Redakcia

SPEKTRUM

Časopis rímskokatolíckej farnosti Víťaz

Vydáva Rímskokatolícka farnosť sv. Jozefa, Víťaz pre vnútornú potrebu.

Za vydanie zodpovedá Mgr. Marek Hnat s kolektívom redakcie.

Jazyková úprava: Anna Blizmanová

Grafika: Martin Magda, Víťaz 406, ejprom@po.psg.sk

Redakcia si vyhradzuje právo úpravy textov.

Telefón: 051/ 791 62 35

Vaše príspevky odovzdajte:
Redakcia časopisu spektrum, spektrum@rimkat.sk

Finančné príspevky na podporu časopisu môžete zaslať na číslo účtu:
POZOR ZMENA čísla účtu
SK36 0900 0000 0050 3744 5647, Slovenská Sporiteľňa

Redaktor: Martin Magda, ejpro@slovanet.sk