SVÄTÁ ZEM 2018

s odletom z Košíc

(púť pre farnosť Víťaz)

 

Termín:  05. 03. – 12. 03. 2018

Cena:  599,- €

 

V cene je zahrnuté:
– letenka Košice – Tel Aviv – Košice (cez Istanbul)
– 7 x ubytovanie s raňajkami, 6 x večera v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením podľa programu
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– servisné poplatky

V cene nie je zahrnuté:

– obslužné, ktoré predstavuje sumu 60,- €  (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)

– komplexné cestovné poistenie 16,– €

 

Program zájazdu:

1.deň: v podvečerných  hodinách  stretnutie skupiny v Košiciach na letisku s následným odletom do Tel Avivu cez Istanbul. Po prílete transfér do Betlehéma ubytovanie

2.deň:  Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety; presun do Jeruzalema- Západný múr (múr nárekov); hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň: Presun do Galilee – Jericho, hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej; výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia; Nazaret – bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa; Kána Galilejská –  miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

4.deň: Hora Blahoslavenstiev; Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazero Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra; Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra;

5.deň: Jeruzalem – prehliadka mesta: návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom;

6.deň: Getsemanská záhrada a bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/; kostol hrobu Panny Márie; prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa); bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

7.deň: prehliadka Betánie – Lazárov hrob; návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho; hora pokušenia; návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov je fakultatívny výlet  Massady a  Qumránu.

8.deň: Betlehem – bazilika Narodenia Ježiša Krista; Pole pastierov; jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. V doobedňajších hodinách odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc.

 Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

 Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.

AWERTRAVEL

Hviezdoslavova 1469/61

905 01  Senica

el.: 034/651 3896

tel./fax: 034/651 2995

e-mail: awertravel@awertravel.sk

i-net: www.awertravel.sk

 

 

Záver misií, 9.deň

Záver Misií v našej farnosti sa niesol v znamení kríža, ako nositeľa našej spásy.

„Možno poviete prečo kríž, keď ste hovorili že kresťanstvo je náboženstvo radosti. Ale či poznáte šťastie bez kríža, alebo radosť bez bolesti? Či skutočná radosť, to nie je pretrpená bolesť? A o tomto nám svedčí kríž – aj tento misijný kríž“.

Takto nás na záver misií povzbudil P. Michal a vyzval nás, aby sme sa nebáli sprítomňovať Pána Ježiša všade tam kde sme. Vo svete, v práci, doma!

Veď aj Pán Ježiš poslal svojich učeníkov, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!

Foto-galéria z misií, 9. deň (18. 6. 2017, sv. omša 7:30 a 15:00 záver misií)

Misie, 8.deň

V sobotu na rannej sv. omši misionári nás povzbudili s príhovorom o modlitbe.

P. Michal nám už v predchádzajúcich dňoch pripomenul dôležitosť rannej modlitby, ktorou sa na celý deň nasmerujeme k Bohu.

Večer pred sv. omšou sme novénou ďakovali Matke ustavičnej pomoci za jej ochranu. P. Michal nám ponúkol výklad k obrazu Matky ustavičnej pomoci a požehnal obrazy MUP.

Láska našej Nebeskej Matky Márie nám bola ponúknutá v homílií pri večernej sv. omši.

Foto-galéria z misií, 8. deň (17. 6. 2017, sv. omša 8:00, 18:00)

Misie, 7.deň

V piatok počas rannej sv. omše na tému Utrpenie pátri misionári udelili pomazanie chorých a pri večernej sv. omši na tému Láska si zas manželia obnovili svoje manželské sľuby.

Po večernej sv. omši nasledoval program pre mladých, ktorí večer vyplnili koncertom a svedectvami.

Foto-galéria z misií, 7. deň (16. 6. 2017, sv. omša 8:00, pomazanie chorých, páter Michal navštívil chorých po domoch a vyskúšal kosenie či nezabudol, sv. omša  18:00, 19:00 svedectvá a stretnutie s mladými)

Misie, 6.deň

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi veriaci počas misijných príhovorov uvažovali o téme Viera a Eucharistia.

Po večernej sv. omši sa konala procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou ku kostolu sv. Ondreja, v rámci ktorej si deti, ktoré tento rok prvýkrát prijali Pána Ježiša, pripravili aj lupienky kvetov, ktorými zdobili cestu počas procesie.

V Kostole sv. Ondreja dostali nakoniec veriaci Eucharistické požehnanie.

Foto-galéria z misií, 6. deň (15. 6. 2017, Procesia)

Misie, 5.deň

Piaty deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Cirkev“ a „Ježiš – darca života“. Veriaci z farnosti Víťaz a z filiálky Ovčie mali príležitosť pristúpiť k Sviatosi zmierenia. Počas dňa sa konali tri sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, a vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory, mučenice.

Pri sv. omši pre deti vznikla spontánna atmosfera radosti doplnená spevom a ukazovačkami.

Na konci sv. omše o 18.00 h bola premietnutá druhá časť filmu Ježiš, podľa Evanjelia sv. Matúša.

Foto-galéria z misií, 5. deň (14. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská) a  18:00)

Misie, 4.deň

Štvrtý deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Spoveď“ a „Smrť a Súd“. Od tohto dňa pátri redemptoristi zároveň začali vysluhovať vo farnosti Sviatosť zmierenia. Počas dňa sa konali sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, ale aj vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory.

Pátri redemptoristi svojimi misijnými príhovormi duchovne obohatili veriacich a povzbudili ich vo viere. Okrem toho pripravili hodnotný a pestrý program aj pre deti. Počas misií sa od pondelka do stredy pravidelne o 16.15 stretávajú na spoločnej detskej svätej omši.

Foto-galéria z misií, 4. deň (13. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská),  18:00 a film o 19:00)

Misie, 3.deň

Na tretí deň misií vo farnosti Víťaz mohli veriaci počas misijných kázní a svätých omší rozjímať o hriechu a obrátení.

Po večernej svätej omši pátri redemptoristi pripravili katechézu a program pre všetkých mužov farnosti.

Foto-galéria z misií, 3. deň (12. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská),  18:00 a katechéza pre mužov 19:00)

Misie, 2.deň

Počas druhého dňa misií sa pátri redemptoristi dopoludnia stretli s mladými, s ktorými diskutovali o hľadaní viery uprostred uponáhľaného každodenného života.

Popoludňajší program sa začal o 16:00 spoločnou pobožnosťou spolu so spievanými Litániami k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Eucharistickým požehnaním. Po pobožnosti nasledovala katechéza pre všetky ženy farnosti, ktorej ústrednou myšlienkou bolo vnímanie ženy ako Božej dcéry a jej nenahraditeľného miesta v spoločnosti, rodine i Cirkvi.

Záver nedeľňajšieho programu patril filmu Ježiš spolu so spoločnou piesňou a poďakovaním za požehnaný deň plný milostí.

Foto-galéria z misií, 2. deň (11. 6. 2017, sv. omša 7:30, 10:30 a katechéza pre ženy 16:00)