Dekanátny futbalový turnaj miništrantov 2017

Naši miništranti sa aj tento rok zúčastnili na dekanátnom futbalovom turnaji.

Futbalový turnaj sa konal 7. augusta 2017 vo filiálke Jakubovany, rímskokatolíckej farnosti Sabinov.

Mladší miništranti z farnosti Víťaz sa umiestnili na 1. mieste a naši starší miništranti sa umiestnili  na 3. mieste.

Srdečne im blahoželáme a zároveň ďakujeme, že statočne reprezentovali našu farnosť.

Záver misií, 9.deň

Záver Misií v našej farnosti sa niesol v znamení kríža, ako nositeľa našej spásy.

„Možno poviete prečo kríž, keď ste hovorili že kresťanstvo je náboženstvo radosti. Ale či poznáte šťastie bez kríža, alebo radosť bez bolesti? Či skutočná radosť, to nie je pretrpená bolesť? A o tomto nám svedčí kríž – aj tento misijný kríž“.

Takto nás na záver misií povzbudil P. Michal a vyzval nás, aby sme sa nebáli sprítomňovať Pána Ježiša všade tam kde sme. Vo svete, v práci, doma!

Veď aj Pán Ježiš poslal svojich učeníkov, choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!

Foto-galéria z misií, 9. deň (18. 6. 2017, sv. omša 7:30 a 15:00 záver misií)

Pokračovať v čítaní „Záver misií, 9.deň“

Misie, 8.deň

V sobotu na rannej sv. omši misionári nás povzbudili s príhovorom o modlitbe.

P. Michal nám už v predchádzajúcich dňoch pripomenul dôležitosť rannej modlitby, ktorou sa na celý deň nasmerujeme k Bohu.

Večer pred sv. omšou sme novénou ďakovali Matke ustavičnej pomoci za jej ochranu. P. Michal nám ponúkol výklad k obrazu Matky ustavičnej pomoci a požehnal obrazy MUP.

Láska našej Nebeskej Matky Márie nám bola ponúknutá v homílií pri večernej sv. omši.

Foto-galéria z misií, 8. deň (17. 6. 2017, sv. omša 8:00, 18:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 8.deň“

Misie, 7.deň

V piatok počas rannej sv. omše na tému Utrpenie pátri misionári udelili pomazanie chorých a pri večernej sv. omši na tému Láska si zas manželia obnovili svoje manželské sľuby.

Po večernej sv. omši nasledoval program pre mladých, ktorí večer vyplnili koncertom a svedectvami.

Foto-galéria z misií, 7. deň (16. 6. 2017, sv. omša 8:00, pomazanie chorých, páter Michal navštívil chorých po domoch a vyskúšal kosenie či nezabudol, sv. omša  18:00, 19:00 svedectvá a stretnutie s mladými)

Pokračovať v čítaní „Misie, 7.deň“

Misie, 6.deň

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi veriaci počas misijných príhovorov uvažovali o téme Viera a Eucharistia.

Po večernej sv. omši sa konala procesia s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou ku kostolu sv. Ondreja, v rámci ktorej si deti, ktoré tento rok prvýkrát prijali Pána Ježiša, pripravili aj lupienky kvetov, ktorými zdobili cestu počas procesie.

V Kostole sv. Ondreja dostali nakoniec veriaci Eucharistické požehnanie.

Foto-galéria z misií, 6. deň (15. 6. 2017, Procesia)

Pokračovať v čítaní „Misie, 6.deň“

Misie, 5.deň

Piaty deň misií vo farnosti Víťaz sa niesol v znamení tém „Cirkev“ a „Ježiš – darca života“. Veriaci z farnosti Víťaz a z filiálky Ovčie mali príležitosť pristúpiť k Sviatosi zmierenia. Počas dňa sa konali tri sväté omše vo farskom Kostole sv. Jozefa, robotníka, a vo filiálke Ovčie v Kostole sv. Barbory, mučenice.

Pri sv. omši pre deti vznikla spontánna atmosfera radosti doplnená spevom a ukazovačkami.

Na konci sv. omše o 18.00 h bola premietnutá druhá časť filmu Ježiš, podľa Evanjelia sv. Matúša.

Foto-galéria z misií, 5. deň (14. 6. 2017, sv. omša 8:00, 16:15(Detská) a  18:00)

Pokračovať v čítaní „Misie, 5.deň“