Stalo sa:


– 11. 6. – v kostole sv. Ondreja sme privítali pútnikov z farnosti Petrovany

– 13. 6. – 8. 7. – oprava, čistenie, ladenie orgánu po generálnej oprava interiéru

– 21. a 22. 6. – novokňaz z Krížovan dp. Ladislav Jeremiáš slúžil v našich dedinkách sv. omše

– 28. 6. – J. E. Mons. Alojz Tkáč, emeritný biskup, oslávil 50 rokov kňazstva

– 29. 6. – pripomenuli sme si 60. výročie kňazskej vysviacky Svätého Otca Benedikta XVI.

– 29. 6. – na sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla sme pomohli Halierom sv. Petra na apoštolskú činnosť Svätého Otca

– 2.- 3. 7. – aj v tomto roku sme opäť putovali k Levočskej Panne Márii

-re-

Trampoty v manželstve

To, čo bolo povedané v predchádzajúcej časti je pozoruhodné a žiaduce od každého muža vo vzťahu k svojej manželke a deťom. A teraz by sme si chceli zamerať svoju pozornosť na ďalšie hodnoty a vlastnosti muža, ako dobrého otca.


a) Muž má byť akčný: rozdiel medzi mužskou a ženskou mentalitou je v cieľoch, na ktoré sa zameriavajú. Kým pre ženu hlavným cieľom jej života je budovať vzťahy s ľuďmi, najmä s tými, ktorí sú jej zverení, teda vytvárať teplo domova. Muža fascinuje skôr dosahovať ciele, ktoré si on sám vytýči.

b) Muž má byť flexibilný: muž má sklon uveriť, že to čo si predsavzal, je tým najsprávnejším a najlepším, čo môže byť a preto to musí dosiahnuť za každú cenu. Takže si do svojich plánov nechce dať hovoriť. Nerád mení svoje plány. Flexibilitu totiž mnohí muži neuznávajú, je pre nich skôr známkou slabého charakteru. Hoci mnohokrát opak je pravdou.

c) Muž má vedieť rozpoznať: muž má rozpoznať, kedy si jeho plány vyžadujú zmenu a kedy nie. Keď meníme svoje plány často, je to znakom prelietavosti a nestálosti. Keď ich zasa nemeníme nikdy, svedčí to o tvrdohlavosti, ba často až fanatizme. Takýto postoj býva mnoho ráz predzvesťou nešťastia. Ako však máme spoznať, kedy je potrebné plány meniť a kedy radšej nie? Práve múdrosťou. Múdrosť je schopnosť vedieť presne rozpoznať, aká reakcia sa od nás v danom čase a na danom mieste vyžaduje. Tomáš Akvinský píše: „Múdrosť spočíva v schopnosti usporiadať veci do správneho poriadku.“ To znamená podriadiť veciam dôležitejším veci menej dôležité.

d) Muž má načúvať Bohu i ľuďom: niekedy možno načúvať cez sny, no predpokladáme, že aj v modlitbe (vždy ide o dialóg s Bohom). Načúvanie Bohu bez načúvania ľuďom nejestvuje. Jedno dopĺňa ďalšie. Boh svoje pokyny, ktoré dáva jednotlivcovi priamo v modlitbe, dopĺňa radami ľudí, ktorým dôveruje. Mnohým mužom chýba pokora a správajú sa, ako keby všetko vedeli a nepotrebovali sa s nikým radiť. Iba s Bohom – povedia si mnohí. No radiť sa s Bohom je však podľa nich v skutočnosti presviedčanie Boha o správnosti svojej cesty.

e) Muž má sa dať viesť: k načúvaniu Bohu i ľuďom patrí ochota dať sa viesť. A to je pre nejedného muža veľmi ťažké. Hovorí sa, že najťažšia vec pre muža je pýtať sa na cestu. Radšej zablúdi, ako by sa mal opýtať. Je na tom kus pravdy. Muž si myslí, že on je ten, kto by mal viesť sám seba aj iných, a nie byť vedený inými. No viesť iných môže len ten, kto sám sa dá viesť. A ten, kto je vedený, počúva rady tých, ktorí ho vedú. Napokon tieto rady ho nebudú pokorovať, ale naopak, budú mu dôležitým zdrojom na to, aby prežil svoj život on i tí, ktorí sú mu zverení, správne.

f) Muž sa má vzdať svojej vôle: tvorivý a aktívny duch, ktorý sa prejavuje vo vôli sa môže premeniť na ducha slepého a deštruktívneho, ktorý sa stáva podstatou svojvôle. Vieme, že ak človek podriadi svoju vôľu Božej vôli, nastupuje na cestu najdokonalejšieho možného sebanaplnenia.

g) Muž dáva každému, čo mu patrí: spravodlivosť znamená dať každému, čo mu patrí. Nebyť nikomu nič dlžný, čo znamená byť s každým v správnom vzťahu: so sebou samým, s ľuďmi, s Bohom a s celým Božím stvorením. U spravodlivého človeka nijaký vzťah nie je na úkor iného človeka.

h) Muž ochraňuje a živí: muž je povolaný stať sa ochrancom slabých a bezmocných, je poskytovateľom nevyhnutných potrieb pre tých, ktorí sú mu zverení. To platí o každom mužovi, nie len o tom, kto žije v rodine. Toto je skutočný test zrelosti každého muža.

i) Muž, ktorý stojí v službe dobra: dobro sa chváli samo. Chvália sa iba tí, ktorých skutky nie sú dostatočne chvályhodné. Muž, ktorý vie, že dobro robí pre dobro samo, a preto, že sa stáva nástrojom v Božích rukách, nepotrebuje nič pred sebou vytrubovať ani zaujímať centrálne miesto na scéne. Centrálne miesto patrí Ježišovi.
Manželstvo je sviatosť „nasmerovaná k spáse iných“. Manželstvo nám pomáha viesť iných ľudí k Pánovi. Kto sú ti iní? Predovšetkým je to človek, ktorého sme si vzali a deti, ktoré sú nám zverené do výchovy.

Jedno z najvzácnejších požehnaní manželstva je prisľúbenie, že naozaj sa môžeme navzájom posväcovať a páčiť sa Bohu. Keďže manželstvo je sviatosť, manželia môžu prijať nadprirodzenú milosť, ktorá im pomáha milovať sa navzájom tak, ako ich miluje Ježiš – odpúšťať si navzájom tak, ak odpúšťa On, a byť si verný tak, ako je nám verný Ježiš. Môžeme povedať: „boli sme stvorení“, aby sme milovali Pána a slúžili mu. Skrze naše manželstvo to môžeme uskutočňovať, a to s pomocou Božej milosti môžeme viesť jeden druhého a naše deti ku Kristovi.

Každé dieťa je Božím darom. Toto by si mal každý pozemský otec uvedomiť pri výchove svojho potomstva. Starať sa ako o svoje, ale zároveň si uvedomovať pri výchove svojho potomstva, že nemôže s nimi – deťmi – ľubovoľne nakladať, lebo sú to predovšetkým deti Božie, ktoré sú mu len na čas prepožičané do výchovy! A zmysel výchovy spočíva v tom, aby pre svoje deti bol dobrým predobrazom Boha, ktorý nie len splodí, ale aj miluje a láskavo usmerňuje.

Tretia júnová nedeľa patrí každoročne Dňu otcov. Zrodilo sa to na pôde USA na slávu hrdinstva vojaka občianskej vojny – Williama Smarta. Svojho dňa sa muži v USA dočkali, až keď do kresla prezidenta zasadol Lyndon B. Johnson v roku 1966. Voľno na oslavy však dostali Američania až v roku 1974 od prezidenta Richarda Nixona.

„…ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2 Tim 3, 14-17)

MUDr. Blažej Vaščák, Široké

Duchovnosť a psychológia (Časť XVIII.)

Milí čitatelia,
dnes si spolu pohovoríme o nedostatku času ako faktore stresu. Každý z nás vie, akým problémom je v súčasnosti nedostatok času u všetkých ľudí bez výnimky. Veľa výskumov i kníh hovorí, že najcennejším majetkom, čo máme, je čas.Zvážte – stačí vám 24 hodín denne na splnenie všetkých povinností a prác, ktoré ste si naplánovali? Prakticky je to nereálne. Človek nestíha splniť všetko, čo považuje za dôležité, nech sa akokoľvek usiluje. Príde čas, kedy sa so spomínanou skutočnosťou musí zmieriť.

Ak to nepochopíme, neprijmeme, potom budeme naivne hovoriť, že o všetko sa musíme postarať a pohltí nás tyrania naliehavosti. Nuž a naliehavé, nevyhnutné veci nás prerastú, začnú kontrolovať náš život. Ako-tak by sme sa s tým i zmierili, ak by boli naozaj naliehavé a nevyhnutné. Avšak nie vždy takými aj všetky sú. Nie všetky podľa nás dôležité veci nimi aj sú. Nie je možné urobiť všetko – objať neobjímateľné, spojiť nespojiteľné. Nuž čo potom robiť? Odpoveď je jednoznačná. No nie jednoduchá a ľahká. Musíme vedieť, čo je pre náš život najdôležitejšie, najhlavnejšie. Potom si potrebujeme určiť vo svojom rebríčku hodnôt, čo je podstatné a čo menej dôležité. Až potom a iba tak môžeme triediť svoje ciele, plány a následne ich uskutočňovať.

V psychológii boli vypracované metódy, tréningy, ktoré pomáhajú ľuďom plánovať si svoj čas. Avšak, ak chceme tieto techniky a metódy využiť, aby sme si dobre naplánovali čas, musíme vedieť, čo je pre nás dôležité, dôležitejšie a najdôležitejšie. Preto prvým krokom v Time managemente je zostavenie rebríčka hodnôt. Čo a kto je najdôležitejší a prvoradý v našom živote? Kde alebo na akom mieste v ňom sa nachádza náš partner? Dieťa? Práca? Chrám, kostol? Hobby? Dom? Televízia? Kariéra?

Podľa informácií amerického psychológa Rossa Campbella, v rodinách, kde vládlo šťastie, spokojnosť so životom, vzájomné pochopenie a úprimná zhovievavosť medzi členmi rodiny, mali rodičia podobný systém hodnôt. Zvyčajne v nich prvé miesto patrilo Bohu. Nejde o formálne chodenie do chrámu a uskutočňovanie istých rituálov. Pre členov týchto rodín je Boh osobnosť, s ktorou majú teplú, milujúcu, pravdivú, čestnú a pevnú väzbu. Nuž a potom na druhom mieste je zvyčajne partner, po ňom deti.
Ross Campbell hovorí, že skutočné šťastie je postavené na spomínanom rebríčku hodnôt v rodine: najprv je duchovná rodina, potom fyzická, telesná. Boh, partner, deti. Tieto hodnoty sú najvýznamnejšie, najcennejšie. Všetky ostatné sú, iste, tiež dôležité, ale vyššie uvedené sú prvoradé a najdôležitejšie.

Aby sme vedeli optimálne hospodáriť s časom, je vhodné urobiť si zoznam s desiatimi hodnotami. Najprv ich spíšeme v ľubovoľnom poradí tak, ako sa nám objavujú v mysli. Potom, keď je už zoznam zapísaný, usporiadame hodnoty podľa dôležitosti.

Prvá bude najdôležitejšia. Potom prejdeme k druhému kroku v Time managemente. Ten začína analýzou spôsobu, akým trávime svoj čas. Počas týždňa si zapíšte, čo všetko robíte, čím sa zaoberáte a koľko času čomu venujete. Na konci týždňa sčítajte čas, ktorý ste strávili pri tej ktorej činnosti. Nuž a tak možno zistíte, že ste v týždni presedeli 20 hodín pri televízore, telefonáty zabrali 5 hodín vášho času, ale možno na rozhovor s deťmi či šport ste venovali iba hodinu svojho času.

Teraz je dobre porovnať si zoznam hodnôt a zoznam trávenia času. Často sa stáva, že nami predkladané hodnoty nezodpovedajú realite. Môžeme napr. tvrdiť, že sme kresťania katolíci, ale náš vzťah s Ježišom Kristom je ohraničený len nedeľnou omšou. Naša ruka po príchode z práce automaticky siaha na diaľkový ovládač televízora. Pred televízorom večeriame, aj oddychujeme. Ženy v domácnosti varia, žehlia, upratujú pri trvalom bzučaní televízora.

Môžeme vravieť, že deťom sa treba venovať, dokonca môžeme aj plánovať spoločné podujatia, prechádzky, túžime s nimi cestovať. Ale v skutočnosti na komunikáciu s deťmi, či spoločné akcie niet času. A tak odkladáme, odkladáme a odkladáme…, pokiaľ sa deti nestanú dospelými. Potom sa ale netreba čudovať odcudzeniu medzi rodičmi a deťmi. A tak už v tejto fáze môžeme začať s úpravou svojho časového harmonogramu. Keď vidím, že televízia ma veľmi oberá o čas, nebudem pri nej toľko vysedávať. Je dôležité prijať veľmi konkrétne rozhodnutie v danom smere, napr. „Pozriem si v televízii cez pracovné dni len správy a cez víkend jeden film.“

Ak zistíte, že cestovaním strácate veľa času, popremýšľajte, ako ho stráviť efektívne. Môžete si pri cestovaní napr. niečo čítať, počúvať audionahrávky, prednášky… Alebo si v mysli pripravte zoznam potravín, ktoré potrebujete kúpiť na večeru a potom ich už v obchode len nakúpite – bez dlhého rozmýšľania.

Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, ak si chcete správne plánovať a využiť svoj čas je stanoviť si ciele na konkrétny deň, týždeň, mesiac, rok či aj dlhšie. Ak človek nemá jasnú predstavu o cieli svojho života, na čo tu je, aký zmysel má jeho život, aké je jeho povolanie, potom je pre neho ťažké povedať „nie“ nepodstatným veciam. Človek, ktorý si neuvedomuje svoje poslanie – misiu, povolanie na zemi, riskuje, že bude neustále v zajatí nekončiaceho radu a prílivu nepodstatných naliehavých prác.

Podrobnejšie sa o Time management dozviete v ďalších článkoch.

Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg

Nezabudni na mňa


Určite ste si všimli, že som sa inšpirovala názvom filmu Remember me (Nezabudni na mňa), v ktorom hrá hlavnú úlohu Robert Pattinson. Síce som tento film ešte nevidela, no cez prázdniny sa ho určite chystám pozrieť, pretože som naň počula len samé chvály. Jeho názov totiž vystihuje to, čo Vám prostredníctvom môjho článku chcem povedať.

…A máme to tu! Konečne sme sa dočkali tak dlho a túžobne očakávaných letných prázdnin. Začali sa dva mesiace plné oddychu a zábavy, počas ktorých nájdu priestor pre svoju realizáciu aj naše najakčnejšie plány.

Cez tieto dni sa priam núkajú rôzne náplne voľného času, či už ide o tábory, festivaly, dovolenky, rôznorodé letné kurzy alebo študentské brigády. Počas týchto akcií a podujatí určite stretnete mnoho nových tvárí, vybudujete nové alebo utužíte staré priateľstvá, zažijete kopec zábavy a nude nedáte ani najmenšiu šancu.
„Máš všetko? Určite? Nezabudni sa ozvať hneď, ako tam dorazíte!“ pripomína synovi vo dverách ustarostená mama a pobozká ho na rozlúčku.

„Jasné, mami, určite, veď nie som malý,“ zagúľa očami syn a snaží sa mamu upokojiť. Myšlienkami je už na brigáde ďaleko za hranicami. Mama za ním hľadí, zatiaľ čo on za sebou po chodníku ťahá objemný kufor na kolieskach. Ešte raz sa obzrie za mamou stojacou vo dverách. Zakývala. Odkýval jej späť a zatvoril za sebou dvere auta…
Mama vyjde hore schodmi a zbadá poodchýlené dvere do synovej izby. Vojde dnu, objíme sa rukami a vzdychne si: „Možno to až priveľmi prežívam. Je už dospelý. Snáď na seba dá pozor,“ ukončí svoje krátke úvahy, vyjde z izby a zatvorí za sebou dvere…
Rodičia naše odchody z „hniezda záchrany“, ako by sme mohli nazvať samotný domov, znášajú dosť ťažko. Iste, skôr či neskôr sa s tým vyrovnajú, ale predsa im vždy vlhnú oči a aspoň dvadsaťkrát nás upozornia, aby sme im po príchode na miesto ihneď zavolali (aj keď to aj tak urobíme).

Boja sa, že v návale povinností alebo zábavy na nich ľahko zabudneme. Isté zmiešané pocity ľútosti a sklamania z toho, že už s nimi spoločne netrávime prázdniny u babičky alebo na Bojnickom zámku či v zoologickej záhrade sa miešajú so smútkom, že nás dlho neuvidia a dom bude bez nás plný ticha. Veď kto bude teraz v sprche vyspevovať najznámejšie disko hity a kto im bude povestne a neúnavne „žrať“ nervy ustavičným prosíkaním, aby nás pustili von?! 🙂

A my, celí uveličení a naradostení z toho, že sme konečne voľní a slobodní, bez drobnohľadu rodičov, s rozžiarenými očami sledujeme svet za zaprášeným oknom autobusu či vlaku a pomaly, ale isto nám začína dochádzať fakt, že sa vydávame cestou do života, kde sa musíme dokázať postarať sami o seba. Upokojuje nás len myšlienka, že sa domov aj napriek tomu, že nám tam niekde ďaleko bude určite fajn, chceme opäť vrátiť. Do toho kolobehu domácich prác a do našich plagátmi oblepených izieb, k vyťahaným teplákom, gaučovaniu pred televízorom alebo „maniačeniu“ za facebookom. Priznajme si – všade dobre, ale doma najlepšie.:)

Ak by sme odchody a príchody chceli opísať aj po inej než bežnej „smrteľníckej“ stránke, verte či nie, presne tak isto sa dá opísať aj náš vzťah s Bohom.
On nás poslal na zem presne tak isto ako rodičia svoje deti na prázdniny alebo už spomínanú brigádu. Ale namiesto jedla nám nabalil lásku, namiesto pasu slobodnú vôľu, aby sme si mohli zvoliť vlastnú cestu, ktorou sa vydáme a namiesto spiatočnej letenky či cestovného lístka zasa nesmrteľnú dušu. Odchod odtiaľto teda nemáme časovo vymedzený, ale dal nám aj vieru, aby sme vedeli, že sa k nemu Domov raz určite vrátime. A tak, ako nám naši rodičia vždy pripomínajú, aby sme sa ozvali, aj On nám na seba „hodil“ kontakt v podobe modlitby.

Možno tiež cítil úzkosť (o tom niet pochýb, veď je naším Otcom), ale vedel, že aj keď sa vo veľkom svete zatúlame kamkoľvek, vždy nám bude nablízku, na rozdiel od našich rodičov, ktorí len bezmocne odovzdávajú naše osudy do Jeho rúk.
Ale s našimi pozemskými rodičmi má predsa len niečo navlas spoločné. Nechce, aby sme naňho zabudli a aby sme sa mu ozvali čo najskôr…

Milí čitatelia všetkých vekových kategórií, chcem Vám popriať počas týchto prázdninových dní veľa slnka, zábavy aj oddychu, zážitkov, užitočného využitia voľného času, ale najmä veľa šťastných kilometrov pri objavovaní a spoznávaní dovolenkových destinácií.

A možno sa teraz zahrám na starostlivého rodiča, ale vezmite to ako môj dodatok k tomuto článku:

Nech už budete kdekoľvek, nezabudnite sa ozvať. A to nielen domov rodičom, ale aj Domov Otcovi…

Lenka Novotná, Víťaz

Ahoj deti!


A je to! Vysvedčenie bezpečne zatvorené doma v zásuvke, školská taška sa vybrala na dvojmesačný letný spánok a konečne sú prázdniny. Neviem ako vy, ale ja si ich aj napriek doterajšiemu neslávnemu počasiu vychutnávam. Je príjemné ráno pri zobúdzaní nepočuť budík 🙂

Máme pred sebou dva mesiace plné prázdnych dní. Áno, prázdnych. Veď ešte nevieme, čo budeme s toľkým voľným časom robiť alebo áno? Iste, mnohí sa vyberiete na dovolenky s rodičmi, do rôznych táborov, k babke na parené buchty alebo len tak sa budete s kamarátmi bicyklovať po ulici.

Nech je to už akokoľvek, želám Vám, aby ste sa počas týchto dní nenudili, oddýchli si a načerpali nových síl na septembrové zasadnutie do školských lavíc.

Len si nezabudnite dávať na seba pozor, aby sa Vám nič nestalo a mohli ste si prázdniny vychutnať bez úrazov alebo nebodaj pobytu v nemocnici.

A keby náhodou ste sa predsa len nudili, prichystala som si pre vás niečo na odohnanie nudy:)

Krásne prázdniny!


1. Keď sa porežeme, vyteká z rany …
2. Keď sme chorí, lekár nám niekedy pichne …
3. Aby sme zistili, či máme teplotu, použijeme …
4. Keď sme chorí, musíme piť …
5. Budova, kde ležia pacienti, sa volá …
6. Na každej sanitke je označenie …
7. Skrinka na najpotrebnejšie lieky sa volá …
8. Po použití WC musíme vždy použiť …


Vyhľadaj slová: MY, MYŠ, HMYZ, MYKÁ, MYDLO, MÝLIŤ, MYSEĽ, MYSLÍ, UMÝVAŤ, ŠMÝKAČKA, ŽMÝKAČKA.
Z písmen, ktoré ostanú neprečiarknuté, sa dozvieš tajničku.

stránku pripravila: Lenka Novotná

Svätá omša XVI.


Tieto obetné dary prinášame preto, lebo aj Ježiš ich obetoval pri poslednej večeri. V týchto daroch je obsiahnutý celý náš život.

Chlieb je urobený z mnohých zŕn, aj my sme mnohí a máme byť navzájom jednotní ako tieto zrnká v jednom chlebe. Toto zjednotenie nemá byť iba medzi nami ľuďmi, ale aj medzi nami a Bohom. Chlieb je znakom jednoty medzi ľuďmi a Bohom, medzi ľuďmi navzájom, ale je aj znakom utrpenia. Tak ako tieto zrnká boli rozomleté, tak isto aj my sme z každej strany drvení. Chlieb je symbolom námahy: „V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nenavrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš“ (Gn 3, 19). Z toho vyplýva, že v chlebe sa zjednocujeme s Bohom a s ľuďmi, ale obetujeme mu aj všetky naše bolesti, trápenia a námahy.

Víno je symbolom radosti a preto v chlebe a víne Bohu obetujeme celý náš život s jeho radosťami a starosťami. Obetu chleba a vína vo Svätom písme prvýkrát priniesol Melchizedech – kňaz a kráľ v jednej osobe, ktorý je kráľom a kňazom Salema (hebr. pokoj). On je predobrazom Ježiša Krista, ktorý je kráľ a kňaz zároveň a je kráľom pokoja (Salema).

Ak vidíme kňaza pozdvihovať chlieb, položme tam všetko, čo nás trápi, všetky naše bolesti a do kalicha dajme všetku svoju radosť. Tým Bohu dáme celý náš život. Aj preto je potrebné byť na sv. omši tak, aby som videl, čo sa deje na oltári, aby som mohol Bohu obetovať celý môj život. To, že vidím, počujem, čo sa robí na sv. omši a zároveň sa aktívne zapojím do diania, spevov a odpovedí, ma drží v aktivite, ale hlavne nie som roztržitý. Samozrejme, že aj vtedy môžem byť roztržitý, ale je to oveľa menej pravdepodobné, ako keď na sv. omši stojím ako Lótova žena.

Tieto dary sa pri premenení stanú telom a krvou Ježiša Krista. Svojimi zmyslami vidíme stále iba chlieb a víno, lebo sa nemení akcident, ale podstata. Akcident je ako prílepok na podstate. Podstata je to, čo robí vec vecou. Napr. podstata kocky je rovnaký rozmer na tri strany. Ak porušíme jednu z nich, už to nie je kocka, ale kváder. Akcident tej istej kocky je napr. jej farba. Je jedno, či tá kocka je žltá, alebo modrá. Jej podstata sa nemení. V našom prípade akcidenty (farba, váha, chuť) ostávajú, ale mení sa podstata. Sv. Augustín hovorí na adresu premenenia: „Ak pri stvorení sveta môže z ničoho Boh urobiť niečo, prečo by nemohol zmeniť podstatu niečoho na inú?“ Veď je to činnosť toho istého všemohúceho Boha, ktorý stvoril svet. V tomto prípade on používa aj nástroj, a to kňaza. Kňaz vzýva Ducha Svätého, ten spôsobuje premenu tak, ako spôsobil Ježišovo zázračné počatie v živote Panny Márie.

Max Kašparů vo svojej knihe Malý kompas viery prirovnáva premenenie k peniazom: Eucharistia je jedno z najväčších tajomstiev. Preto sa pokúsim o prirovnanie. Štátna tlačiareň bankoviek vytlačí päťtisíckorunovú bankovku. Po vytlačení ostáva bankovka v tlačiarni, jej hodnota sa rovná spotrebovanej surovine a práci vynaloženej na jej vytlačenie, teda niečo okolo päť korún. Keď táto bankovka prejde štátnou bankou, príde do vašich rúk, môžete za ňu nakúpiť za hodnotu, ktorá je na nej vytlačená. Bola teda niečo iné pred a je niečím iným po príchode do vašich rúk. Na začiatku sv. omše veriaci prinášajú dary chleba a vína na oltár a dávajú ich kňazovi. Uprostred obety sv. omše kňaz vzýva Ducha Svätého, aby sprítomnil Ježiša a opisuje sa popis udalostí zeleného štvrtka. Dochádza k prepodstatneniu a predznamenaniu Boha a pod spôsobom chleba a vína je tu prítomný Ježiš sám vo svojom tele. Telo = celá konkrétna osoba, krv = podstata života. Pri Eucharistii sa schádza spoločenstvo kresťanov, ktorí sú Bohom pozvaní pridružiť sa k Ježišovi a jeho telu. Prijímajúci má byť v stave čistého srdca, bez vedomia ťažkej viny, veriaci v Ježišovu prítomnosť vo Sviatosti Oltárnej. Svätá omša je najvyššia bohopocta a centrum kresťanského života. Eucharistia je pokračovaním vtelenia, obeťou Kristovho života, je to „tajomstvo viery“.

„Všetko o sv. omši“ Mgr. Vladimír Balucha

Najsvätejšie Srdce Ježišovo


Najsvätejšie Srdce Ježišovo, sprav srdce naše podľa Srdca svojho…

Veľkonočné obdobie sa skončilo sviatkom zoslania Ducha svätého, teda Turícami. Týmto sviatkom si pripomíname udalosť z evanjelia, kedy Duch svätý v podobe ohnivých jazykov zostúpil nad hlavu každého učeníka. A oni mohli v mnohých cudzích jazykoch a po celom svete ísť hlásať Božie slovo, každý tam, kam ho poslal Boh.

Po tomto sviatku sa v nadchádzajúcu nedeľu slávi v liturgii sviatok Najsvätejšej Trojice. Je to najväčšie tajomstvo našej viery, jediný Boh v troch božských osobách Otec, Syn a Duch svätý.

V nedeľu 19. júna bol v našej susednej obci Krížovany veľký sviatok. Primičnú svätú omšu tam slúžil novokňaz Ladislav Jeremiáš. Veď ani najstarší veriaci si nepamätajú, aby bol z tejto obce povolaný kňaz do vinice Pánovej. Veľká vďaka patrí jeho rodičom, sestre a starej mame, že ho svojou výchovou a príkladom priviedli až ku kňazstvu. Nemalú zásluhu ma na tom aj ich duchovný otec Peter, ktorý ho tiež formoval a viedol svojim príkladom a slovom, ktoré iste padlo na úrodnú pôdu. Na tejto slávnosti sme sa zúčastnili aj my veriaci z Ovčia a Víťaza. Bol to pre nás veľmi pekný a radostný duchovný zážitok. Novokňaz nás v kázni povzbudil a obohatil svojimi slovami. V závere primičnej svätej omše sme sa posilnili svätým prijímaním a prijali jeho novokňazské požehnanie. Bohu buď za to vďaka.

Boh odmenil námahu veriacich tejto obce za to, že postavili krásny kostolík, zasvätili ho úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu a požehnal im kňaza, rodáka.
Budeme sa za neho modliť, aby vytrval v svojej kňazskej službe a bol dobrým a príkladným kňazom.

Drahá Matka Panna Mária, vezmi pod svoju ochranu tohto novokňaza a oroduj za neho u svojho Syna, o to ťa vrúcne prosíme.

Mária Tobiášová, Ovčie

Rok s Bohom


Mesiac september je bohatý na sviatky, ktoré v cirkvi slávime. Je to napríklad najznámejší a u nás na Slovensku zvlášť uctievaný sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, alebo sviatok Povýšenia svätého kríža, ktorý sa nám spája so septembrom.

Ja som si vybrala sviatok možno menej známy, ktorý chcem vyzdvihnúť v tomto danom mesiaci. Je to sviatok svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Skúsme si povedať, čo hovorí biblia a vôbec katechizmus katolíckej cirkvi o anjeloch ako takých. Anjeli sú duchovné bytosti, ktoré majú inteligenciu, emócie a vôľu, ale bez skutočného fyzického tela. Poznanie, ktoré anjeli vlastnia, je ohraničené tým, že sú to stvorené bytosti, nevedia však všetko to, čo Boh, len majú väčšie poznanie od ľudí. Sú podriadení Božej vôli.

Biblia pripisuje anjelom tieto úlohy:
– slávia Boha
– uctievajú Boha
– radujú sa z vecí, ktoré činí Boh
– slúžia Bohu
– zjavujú sa pred Bohom
– sú nástrojmi Božieho súdu
– prinášajú odpovede na modlitbu
– pomáhajú pri získavaní ľudí pre Krista
– pozorujú kresťanské usporiadanie, prácu a utrpenie
– povzbudzujú v nebezpečných časoch
– starajú sa o spravodlivých v čase smrti

Toľko biblia. Ale čo my ľudia? Máme v úcte tieto nebeské bytosti? Modlíme sa napríklad denne k svojmu anjelovi strážcovi? Uvedomíme si niekedy ich veľkú pomoc, ktorá je nám ustavične nablízku? Nie? Tak v deň tohto sviatku je na to tá pravá chvíľa. Bohatým zdrojom informácií o týchto nebeských bytostiach je množstvo kníh na túto tématiku, napríklad knižka od Billy Graham: Anjeli – tajomní Boží služobníci, alebo kniha V spoločenstve s anjelmi od Márie Stefánie della Corte Celeste, či iste mnohým známa kniha súčasnej írskej mystičky Lorny Byrneovej: Anjeli v mojich vlasoch a veľa iných titulov.

Zvlášť deti veľmi radi počúvajú o anjeloch. Skúste si na to urobiť napríklad v predvečer tohto sviatku čas a porozprávajte svojim deťom o svätom Michalovi (ktorý je zvlášť populárny u chlapcov, to viem z vlastnej skúsenosti so svojím synom. Žiadny iný obrázok sa mu tak nepáči ako ten, kde je svätý Michal.) Porozprávajte im príbeh o svätom archanjelovi Michalovi, ktorý je často vyobrazovaný s modrým ohnivým mečom, štítom, alebo kópiou. Je najbližšie stojaci k Bohu. Bol to práve on, ktorý vyhnal z neba archanjela Satanaela, ktorý sa vzbúril proti Bohu, pretože nechcel pomáhať ľuďom. Tomuto padlému archanjelovi bola odňatá koncovka el, čo v preklade znamená „Božie svetlo“ a zostalo len dobre známe Satan. Je považovaný za symbol zla a všetkého, čo nás ohrozuje. Alebo si prečítajte pasáže zo Svätého písma, v ktorých sa hovorí o Gabrielovi a Rafaelovi.

Archanjel Gabriel býva často vyobrazený ako drží v ruke ľaliu ako symbol čistoty a pravdy, ale kreslia ho tiež ako Božieho posla, ktorý drží v ruke brko a atrament. Týmto poslom v skutočnosti aj je. V Novom zákone sa uvádza ako ten, ktorý sa zjavil Zachariášovi a povedal mu o narodení jeho syna Jána Krstiteľa, taktiež oznámil Panne Márii, že počne a porodí Syna, ktorý bude Spasiteľom sveta.
Zvestuje pred narodením každému človeku jeho poslanie, ktoré mu Boh zveril v tom živote, ktorý ide prežiť. Vedie dúfajúcich rodičov k počatiu dieťaťa a pomáha rodičom s výchovou detí. Je tým, ktorý prináša dobré správy, zdravý rozum a božský súcit.

Archanjel Rafael je patrónom lekárov a cestovateľov, je vyobrazovaný v smaragdovozelenom oblečení s palicou a cestovnou flašou, ktorá sa neskoršie stala symbolom lekárnikov. Jeho meno sa skladá z dvoch slov: Rapha – doktor, liečiteľ a el – Božie svetlo. Je považovaný za archanjela uzdravovateľa, pretože práve on uzdravil na Boží príkaz Sáru a Tobiáša zo Starého zákona. Je sprostredkovateľom lásky od Boha, ktorá nás uzdravuje a lieči. Pomáha rodičom, keď sa boja o svoje dieťa. Učí vzájomnej láske medzi partnermi, aby milovali jeden druhého bez ovládania a obmedzovania. Archanjel Rafael nás učí, ako si nenechať zatemniť rozum a ako nepodľahnúť netolerancii a agresivite. Dodáva nám veľkorysosť a ukazuje nám, ako s láskou prijímať veci také, aké sú.

Skutočnosť, že anjeli sú duchovné bytosti, ktoré stvoril Boh, je neodškriepiteľná. Mali by sme veriť v ich pomoc a silu. Nemyslime si, že anjelíci patria iba k malým deťom, aby ich ochraňovali pri ich nemotorných pádoch a uchránili ich pred nebezpečným úrazom. Áno, je to tak a častokrát to vidíme, že sa tak aj deje. Ale aj my dospelí potrebujeme anjelov a možno ešte viac ako malé deti. Či už v boji s hriechom a pokušeniami, alebo v poslednej hodine nášho života. Veď nie nadarmo hovoríme pri zosnulom: „Anjeli Pánovi, ponáhľajte sa v ústrety, vezmite túto dušu a zaneste ju pred tvár Najvyšieho.“

Pamätajme, že najväčšia vec, ktorú sa môžeme učiť od anjelov, je ich okamžitá, oddaná poslušnosť Božím príkazom.

Nabudúce mesiac október.

Martina Gondová, Víťaz

ROZHOVOR

Stretávame sa na našich letných žurnalistických seminároch na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Fotograf, ktorý sa už niekoľko rokov profesionálne venuje fotografii.


Minuloročným lektorom na Network Slovakia bol Matúš Zajac. Chcel by som na začiatok, aby si sa nám predstavil napr. cez štúdiá, cez nastavenie sa na fotografiu.

Spomeniem také zlomové body, ktoré boli podstatné v kariére, aby to nebolo dlhé.
V podstate som ešte pamätníkom socialistického školstva, takže keď som išiel na strednú školu, bolo to ešte za totality. Vybral som si fotografiu v podstate nie kvôli tomu, že ma fotografia v tej dobe nejako inšpirovala, skôr som inklinoval ku maľbe a kamere. Ale rozhodol som sa, že pôjdem na fotografiu s tým, že v tej dobe sme museli ešte povinne aj praxovať, takže za mnou stála filmová tvorba Koliba. Vtedy popri štúdiách som praxoval ako asistent kamery u Ota Gajera, bolo to v animovanom filme. Mal som šťastie. Natočili sme filmy kombinované ako animácie a herecké obsadenie. Takže som chodil aj do terénu. Bola to prvá vec, kde som sa vlastne dostal ku hľadáčiku, popritom som samozrejme fotografoval. Ešte som nemal ten svoj rukopis. Druhý zlom bol v roku 1989, keď som začal spolupracovať s Tiborom Husárom ako jeho asistent, s ním som robil dva roky. Cez neho som sa v podstate dostal aj k prvej návšteve Svätého Otca Jána Pavla II. v Bratislave na letisku, Husár mi v tých rokoch vlastne vybavil akreditáciu do prvej línie. Potom som pracoval na Kolibe a spolupracoval som s rôznymi vydavateľstvami, trebárs Polygram, BMG, vydavateľstvo Kaligram a podobne, kde som fotografoval v podstate osobnosti hudobného, alebo spoločenského života na obálky.

V roku 1995 som sa rozhodol ísť študovať na FAMU. Ovplyvnil ma pán Viktor Kolář, špičkový český fotograf, ktorý vlastne za totality emigroval do Kanady, potom sa vrátil do Čiech a fotografoval Ostravu. Bol pedagógom na FAMU. Povedal mi, že škola ma naučí nielen tú mechanickú vec, ktorú som už ovládal, ale naučí ma vlastne myslieť. Bola to veľmi dôležitá veta pre mňa. Išiel som na prijímačky. Študoval som u Viktora Kolářa a u pána Birgusa, ktorí ma viedli. Vlastne bolo to tak, že každý študent si mohol vybrať pedagóga, s ktorým robil konkrétnu prácu plus ostatné predmety. Pán Šmok bol nebohý, páni Štrajt, Dias, Kozlík, Vojtechovský a ďalší významní českí fotografi. Mal som česť stretnúť sa tam s Martinom Párom a s inými osobnosťami svetovej fotografie, ktorí tam prednášali tak, ako ja prednášam tu na tomto seminári. A potom som sa rozhodol, vlastne na podnet mojej manželky, aby som sa vrátil na Slovensko. Bolo to veľmi silné životné rozhodnutie odísť vlastne zo školy, kde som mal zázemie, veľa priateľov, ktorých mám dodnes, na VŠVU do Bratislavy, kde som začal pracovať v ateliéroch pána Ľubomíra Stacha, u ktorého som vlastne skončil diplomovú prácu. A potom sú také tie moje pracovné, asi najznámejšie – pracujem s Týždňom, pracujem v politike, v parlamente, robím workshopy v Dome fotografie v Bratislave a v podstate ešte teraz som v združení Fosfotos.

Chcel som sa spýtať na časopis Týždeň, ktorý je veľmi známy. Pôsobil si tam ako fotoeditor. Čo všetko obsahuje práca fotoeditora?

Práca fotoeditora v Týždni? Do Týždňa som nastúpil v úplnych začiatkoch. Vtedy som fotografoval pre Domino fórum, kde som spoznal pána Hríba, ktorý mal myšlienku založiť časopis, týždenník, trochu na inej aj obrazovej báze, ako sú klasické komerčné časopisy na Slovensku. Bol inšpirovaný Timeom vlastne. A v tých rokoch, tuším v roku 2005 sa vytvoril štáb ľudí – pán Kušnierik, pán Hríb, pán Hanus, ja som tam bol, ešte tam fotografoval Oto Frič, pani Čobejová a ďalší. To bola úzka redakcia. Mňa oslovil Števo Hríb, či by som nechcel robiť editora, samozrejme, popritom aj fotografa, aby som viedol obrazovú časť a Oto Frič bude fotiť klasické reportáže. Bolo to veľmi zaujímavé, pretože som v tých rokoch vlastne nahovoril Števa, aby sme ťahali fotografie aj z magnumu, vlastne som to obrazovo orientoval na sociálnu fotografiu dokumentárnu. Potom som prevzal akoby líniu portrétov v Týždni, ktoré robím doteraz a myslím si, že ten rukopis je tam už jasný. Za tých pár rokov som vychoval ďalšieho môjho kolegu Borisa Németha, ktorý v tých časoch bol v prvom ročníku na VŠVU. Chcel som, aby som ho vychoval pre Týždeň. Po nejakej dobe prišiel artdirektor Robert Čere, ktorý je vlastne teraz známy tým, že vyhráva ceny Editora roku. Vlastne vo svetovom merítku to obhájil v tomto roku. Prišiel z reklamy, má trochu inú predstavu, ale v podstate sme sa dali dokopy a fungovali sme. Lenže ja som popri Týždni robil aj v parlamente. Bolo to veľmi náročné, pretože som do nejakého času bol v parlamente a potom som šiel po nociach robiť do Týždňa. Za tie tri roky som bol unavený aj psychicky, aj oči, aj celkovo, nemal som čas ani na fotografovanie. A bol tu ešte problém, že som vlastne veľa cestoval a nebol tam záskok. Dohodol som sa s Róbertom Čerem, že budem viesť fotografov a budem fotiť. Zaškolili sme vtedy grafičku a teraz je editorkou Vladimíra Pčolová. Musím povedať, že teraz to ide do konceptu, ťahajú to do takých ľahších sfér fotografie, to sociálne sa vytráca. Prišiel tam Andrej Bán, skvelý reportér, ktorý sa tiež musel obrazovo nastaviť, aby „sadol“ do Týždňa, pretože bol zvyknutý v podstate fotiť realistické reportáže. Tým, že Týždeň je trochu výtvarne obrazovo zameraný, tak sa nastavil a myslím, že v pozitívnom slova zmysle. A ešte tam fotografuje reportér Droppa, má na starosti Liptov a túto časť. Sme tam vlastne v podstate štyria fotografi plus pár externistov, ktorých voláme na fotenia hudobných koncertov, umeleckých výstav a podobných vecí. Takže je to tam teraz také vykrištalizované s tým, že pre mňa bude prioritou cez portrét robiť ešte reportáže pre Týždeň. V podstate klasické story, fotostory robí Boris Nemeth – chodí na Liptov fotografovať výrobu syra, robí tie jednoduchšie témy.

Ešte dosť dôležitá vec. Odkedy som v Týždni, je to už pár rokov, tak som v politike zažil konzervatívnu politiku, bol tam Bugár, maďarski konzervatívci, potom tam bol Paška, socialista a teraz je tam Sulík, liberál. Takže je veľmi náročné prispôsobovať sa týmto trendom. Samozrejme, každý z týchto politikov má svoj štáb ľudí, s každým musíme fungovať a je to veľmi, veľmi zložité. Teraz mám napríklad problémy nastaviť sa na Sulíka a liberálov, pretože majú tendenciu tlačiť fotografiu do tých gýčových sfér. Je tam veľa ľudí z televízie JOJ a oni majú radi tie retušované lacné fotografie.

Takže je to tam ťažké. Je to trochu proti mojej filozofii. Pri pánovi Hrušovskom som mal absolútnu slobodu a mohol som tam tvoriť, volá sa to „oči oproti očiam“. Mal som takú dôveru, že som sa mohol motať všade a hľadať motívy. Pri Paškovi to bolo trochu iné. Mal som to šťastie, že Pavol Paška bol estét, vyštudoval estetiku a zbieral moderné umenie, obrazy, takže fotografiu chápal ako obraz. Hoci bol orientovaný akoby, ja to volám „pro rusky“, nemal som problémy, naopak, komunikovali sme o fotkách z iného pohľadu. Myslím si, že som nemal až takú slobodu úplne na telo k nemu, ale mal som v podstate priestor a dostal som sa cez neho do krajín, ktoré boli pre mňa snom, Rusko, Čína, Vietnam a tak ďalej. Uvidíme, ako to bude. Teraz dosť kalkulujem, pretože sme založili združenie Phos photos, kde vlastne robíme projekty cez granty, teraz fotografujeme život bezdomovcov.

Čia bola myšlienka založiť Pho s photos?

Myšlienka založiť Phosphotos bola od Michala Fuliera. (M. Fulier bol štyri roky študentom Spoločenstva Božieho slova, poznámka redakcie). Bolo to veľmi zaujímavé, pretože Michal Fulier fotografoval cez charitu. Dostal sa do Indonézie a požiadal ma, či by som mu nerobil kurátora výstavy v piešťanskej galérii. Bola to vlaste Michalova prvá samostatná výstava. Mňa tie fotky zaujali a popri diskusiách o koncepte výstavy mi začal spomínať, že robí nejakú skupinu Phos photos so svojimi priateľmi. Spýtal som sa, kto sú tí priatelia. Hovoril mi nejaké mená a ja som mu na to povedal: „Michal, pokiaľ chceš robiť kvalitu, musíme tam nastaviť profesionálov.“ A on mi povedal: „Tak poď, vstúp medzi nás.“ Takže vlastne z tých priateľov tam ostal Andrej Lojan a ja som tam stiahol aj Laca Maďara, je tam Marián Paukov, teoretik umenia a Ivana Pástorová. Tiež vyštudovala teóriu, je tam hovorkyňa a v podstate je tiež teoretičkou fotografie. Takže sme takí vyprofilovaní. Je tam v podstate šesť ľudí. Sme v podstate otvorení aj ďalším, robíme, vlastne formujeme také diskusie, premietame fotografie. Na naše prednášky chodí okolo 70 ľudí, takže je to celkom zaujímavé. Takto chodíme po Slovensku. Teraz máme spoločnú výstavu s Michalom v Berlíne na festivale fotografie, je tam výstava Konfrontácia miest. Mám tam nafotenú Áziu a Michal západnú Európu, pripravujeme veľký projekt o Slovensku, ktorý by sme mali vystavovať 2011. Bude to ako prvá veľká spoločná výstava Phos photosu. Máme pár ponúk do rôznych galérií, kde to budeme asi deliť na dvojice, aby to tematicky sedelo.

(pokračovanie v ďalšom čísle)

pripravili: M. Magda a M. Gondová

Sr. Clareta a púť slovákov k Božiemu milosrdenstvu

Chcem sa ešte vrátiť k tohtoročnej 7. národnej púti Slovákov do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Neviem ako vy, ale mne táto svätyňa prirástla k srdcu. Určite je to aj tým, že ju požehnal dnes už blahoslavený pápež Ján Pavol II.
Mladá rehoľná sestrička. Mnohí z vás poznáte jej zvláštny zamatový hlas z vysielania rádia Lumen. Videl som ju, ako pomáha pri organizácii samotnej púte. Nedalo mi, aby som ju neoslovil, pretože jej tvár žiarila takou zvláštnou radosťou.


Predstavte sa nám.

Som sestrička Clareta z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Pôsobím v Nižnom Hrušove a teraz som tu. Pripravovali sme túto púť. Som tu od utorka a tak sa snažím pomôcť k dobrému priebehu tejto púte.

Tu v Krakove ste boli v noviciáte?

Áno, tu v Krakove som bola 7 rokov. Poto, v roku 2005 sme otvorili prvú komunitu na Slovensku, takže od vtedy som už na Slovensku.

Je to silné puto, ktoré vás viaže k tomuto miestu Božieho milosrdenstva?

Áno, od začiatku som to tak pociťovala – byť na tomto mieste, v tejto komunite v Krakove, pri relikviách svätej sestry Faustíny. Na miestach, kde sa zjavoval Kristus, je veľkým darom a je to naozaj citeľné. Veľmi veľa vecí som aj ja si tu mohla prežiť s Kristom, zakúsiť jeho mimoriadne milosti. Aj vtedy, keď ľudia zo Slovenska zvlášť mi odovzdali svoje úmysly. Naozaj aj ja som bola svedkom toho, že sa diali aj zázraky, aj uzdravenia, aj obrátenia. Takže je to určite úžasné miesto.

Keď ste pocítili volanie od Pána, boli ste rozhodnutá ísť práve sem do Krakova, do tejto kongregácie?

Keď som v sebe rozoznala to povolanie k rehoľnému životu, tak som hľadala, do ktorej rehole ma Ježiš pozýva. Najprv som mala vyhliadnutú jednu rehoľu na Slovensku, jednu v Čechách. Ale potom sa mi dostala do rúk vtedy ešte skrátená verzia Denníčka sestry Faustíny a to ma najviac oslovilo. Bola som v maturitnom ročníku a vážne som sa zamýšľala nad tým, či naozaj to má byť táto rehoľa, v ktorej bola sestra Faustína. Celý rok som sa modlila k Matke ustavičnej pomoci neustálu novénu, kedy som nakoniec pocítila veľmi jednoducho v duši, nič neobyčajne, že to má byť moje miesto. Takže chcela som vstútiť do tejto rehole.

Objasnite nám, čo je poslaním vašej rehole teraz na Slovensku.

Na Slovensku sa venujeme hlásaniu posolstva milosrdenstva, teda robíme duchovné obnovy vo farnostiach, máme združenie Faustínum, ktoré aktuálne pôsobí na 14 miestach na Slovensku. A okrem toho snažíme sa to milosrdenstvo praktizovať veľmi konkrétne, zvlášť v dedinke, kde pôsobíme – v Nižnom Hrušove. Máme starších a chorých, ktorých sestričky navštevujú, nosíme im sväté prijímanie. Niektoré sestričky katechizujú a učia náboženstvo, vedú deti k úcte Božiemu milosrdenstvu. Sme otvorení pre komunikáciu s médiami, vydávame knihy. Posledným bol modlitebník bohatý na milosrdenstvo, myslím, že dlho očakávaný a potrebný pre Slovákov. Takže snažíme sa šíriť to posolstvo konkrétne a najmä život.

A odkaz pre Slovákov?

V prvom rade chcem poďakovať za to, že sú takí otvorení pre posolstvo milosrdenstva, z čoho mám osobne veľkú radosť, kedže tiež patrím k tomuto národu. Narodila som sa v Prešove. A možno poviem iba také prianie pre nich, aby sa nebáli vo všetkých životných situáciách, tých ťažkých dôverovať Pánovi, oslavovať jeho milosrdenstvo, ďakovať aj za to, čo je ťažké. A aby mali veľkú nádej na večný život s ním, pretože Faustína počas života mala možnosť byť v nebi. Teda bola si pozrieť to miesto, ako hovorí a naozaj aj vtedy potvrdila to, čo povedal svätý Pavol, že „ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo o tom, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú…“ Aby sa tešili na to stretnutie s milosrdným Kristom.

Ďakujem za rozhovor.

pripravili: M. Magda a M. Gondová