S Eucharistiou do života

Po zmŕtvychvstaní sa Ježiš ukázal apoštolom pri Tiberiadskom jazere. Pripravil im raňajky. „Poďte jesť!“ pozval ich na brehu. Potom sa pýtal Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ Po Petrovej odpovedi dodal: „Pas moje baránky, pas moje ovce.“ To znamenalo poslanie na celý život a pre celý svet – nezostaň sám, daj sa do služieb iných, daj sa do služieb života.

Ježiš pripravil aj iný pokrm. A pripravil ho nielen pre apoštolov, ale pre nás všetkých – pripravil nám Eucharistiu. Boli ste na sv. omši? Boli ste na prijímaní? Vzkriesený Pán vám pripravil duchovné raňajky, duchovnú večeru. Teraz sa vás pýta: „Miluješ ma?“ – A hovorí vám: Choď do života. Choď do ulíc, do domu a do rodiny, choď do práce a do školy a staraj sa o druhých. Mysli na druhých. Vydávaj svedectvo lásky, ktorú si prijal. V Eucharistii prijímame chlieb pútnikov. Teraz ho prijímame stojac. Je v tom symbolika? Eucharistiu prijímame akoby uprostred cesty, pri krátkom zastavení, pripravení kráčať ďalej – do nového dňa alebo noci. Eucharistia nás vyzbrojuje – dáva nám silu do zápasu a svetlo do tmy. Pretvára a premieňa nás, pripodobňuje nás Kristovi. Kedykoľvek sme prítomní na sv. omši, koná sa táto premena, premena prirodzena na nadprirodzeno, pomíňajúceho na nehynúce, chleba a vína na telo a krv Kristovu. Aj nás má sv. omša premeniť na živé a výkonné údy Kristovho Tajomného tela – Cirkvi. Máme byť nielen svedkami premeny chleba a vína – my sami máme byť premenení. Kto ide po „Iďte v mene božom“ domov z chrámu do ulíc, na pracovisko a do svojho domu, má byť iný, než bol, keď sa začal biť v prsia pri úkone kajúcnosti. Keď idem zo sv. omše, mám byť človekom s oživenou dušou, s novým srdcom, s čistejšími očami, s novou myšlienkou v mysli, s nadšenejším slovom na perách – mám byť premenený vnútorne i navonok. Všetci máme byť premenení. A potom máme s Kristom premieňať svoje prostredie a všetko, čoho sa ňom dotkneme. Všetko s ním, v rozhovore s ním, skoby sme hovorili: Buď pri nás, Ježišu, keď sa modlíme, ako si bol s učeníkmi. Buď s nami v práci, ako si pracoval s Jozefom v Nazarete. Buď s nami, keď sa radujeme, ako si sa spolu s inými tešil v Káne na svadbe. Buď pri nás, keď kráčame ulicami, ako si chodieval s apoštolmi. Buď pri nás, keď trpíme, ako si bol pri chorých svojho ľudu. Eucharistia nás osobitným spôsobom zapája do apoštolátu Cirkvi, do šírenia jej viery a jej lásky medzi ľuďmi. Eucharistický Pán zapaľuje v srdci veriaceho človeka apoštolský oheň, pocit zodpovednosti za svet dáva nám podnety, aby sme vydávali živé svedectvo viery apoštolským slovom a činmi. Eucharistia nielenže stmeľuje v láske učeníka s Učiteľom, nielenže stmeľuje učeníkov navzájom, lež rozširuje ich lásku na všetkých ľudí i na tých, ktorých treba ešte len pre vieru získať. Eucharistia dáva okrem toho silu pre zápas s vnútornými ťažkosťami i s ťažkosťami zvonku, s ľahostajnosťou, nenávisťou i prenasledovaním. Eucharistia obnovuje našu horlivosť a našu odvahu. Bože, prosíme ťa, daj aby sme uprostred tohto sveta a pred očami všetkých ľudí, s ktorými sme spojení, prežívali tvoje evanjelium a boli znamením tvojej obetavosti a pokoja. Daj, aby sme sa znášali jeden druhého a slúžili jeden druhému v láske, aby naše srdcia boli otvorené pre biednych, chorých a zomierajúcich – pre všetkých, ktorí sú v núdzi. Prosíme ťa, daj, aby sme takto boli tvojou Cirkvou, zjednotení s naším pápežom, s naším biskupom, s našimi kňazmi a so všetkými, ktorí uverili v tvoje meno. Daj, aby sme všetkým ohlasovali tvoje tajomstvá ako pravdu života.

spracoval duchovný otec

Novoročné prianie

Na začiatku nového roka 2006 prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci; veci každodenného života, ktoré svedčia o Božej veľkosti a o jeho láske a starostlivosti. Prajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené. Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať. Prajeme Vám v pravý čas správne slovo. Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť. Prajeme Vám radosť, lásku, pokoj a pokoru. Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a dodávali Vám odvahu. Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a vyčerpaní. Prajeme Vám dostatočný oddych a prácu, ktorá Vám urobí radosť. Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej. Prajeme Vám, aby Pán času a všetkého dobra bol neustále s Vami.

redakcia Spektra

A už je tu! Rok 2006

Nový rok s množstvom dní, hodín, minút a sekúnd. Aké budú? Nevieme. Bezpochyby je to veľká šanca opäť začať, vykročiť na správnu cestu a ísť v ústrety ľuďom a Bohu. Prvé dni sú obdobím zvláštneho začiatku s predsavzatiami a záväzkami. Aj keď si uvedomujeme svoju krehkosť, krátkosť novoročných predsavzatí, cítime, že by sme v novom roku mohli byť iní, lepší.
Nikdy nie je neskoro. Zvlášť, keď si uvedomujeme, že v tomto úsilí nie sme sami. Boh, ktorý sa stal človekom, prišiel do nášho života, aby nám všetkým daroval nový začiatok. Kristus je nádejou veľkej budúcnosti a budúceho večného dovŕšenia sveta a každého jedného z nás.
Spomeňme si, koľkým ľuďom daroval Ježiš počas svojho života nový začiatok. Colník Matúš, hriešna Magdaléna, mŕtvy Lazár, desať malomocných, slepí, chromí, posadnutí zlými duchmi alebo taký zločinec na kríži. Boh ponúka všetkým začiatok, nikomu nezatvára dvere. Každý má šancu. Nikto si nemusí zúfať.
Ježiš začal svoje verejné účinkovanie Jánovým krstom. Bol to jeho začiatok a začiatok nového života mnohých ľudí. Aj my sme boli pokrstení a začali sme dlhú púť Božích detí na tejto zemi. Krst nám otvára nebo s množstvom milostí, aby sme v živote konali viac dobra a vyhýbali sa zlu. Krstom začíname púť, podobnú tej Ježišovej, a všade kam prídeme, chodíme máme dobre robiť ako On. Krstom začíname misiu budovania Božieho kráľovstva tu na zemi medzi ľuďmi, svojimi najbližšími. Naša misia má byť úspešná ako misia Troch kráľov, ktorí nakoniec pod vedením hviezdy našli dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. Naša životná cesta, púť, sa má zavŕšiť v nebi, kde aj začala. Bude to návrat do Otcovho lona, bude to veľké šťastie a radosť so všetkými svätými a s ľuďmi dobrej vôle.
Prajem Vám úspešný začiatok v novom roku 2006, radosť z Božieho detinstva, ktoré začalo naším krstom a úspešnú misiu zavŕšenú v nebi u Boha Otca.

duchovný otec