List od milujúceho Otca

Dieťa moje,
Ty ma možno nepoznáš, ale Ja o tebe viem úplne všetko …

Viem o tom, kedy si sadáš a kedy vstávaš … Žalm 139, 2
Dobre poznám všetky tvoje cesty … Žalm 139, 3
Poznám dokonca aj počet vlasov na tvojej hlave … Matúš 10, 29-31

Stvoril som ťa na svoj obraz … 1.Mojžišova 1, 27
Vo mne žiješ, hýbeš sa, proste si … Skutky 17, 27-28
Pretože si mojim potomkom … Skutky 17, 28
Poznal som ťa skôr, než si bol počatý … Jeremiáš 1, 4-5
Vybral som si ťa, už keď som plánoval Stvorenie … Efezanom 1, 11-12

Tvoj život nie je omyl, pretože všetky tvoje dni sú zapísané v mojej knihe … Žalm 139, 15-16
Ustanovil som presný deň tvojho narodenia a tiež to,kde budeš žiť … Skutky 17, 26
To, ako som ťa stvoril, vzbudzuje bázeň … Žalm 139, 14
Utkal som ťa v lone tvojej matky … Žalm 139, 13
A priviedol na svet v deň tvojho narodenia … Žalm 71, 6
Tí, ktorí ma nepoznajú, si ma nesprávne vysvetľujú … Ján 8, 41-44

Nie som chladný ani hnevlivý Boh, ale som dokonalým vyjadrením lásky … 1. list Jána 4,16
Túžim ťa zahrnúť svojou láskou … 1. list Jána 3, 1
Jednoducho preto, že si mojím dieťaťom a Ja tvojím Otcom … 1. list Jána 3, 1
Ponúkam ti viac, než by ti kedy mohol ponúknuť tvoj pozemský Otec … Matúš 7, 11
Lebo Ja som dokonalý Otec … Matúš 5, 48
Všetko dobré, čo dostávaš, ti dávam Ja … Jakub 1, 17
Som ten, ktorý sa o teba vždy postará a naplní všetky tvoje potreby … Matúš 6, 31-33
Moje plány pre tvoju budúcnosť boli vždy plné nádeje … Jeremiáš 29, 11

Pretože ťa milujem nekonečnou láskou … Jeremiáš 31, 3
Moje myšlienky o tebe sú nespočítateľné tak ako zrnká piesku na morskom brehu … Žalm 139, 17-18
Jasám a radujem sa z teba … Sofoniáš 3, 17
Nikdy ti neprestanem preukazovať dobro … Jeremiáš 32, 40
Pretože si mojim drahocenným vlastníctvom … 2. Mojžišova 19, 5
Z celého srdca a z celej duše ťa túžim zabezpečiť … Jeremiáš 32, 41

Chcem ti ukázať mocné a úžasné veci … Jeremiáš 33, 3
Keď ma budeš z celého srdca hľadať, nájdeš ma … 5. Mojžišova 4, 29
Raduj sa vo mne a dám ti všetko, po čom túži tvoje srdce … Žalm 37, 4
Lebo som to Ja, kto v tebe prebúdza tieto túžby … Filipanom 2, 13
Môžem pre teba urobiť omnoho viac, než si dokážeš predstaviť … Efezanom 3, 20
Pretože som Ten, kto ťa dokáže najviac povzbudiť … 2. Solúnčanom 2, 16-17
Som tiež Otcom, ktorý ťa poteší v každom tvojom trápení … 2. Korinťanom 1, 3-4
Som ti nablízku, keď máš zlomené srdce … Žalm 34, 18
Tak ako sa pastier stará o svoju ovečku, tak si ťa aj Ja pritisnem k svojmu srdcu … Izaiáš 40, 11
Jedného dňa zotriem všetky slzy z tvojich očí … Zjavenie 21, 3- 4
A zbavím ťa všetkej bolesti, ktorou si trpel na tejto zemi … Zjavenie 21, 3-4
Som tvoj Otec a milujem ťa rovnako, ako svojho syna Ježiša … Ján 17, 23
Cez Ježiša môžeš spoznať moju lásku k tebe … Ján 17, 26
On je dokonalým vyjadrením mojej existencie … Hebrejom 1, 3
Prišiel, aby ti dokázal, že Ja som s tebou, nie proti tebe … Rimanom 8, 31
A tiež ti povedať, že nepočítam tvoje hriechy … 2. Korinťanom 5, 18-19

Ježiš zomrel preto, aby nás dvoch zmieril … 2. Korinťanom 5, 18-19

Jeho smrť bola tým najväčším vyjadrením mojej lásky k tebe … 1. list Jána 4, 10

Vzdal som sa všetkého, čo som miloval, aby som mohol získať tvoju lásku … Rimanom 8, 31-32
Keď prijmeš dar – môjho Syna Ježiša – získaš mňa … 1. list Jána 2 ,23

A nič už ťa nikdy neoddelí od Mojej lásky k tebe … Rimanom 8, 38-39

Vráť sa domov a Ja prichystám tú najväčšiu oslavu,akú kedy nebo videlo … Lukáš 15, 7
Vždy som bol tvojím Otcom a ním aj ostanem … Efezanom 3, 14-15

Moja otázka znie: …
Chceš byť mojim dieťaťom? Ján 1, 12-13
Čakám na teba … Lukáš 15, 11-24

S láskou tvoj Otec, všemohúci Boh

„Keď prišiel Spasiteľ na svet“

„Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“


Z podnetu chlapcov a dievčat z Vaniškoviec začali veriaci tejto filiálnej obce z farnosti Osikov pomýšľať na rekonštrukciu kostola sv. Imricha. Začiatky boli veľmi ťažké, pretože realizácia tohto programu nenašla u mnohých pochopenie. Na podnet režisérky M. B. začalo sa to divadelnou hrou „Keď prišiel Spasiteľ na svet“. Po vystúpení detí v Osikove v rámci popoludňajšej pobožnosti nazbierali na tento úmysel 17 000 Sk. Sám pán farár vdp. Ladislav Franc obetoval 30 000 Sk a to bol sľubný začiatok pre zbierky v iných farnostiach. Medzi prvými bola aj farnosť Víťaz s veľmi peknou sumou 26 100 Sk a filiálka v Ovčí 12 690 Sk. Všetci spomíname na pohostinnosť a štedrosť i lásku, s akou nás prijali v tejto farnosti vo svojich domovoch.

V rekordnom čase jedného roka bol kostol takmer dokončený. Veriaci z Vaniškoviec so svojím terajším duchovným otcom Jurajom Takačom pozvali svojho bývalého farára vdp. Ladislava Franca, aby slúžil prvú sv. omšu v ich obnovenom chráme na slávnosť patróna sv. Imricha. Za spevu detského zboru a všetkých veriacich duchovný otec Ladislav preniesol Eucharistiu do nového kostola. Celý rok sme totiž s povolením Arcibiskupského úradu v Košiciach slávili bohoslužby v kultúrnom dome.

Svoju homíliu začal duchovný otec textom žalmu 43: “„Súď ma, Bože a rozhodni môj spor s neverným ľudom …“. Vo svojej bohato teologicky fundovanej homílii celebrant vyzval prítomných na správnu cestu k svätosti podľa príkladu sv. Imricha, patróna tohto, teraz už prekrásneho Božieho stánku. Poukázal na svetlý vzor rodiny, i keď kráľovskej, ale svätej, v ktorej vyrastal a bol vychovaný sv. Imrich, ktorého si naši praotcovia vyvolili za svojho nebeského patróna. Po homílii nás duchovný otec Franc prekvapil, keď nám odovzdal dar od veriacich z Víťaza 11 750 Sk, ako aj svoj dar 18 750 Sk na dokončenie liturgických vybavení kostola.

Veľmi nás zahanbuje a mrzí, že duchovný otec Franc za svoju 40-ročnú prácu vo vinici Pánovej dostal ako jeho predchodca Andrej Haršághy len nevďačnosť a potupenie (podľa farskej kroniky Osikovskej). Duchovný otec povedal, že sa cíti ako vyhnanec podľa básne ruského spisovateľa Lermontova, ktorý sa túla „z milého severa v storonu južnuju“. Aj napriek všetkej nevďačnosti, ktorú má svet vo svojom arzenáli nevšímavosti, nás potešujú slová Božského Spasiteľa, ktoré povedal v reči na hore: „Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom.“ (Lk 6, 22-23)

Drahý duchovný otče, my vaniškovskí veriaci sľubujeme, že chceme všetky utrpenia, ktoré ste prežili aj pre našu nevďačnosť, odovzdať v tomto chráme Najvyššiemu za vás. Za všetko vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

vďační veriaci z Vaniškoviec

Pred vážnym rozhodnutím!

Božia vôľa nie je niečím mysterióznym a nedosiahnuteľným. Vo Svätom písme nájdeme mnoho dôkazov o tom, že je možné pochopiť duchovnú realitu.
V knihe Čo chce Boh? páter Michael Scanlan ponúka päť základných otázok, ktoré by sme si mali položiť, keď stojíme pred dôležitým rozhodnutím.

Prvá: Je to v súlade s Božím zákonom, ako ho zjavuje Sväté písmo, tradícia a učenie Cirkvi? Ak nie, nemáme to robiť.

Druhá: Napomáha to môjmu osobnému duchovnému rastu vo svätosti a k vnútornému obráteniu? Ak robíme rozhodnutie, ktoré prehlbuje našu jednotu s Bohom, v našom vlastnom živote sa jasnejšie prejaví Kristov život.

Tretia: Je v súlade s mojimi predchádzajúcimi rozhodnutiami? Mnohé naše rozhodnutia prirodzene vyplývajú z predchádzajúcich rozhodnutí – vychádzajúc z toho, že naše predchádzajúce rozhodnutia priniesli dobré ovocie! Boh nás môže postaviť pred nové úlohy a odkrývať nám nové horizonty razom, ale častejšie ich pred nami odkrýva postupne a nadväzujú na seba.

Štvrtá: Čo potvrdzuje moje rozhodnutie? Po jeho prijatí Boh často dáva nejaké uistenie – možno sa otvoria dvere tam, kde dovtedy nebolo cesty, dostaneme potrebné prostriedky alebo potvrdenie správnosti nášho rozhodnutia dostaneme skrze slová blízkeho priateľa. Samozrejme, niekedy sa musíme rozhodnúť, a až potom uvidíme ovocie. Skúsenosť nie je najlepším učiteľom; ale overená skúsenosť ňou je.

Piata: Čo na to hovorí tvoje srdce? Mali by sme si jasne uvedomiť rozdiel medzi pokojom v srdci a konečným úsudkom rozumu. Hlava môže povedať áno, ale pokým nie je presvedčené naše srdce, môžeme sa dostať do „mŕtveho bodu“. To neznamená, že sa nám bude páčiť všetko, čo od nás Boh žiada. Ale kdesi v hĺbke to budeme chcieť urobiť.

Boh sa s nami nehrá na schovávačku. Keď hľadáme jeho pomoc v prijímaní dôležitých rozhodnutí, povedie nás.

Otče, dôverujem tvojmu plánu pre môj život. Viem, že chceš pre mňa to najlepšie. Pomôž mi, Otče, vo všetkých rozhodnutiach, ktoré stoja predo mnou.

prevzaté z mesačníka Slovo medzi nami

Panna Mária Ružencová, oroduj za nás!

Mesiac október bol pre nás kresťanov povzbudivý. Chodievali sme na pobožnosť sv. ruženca, kde sme čerpali silu do nášho každodenného života. Prosili sme Pannu Máriu, aby nás ochraňovala, vyprosila nám zdravie, radosť v našich rodinách a požehnanie, aby naše deti žili podľa desatora Božích prikázaní, aby si vedeli odpustiť a nerozchádzali sa.

Treba sa nám vrúcne modliť, zo srdca, aby nás satan nezískal. Aj televízia k tomu napomáha. Vypnime ju. Zoberme sv. ruženec a modlime sa, rozmýšľajme, kde robíme chyby. Nech deti rastú so svojou matkou a otcom, potrebujú obidvoch rodičov. Pán Ježiš urobil prvý zázrak v Káne Galilejskej, manželstvo posvätil a povýšil na sviatosť. Snažme sa to dodržiavať. Veď náš život bez Boha nemá cenu. Máme to najväčšie bohatstvo na svete, v srdci veľký pokoj a v duši Božiu lásku.

Nedá mi, aby som nespomenula vysviacku nového kostola Božského Srdca v Krížovanoch. Srdce nám plakalo od radosti. Boli to slzy radosti, že taká malá obec postavila za 5 rokov s Božou pomocou chrám. Duchovnému otcovi Petrovi patrí srdečná vďaka. Nebeský Otec nech ho odmení svojím požehnaním. Jeho Eminencia Mons. Alojz Tkáč v kázni prízvukoval, že obetný stôl je Kalvária, Golgota a kríž, aby sme cítili v srdci, kto za nás trpel, zomrel a vstal z mŕtvych z lásky k nám, k celému svetu. Posilnili sme sa Eucharistiou a rozlúčili sa pápežskou hymnou.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás hojne a milo ponúkali občerstvením. A aj hudba Šarišan bola na jedničku s hviezdičkou. Vďačíme všemohúcemu Bohu za celoročnú úrodu, ktorú nám požehnal. Pane Ježišu, veľmi Ťa milujeme.

Mária Tobiášová, Ovčie