Naše Ružencové bratstvo

„Milujte Máriu, lebo je Vašou matkou a vy ste jej deti.“ (Sv. Otec Ján Pavol II.)


25. januára 2008 sa v Prešove u jezuitov pod Kalváriou konalo stretnutie horliteľov ružencových bratstiev (ďalej RB) sabinovského dekanátu. Začalo sa modlitbou posvätného ruženca, sv. omšou, po ktorej nasledovalo pracovné zdieľanie sa horliteľov jednotlivých RB.

Tak ako každý rok aj v tomto roku sa po stretnutí v Prešove uskutočnilo 2. marca 2008, t. j. v prvú nedeľu v mesiaci ako je u nás zaužívané po Eucharistickom požehnaní, citovo dojemnej krížovej ceste a výmene ružencových tajomstiev pracovné stretnutie horliteľov ruží v katechetickej miestnosti na fare za účasti nášho duchovného otca. Stretnutie sme začali modlitbou a mariánskou piesňou. Horliteľka RB E. Uličná všetkých srdečne privítala a oboznámila s programom stretnutia. Spoločne sme si zopakovali stanovy RB na Slovensku, ktoré umožňujú pokrsteným stať sa katolíkom členom RB od minimálneho veku 9 rokov, t. j. po prvom sv. prijímaní v Živom, Svätom a Večnom ruženci. Naše RB sa skladá iba z členov Živého ruženca; je to u nás storočná tradícia.

Vstupom za člena do Živého ruženca sú určité záväzky podľa stanov RB:

1. Je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca (nemôže sa ho modliť za iného člena, napr. za manžela, syna, dcéru, atď.).

2. Je povinný raz za mesiac zúčastniť sa na modlitbe posvätného ruženca vo farskom spoločenstve a na výmene tajomstiev.

3. V Živom ruženci sú zastúpení členovia, ktorí majú trvalé bydlisko vo farnosti, v ktorej je založené RB. Pokiaľ člen v Živom ruženci zmení bydlisko, t. j. odíde do inej farnosti, má povinnosť to oznámiť svojmu horliteľovi ruže. Horliteľ mu môže podľa stanov RB na Slovensku umožniť byť členom vo Svätom alebo vo Večnom ruženci. Ak člen súhlasí, jeho horliteľ ruže alebo horliteľka RB ho oboznámi s povinnosťami, t. j. modlitbou posvätného ruženca a budú mu patriť všetky prísľuby a výsady Kráľovnej posvätného ruženca, ktoré dala Panna Mária dominikánovi bl. Alanovi de la Roche za zbožné odriekanie posvätného ruženca.

Žiaľ, aj v našom RB sú členovia, ktorí nemajú trvalé bydlisko vo farnosti, v ktorej je založené RB. Starší ľudia hovoria, že stačí sa len modliť desiatok. Je pravda, že modlitba v našom živote patrí na prvé miesto, ale je potrebné si uvedomiť, že členstvo v Živom ruženci RB je „živé členstvo“. Tu nejde iba o zápis u horliteľa RB a modlitbu môjho desiatku. Ide skôr o to, aby sme sa naučili spoločne prežívať svoju vieru, aby sme tvorili farské spoločenstvo, ktoré dokáže modlitbu premeniť na skutky: členovia sa stretávajú aj spoločensky, podnikajú púte, duchovné výlety a sú nápomocní svojmu kňazovi vo farnosti a sebe navzájom. Toto je živý ruženec a živé spoločenstvo. Preto by bolo potrebné v našom RB urobiť reorganizáciu, aby sa každý sám slobodne, nie z prinútenia rozhodol, do ktorého ruženca sa začlení, ktorá forma mu v jeho danom stave vyhovuje. Panne Márii ako aj nám všetkým nejde o množstvo ruží a jej členov v RB, ale byť Máriiným jednoduchým dieťaťom, ktorému od Nebeského Otca vyprosí to, čo je pre neho užitočné. Je smutné, keď horliteľka ruže oznámi jej zrušenie z dôvodov neplnenia záväzkov zo strany niektorých členov ruže, ktoré pri vstupe do Živého ruženca na seba prevzali.

Okrem stanov RB sme doriešili aj modlitbu sv. ruženca pred nedeľnou sv. omšou. Začiatok sv. ruženca bude pred prvou sv. omšou o 6:50, pred druhou sv. omšou 9:50 h. Aby to bolo jednotné, tak po každom Zdravase zopakujeme tajomstvo príslušného desiatku. Tento spôsob modlitby sv. ruženca nám odporúčal Sv. Otec Ján Pavol II.

Aby finančné milodary od členov RB neboli čerpané len na hmotné a materiálne potreby nášho kostola, duchovný otec nám predstavil projekt „Adopcia na diaľku“. Je to pomoc núdznym rodinám, najmä ich deťom na vzdelanie cez Slovenskú katolícku charitu. Na základe prihlášky bude nášmu RB pridelená sociálne slabšia rodina a po odsúhlasení na tomto našom stretnutí budeme mesačne prispievať 550 Sk, t. j. na rok 6 600 Sk. Veríme, že okrem horliteľov s týmto projektom budú súhlasiť aj ostatní členovia nášho RB; znamená to, že náš desiatok, ktorý sa modlíme, je premenený na skutok milosrdnej lásky voči núdznym, chudobným a trpiacim.

Potom nasledovalo, ako nám to odporúča aj Sv. Písmo, aby sme boli pohostinní tzv. agapé, t. j. ochutnávka našich „vicazskich kisnutich kolačoch“ a občerstvenie pri čaji a káve. Počas agapé sme nášho duchovného otca oboznámili aj s Bratstvom Božského Srdca Ježišovho, ktoré má v našej farnosti dlhoročnú tradíciu. Jeho členovia sa už tretí rok reťazovite nepretržite modlia deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu za kňazov a kňazské a rehoľné povolania.

Veríme a sme presvedčení, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie a Ježišovo Srdce nám pomáhajú prekonávať naše každodenné starosti a ťažkosti, lebo v našich životoch patria na prvé miesto.

„Božské Srdce Ježišovo daj, aby som Ťa vždy viac a viac miloval. Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej. Amen.“

E. Uličná, horliteľka RB, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.