Naše ružencové bratstvo

„Milujte Pannu Máriu, lebo je Vašou Matkou a Vy ste jej deti.“
(Sv. Otec Ján Pavol II.)


Stalo sa dňa 7. februára 2010, kedy sa uskutočnila duchovná obnova nášho RB, ktorú viedol dominikán Šimon Tyrol, provinčný promótor pre ruženec. Duchovná obnova sa konala v duchu reformy nášho RB podľa najnovších stanov ružencových bratstiev na Slovensku. Začala sa v kostole sv. omšou a pokračovala v popoludňajších hodinách príhovorom pátra a premietaním dokumentu o vzniku posvätného ruženca a následne ružencových bratstiev a ich reformy. Výklad pátra Šimona Tyrola o sile modlitby ruženca, o jeho hodnotách a dôležitosti v živote človeka a usmernenie, ako vložiť celé svoje vnútro do tejto rozjímavej modlitby, aby sa dosiahol jej plný účinok. Isto neostane bez ozveny. Milí ruženčiari, členovia živého ruženca, počas tejto reformy, ktorá bude trvať zatiaľ bez obmedzenia podľa potreby, nakoľko sme podľa počtu veriacich katolíkov početná dedina, chceme prijať členstvo v RB dobrovoľne a slobodne bez donútenia druhej osoby s vedomím, že ruženec je najkrajšia, najobľúbenejšia, najjednoduchšia modlitba pre každého, ktorej cieľom je večná radosť – nebeská vlasť. Reformu v bratstve začíname zápisom na tlačivo Prihláška do RB, ktoré si môžete vyzdvihnúť v kostole alebo u svojho horliteľa a po vyplnení vložiť do krabice, ktorá bude k dispozícii v kostole. Na tejto prihláške sú podrobne rozpísané záväzky a práva člena Živého, Svätého a Večného ruženca.

Záväzky a práva člena Živého ruženca:

• je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov RB, za rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

• je povinný raz za mesiac sa zísť na spoločnom stretnutí – modlitbe, po ktorom sa uskutoční výmena tajomstiev; čas a miesto stretnutí si dohodnú členovia Živého ruženca sami;

• člen Živého ruženca sa nemôže modliť desiatok namiesto iného člena (manžela, syna, dcéru …), ktorý sa sám modliť nechce;

• má právo voliť členov finančnej komisie, horliteľa svojej ruže, horliteľa bratstva (ak Živý ruženec má jednu alebo dve ruže);

• má právo byť volený.
Záväzky a práva člena Svätého ruženca:

• je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň na úmysel za obrátenie hriešnikov a za živých i zosnulých členov RB, za rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov);

• modlitbu posvätného ruženca si môže člen ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné);

• člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je to vítané.

Záväzky a práva člena Večného ruženca:

• zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za mesiac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí celý posvätný ruženec (najprv radostné tajomstvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávnostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomstvá svetla), za večnú spásu umierajúcich (bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší z očistca (slávnostné tajomstvá);

• pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový celok – bez prerušenia;

• je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum bdenia mesačne alebo ročne a začiatok svojho času bdenia (napr. od 8.00 hod.), ktoré si zvolil;

• na splnenie povinnosti „času bdenia“ mesačne alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na ceste…) modlitbu celého posvätného ruženca;

• člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je to vítané.

Z prihlásených členov sa urobia nové dvadsaťčlenné ruže, z ktorých sa zvolia horlitelia jednotlivých ruží. Všetky tieto zmeny budú zverejnené na farskej nástenke pri kostole a v časopise Spektrum. Počas týchto nových zmien, pokiaľ sa neukončia, naďalej sa každý člen modlí svoj desiatok.

Život v RB prináša rôzne otázky, ako aj problémy, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že RB prestane fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté problémy a otázky riešiť? Všetky tieto odpovede nájdeme v stanovách RB na Slovensku, ktoré by nemali chýbať na stole žiadneho horliteľa ruže. Horliteľ ruže ich má poznať, ovládať, v prípade, ak jeho člen si žiada informácie o vstupe do RB. Členom v živom ruženci môže byť veriaci človek, ktorý patrí do príslušnej farnosti, t. j. u nás do farnosti Víťaz a zaväzuje sa, že bude si plniť svoje členské povinnosti (denne sa modliť jeden desiatok z ruženca, jedenkrát v mesiaci, prípadne jedenkrát za tri mesiace sa zúčastniť stretnutia a výmeny ružencových tajomstiev). V stanovách RB sú mimoriadne výnimky pre tých členov, ktorí sú na dlhšiu dobu odcestovaní z vážnych dôvodov (práca, štúdium mimo farnosti), no každý mesiac sa informujú o živote ružencového bratstva. V žiadnom prípade nemôže byť členom v RB ten veriaci, ktorý nie je evidovaný trvalým pobytom v príslušnej farnosti, t. j. u nás vo farnosti Víťaz. V tomto Živom ruženci v jednotlivých ružiach budú mať čestné miesto veriaci, ktorí sú chorí a nemobilní. V prípade nedostatku členov môže vzniknúť ruža neúplná, ktorá bude napomáhať k doplneniu ostatných ruží, pokiaľ niekto zomrie alebo sa členstva v RB zriekne.

Milí ruženčiari a všetci, čo sa radi modlíme, či meditujeme sv. ruženec, nemajme obavy z týchto nových zmien, ale majme radosť z toho, ako nám to páter Šimon Tyrol zdôrazňoval, že sa oslobodíme od donútenia vstupu do RB a prijmeme svoje členstvo dobrovoľne a slobodne. Modliť sa ruženec je ako ruka matky na detskej kolíske, je ako znamenie, že sme sa zriekli namáhavých úvah o modlitbe, aby sme tým uznali svoju slabosť a nedokonalosť. Ak mladý človek neobľubuje ruženec a tvrdí, že sa pri ňom nudí, nenaliehajme, je preňho lepšie, ak sa pomodlí inú jeho srdcu milú modlitbu, alebo ak si prečíta úryvok zo Sv. písma. Ruženec je nezrozumiteľný pre človeka s pozemským zmýšľaním. Je to modlitba pochopiteľná pre ľudí čistého, úprimného, jednoduchého srdca.

Na záver sa touto cestou chcem za celé RB vo Víťazi srdečne poďakovať pátrovi Šimonovi Tyrolovi, ako aj nášmu duchovnému otcovi Oliverovi za príjemné stretnutie v kostole, ako aj v katechetickej miestnosti na fare, ktoré duchovne obohatilo naše cirkevné spoločenstvo. Preto im vyprosujme od nášho Nebeského Otca hojnosť Božích milostí, ochranu a pomoc Ružencovej Panny Márie, nech Duch Svätý neustále vkladá do ich úst slová, ktoré ľudí potešia a povzbudia v každodennom živote.

Emília Uličná, horliteľka RB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.