Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Muž a žena zdieľajú tú istú ľudskosť, obaja majú v sebe Božieho Ducha. A to znamená, že obaja sú povolaní milovať na Boží obraz.

Snubný význam tela, ktorým je schopnosť tela vyjadrovať lásku – pres­ne tú lásku, v ktorej sa človek stáva darom a – skrze tento dar napĺňa poslanie svojho bytia.
Boh stvoril pocit sexuálnej túžby, aby ho muž a žena prežívali a boli si jeden druhému navzájom darom na Boží obraz. Keď milujeme ako BOH, nemu­síme sa za nič hanbiť, ale prežívame radosť, pokoj a hlboké vedomie ľudskej dobroty. A to sú veľké duchovné zážitky manželov, ktoré máme zažiť.

Boh stvoril muža a ženu odlišne: fyzicky, citovo, duševne aj duchovne, aby sme sa navzájom dopĺňali a aby nás naše rozdiely spojili životodárnym spôsobom Avšak pre našu náklonnosť k hriechu a pre hriech samotný často prežívame, že naše vzájomné rozdiely sú príčinou napätia, sporov a rozde­lenia. Naše dejiny hovoria o zmätku, ktorý dedičný hriech priniesol do vzťahu medzi mužom a ženou. My to dobre vieme, ale nič s tým nerobíme.

Všetci dobre vieme, že muži používajú lásku, aby získali sex a ženy používajú sex, aby získali lásku. Muž túži milovať a žena chce byť milovaná. Kristus prišiel, aby obnovil pôvodný Boží plán lásky vo svete. A to je vlastne radostná zvesť Evanjelia. Neustálym obracaním srdca môžeme zažiť vykúpenie našej sexuality. V reči na hore nám Ježiš povedal: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (M 5, 23a).

Tieto slová platia prirodzene rovnako pre muža, ako aj pre ženu! Podobne žiadostivosť zaslepuje mužovi a žene pravdu o nich samých a deformuje ich sexuálne túžby, ale nový život v Duchu Svätom ich posilňuje k takej vzá­jomnej láske, k akej boli povolaní na počiatku. Preto skrze sviatosti môžeme spoznať a zakúsiť premieňajúcu moc Kristovej lásky. A toto je úžasná radostná zvesť Kristovho evanjelia.

Keď vzťah muža a ženy narušilo ich odvrátenie sa od Boha, obnovenie pravdy a zmyslu ľudskej sexuality si vyžaduje radikálne vrátenie sa k Bohu. Každý si musíme dať otázku: Verím Božiemu daru? Verím Jeho nekoneč­nej láske ku mne? Žitie pravdy o našej sexualite je preto naozaj otázkou viery! Naozaj verím, že s pomocou Božej milosti môžem prekonať svoje sla­bosti, sebectvo a žiadostivosť, aby som mohol milovať blížnych ako Kristus miluje mňa? Naozaj verím, že Kristus ma môže vykúpiť – dokonca aj moju sexualitu? A teraz si v tichosti skúsme odpovedať na predložené otázky.
Odolávať sexuálnej túžbe narušenej hriechom a žiť v pravde si vyžaduje veľmi veľké úsilie. Tento boj nás privádza k jadru duchovného zápasu, ktorý musíme ako kresťania bojovať, ak chceme odolať zlu – vo svete aj v nás a milovať blížnych ako Kristus miluje nás. To nás bude stáť veľa námahy.

Víťazstvo v tomto boji si vyžaduje: vieru v Krista, oddanosť, angažo­vanosť, úprimnosť k sebe a k blížnym, ochotu prinášať obetu a zapierať svoje sebecké túžby! To platí pre muža a ženu nielen v manželstve, ale aj pred manželstvom, počas známosti. Verme, že opravdivá láska sa týchto bojov nebojí – tie boje sú už láskou. A preto učenie Cirkvi o sexe je výzvou! Musíme pevne veriť v Krista, zobrať svoj kríž a nasledovať Ho!!!

Kristus sníma hriechy sveta a preto môže obnoviť pôvodný Boží plán lásky ako normu pre manželstvo a každý sexuálny prejav. To znamená, že manželstvo je iba do tej miery manželstvom a sex je iba do tej miery sexom, do akej miery majú manželia účasť na Božej slobodnej, bezhraničnej, vernej a plodnej láske. „Nikto nie je slobodnejší ako ten, kto sa dokáže zriecť svojej vlastnej vôle a konať vôľu Božiu.“

Ľudia neznášajú, keď im niekto diktuje a prikazuje, čo majú robiť ale­bo čo nemajú robiť, a to zvlášť, keď ide o otázky sexu! Keď nás niekto k niečomu núti, často cítime, že narúša našu dôstojnosť. Sami chceme určovať, čo je pre nás dobré a čo zlé. A je to problém našej ľudskej pýchy.

Ľudská pýcha sa vždy búri voči autorite. Keď niekto autoritu zneužíva, je správne proti tomu protestovať. Ale keď niekto uplatňuje autoritu podľa Božieho plánu, musíme alebo mali by sme ho poslúchať, ak chceme byť naozaj slobodní. Toto je paradox evanjelia: „Žijeme vtedy, keď umierame“ (Jn 12,24). „Svoj život nachádzame vtedy, keď ho strácame“ (Jn 16,25). „Slobodnými sa stávame poslušnosťou pravde“ (Jn 8, 32).

Poslušnosť nemá prameniť z prinútenia alebo zo strachu, ale z lásky k dobru, pravde a kráse – z lásky k Bohu. Pravá sloboda je oslobodením sa od vnútorného tlaku, ktorý nám bráni voliť si dobro. Naozaj slobodný človek túži konať Božiu vôľu. Dajme si otázku – Ako môžeme poznať Božiu vôľu v otázkach našej sexuality? Do veľkej miery bol odmietnutý Boží plán so sexom a manželstvom. Cirkev nemôže zmeniť pravdu zjavenú duchom Svätým. Nejde tu o tvrdohlavú neochotu, ide o nemožnosť! Cirkev učila, že katolíci majú po­čúvať svoje svedomie v otázkach sexuálnej morálky, ako aj v každej inej oblasti. Máme formovať svoje svedomie podľa pravdy! Svedomie má rozoznať pravdu o dobre a zle a keď nájde pravdu, má jej podriadiť svoj úsudok.

Mravný človek preto vidí morálne učenie Cirkvi ako úžasný dar. Je istou normou, podľa ktorej môže formovať svoje svedomie v pravde. Tým nenájdeme Božiu vôľu pre svoj život, nikdy nenájdeme pokoj a pravé šťastie, práve toho sa týka obrátenie srdca, ktoré všetci potrebujeme, stále nevieme naplno oceniť dobro a krásu sexu!!! Cirkevné učenie stále vyzdvihovalo dobro tela a sexuality. Preto aj napriek významnému rozvinutiu magistéria o sexe a manželstve v podvedomí storočí pretrváva názor, že Cirkev má ne­gatívny postoj k sexu. Zdá sa, Že k pretrvávaniu tohto postoja prispela nesprávna interpretácia dôležitosti povolania k celibátu. Správne a dobre žité sviatostne manželstvo je istou zárukou večného života a to už neraz aj tu na zemi. Lebo pre dobrých manželov večnosť začína už dnes.

MUDr. Vaščák Blažej, Široké

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.