EXERCÍCIE (XVI. časť)

V rámci katechézy – nášho kresťanského vzdelávania – vám chceme v niekoľkých častiach na pokračovanie ponúknuť exercície podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly. Uvedomujme si navzájom potrebu takéhoto vzdelávania. Často sa stáva, či už doma, na ulici alebo aj v práci, že dostaneme otázku, týkajúcu sa našej viery. Nech sú tieto riadky duchovným pokrmom, ktorý v nás vzbudí radosť nad pôsobením Ducha Svätého. Nech Duch Svätý naplní myseľ, ale i naše srdcia.

Človek prežíva svoj život ako osoba. Prežíva svoje problémy. Ako veriaci viem, že som celý ponorený do tajomstiev. Chápem veľkosť a biedu moderného človeka. Je spoločenský, a predsa opustený. Niektorí hovoria, že všetko je absurdné. Ako žiť?
Technika a veda rieši otázky vonkajšie a bezprostredné, ale čo s mojím životom ako celkom? Ako mám žiť? Viera mi ujasňuje otázky najzákladnejšie. Cez informácie, ktoré máme priamo od Boha v zjavení. Viera mi odkrýva to, čo je neviditeľné – program Boží so svetom a so mnou.

Svätý Lukáš označuje Ježišove slová, povedané i nám: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva“ (Lk 8, 10). Kristus sa dotýka celého človeka. Informuje nás o najhlbších pravdách. Prišiel posvätiť celý život sveta. Povedal plnú pravdu o svete. Existuje viditeľný svet okolo nás, ktorý sa skúma cez vedy. Existuje i neviditeľný svet ducha a svet Božieho života. Cez Krista máme prístup k najskrytejším tajomstvám nášho vlastného života v Bohu a najhlbším tajomstvám vnútorného Božieho života. Sme zaradení do Božieho plánu so svetom ako živé osoby v dejinách spásy.

Tajomstvá Božieho kráľovstva…Už ľudské tajomstvo druhého môžem rozoznať len tak, že mi ho druhý v dôvere odkryje. Aj Božie tajomstvo o Božom živote a o Božích zámeroch so svetom môžem poznať len cez dôverné Božie zjavenie. Do Božieho tajomstva nemôžem preniknúť zvonka. Všetko je tu osobné, jedinečné, nevypočitateľné, skryté v hĺbkach Božích. A predsa mám do tohto skrytého sveta prístup – Boh ma povoláva do svojich tajomstiev. „Vám je dané poznať tajomstvá…“ Plnosť tohto tajomstva sa nám ukázala a zjavila v Kristovi. Tajomstvá Božie sa nám cez neho ponúkajú nielen ako pravda, ale aj ako Život.

Keďže sami sme nemali na to schopnosť, Boh nám dal poznávaciu silu. Je to tak, akoby nás niekto upozornil na závratné svety a potom nám dal elektrónkový ďalekohľad. Boh nás upozornil na svoj dar viery. Vierou sme vystrojení do sveta Božích tajomstiev, uprostred ktorých máme žiť. Cez vieru sa nám svet Božích tajomstiev stáva prístupný.
Naše poznanie sa vierou predlžuje a prehlbuje – poznávame nové súvislosti sveta a života a najhlbších Božích zámerov. Vidíme, do akého programu sme aj my zaradení. Cez Zjavenie máme účasť na samotnom Božom pohľade na svet. Zjavenie Božie je preto pre nás najhlbšou pravdou o živote, plnou a neslýchanou skutočnosťou sveta – poznáme Božiu skutočnosť sveta.


Božie tajomstvá, Božie zjavenie v Kristovi nemá byť preto uložené len v knihách. Bolo nám dané pre život. Zjavenie má vplývať na život, má ho formovať, tvoriť a rozvíjať podľa Božích plánov. Božie tajomstvá cez nás majú preniknúť celý náš život. Nazerať a rozjímať o Božích tajomstvách patrí ku kresťanskému životu, teraz i naveky. Svätý Ján hovorí: „A večný život je v tom, že sme poznali teba…. Pravda tu nejde len o chladné rozumové rozoberanie zjavenia. Boh sám je život. Zjavenie nám bolo dané, aby sme mali život a to čo najhojnejšie“. Svätý Pavol napísal: „A čo by som poznal všetky tajomstvá a mal všemožné vedomosti… a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1Kor 13, 2).

Sme na obraz a podobu Božiu. Zjavenie nám má umožniť, aby sme boli stále intenzívnejšie na Boží obraz a podobu. Boh povedal o sebe najhlbšie slovo, keď povedal, že je láska. V tomto sa mu máme podobať. Poznávaním Božích tajomstiev máme rozvíjať v sebe túto najpodstatnejšiu podobnosť lásky.

Celý náš duchovný život musí byť rast a rozvoj, pripodobňovanie Bohu, poznávanie Boha a jeho tajomstiev cez zjavenie Božej lásky v Ježišovi Kristovi. Svätý Pavol písal Kolosanom: „ aby sa im srdcia potešili a úzko spojili v láske a aby dosiahli všetku plnosť dokonalého chápania a poznali Božie tajomstvo, Krista totiž, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedomosti“ (Kol 2, 2-3).

Meditovať nad Božími tajomstvami je naša cesta, naša úloha, základný prejav našej kresťanskej životnosti.

Poznať Božie tajomstvá cez vieru je vecou pokory. Ježiš to povedal sám: „Zvelebujem Ťa, Otče…, lebo si ukryl tieto veci pred múdrymi…, ale vyjavil si ich maličkým“. Poznať Božie tajomstvá možno len cez Krista.

„Všetko mi odovzdal môj Otec, a nik nepozná Syna iba Otec, ani Otca nik nepozná, iba Syn a komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 25-27).

Všetky Božie tajomstvá nám boli darované akoby naraz, v jedinom, všetko zhrňujúcom tajomstve Božom – „v Ježišovi Kristovi“ (Kol 2,3). Každá udalosť jeho života je tajomstvo. Celé naše duchovné poznanie a celá naša sila viery je z Krista. Všetko naše duchovné chápanie a náš život z viery je nám daný cez Krista. Pretože „skrz neho sa stali milosť a pravda“ (Jn 1,17).

Celý svoj život a každý náš čin by sme mali stvárňovať cez Božie tajomstvá. Najmä v rozhodujúcich chvíľach života by sme mali rozjímať a nazerať na Božie tajomstvá – pri voľbe životného stavu, pri duchovnej obnove, v duchovných cvičeniach. Len vo svetle Božích tajomstiev môžeme spoznať totiž svoje osobné poslanie. Poslanie celkové a celoživotné, ale aj poslanie pre každý jeden deň, v tejto práci, v tejto ťažkosti, v tomto prostredí. Preto by som mal meditovať nad evanjeliom. Aj moje životné poslanie je jedno z tajomstiev Božej vôle, zaradené do Božieho programu a do jednoty tajomstiev Božieho kráľovstva. Z tejto jednoty vyberáme postupne i svoje poslanie. Preto som zainteresovaný na všetkých tajomstvách, ktoré Boh zjavil. Tajomstvo môjho osobného života je ukryté v nich.

Rozjímanie o tajomstvách Božích, nazeranie na Kristov život – to je teda miesto, kde sa stretávávame s Bohom, ktorý hovorí. V tomto rozjímaní splýva poznanie, láska, i milosť.

Ak rozjímame o Božích tajomstvách, zostupuje na nás to „posvätenie pravdou“, ktorým nás Kristus požehnal vo svojej veľkokňazskej modlitbe: „Otče svätý, posväť ich pravdou. A tvoje slovo je pravda…aby aj oni boli posvätení pravdou“ (Jn 17,18-19).
Môj kresťanský život je životom podľa Božej vôle, v spojení s Kristom v Cirkvi – cez sviatosti a modlitbu. Prejavuje sa ako požehnaný život v mojej práci, činnosti a tvorbe, i vo vzťahu k ľuďom a k ostatnému svetu. Sústredené rozjímanie o tajomstvách Božích patrí k môjmu duchovnému životu, ak si ho mám ustavične rozvíjať.

Do svojej meditácie mám zapojiť všetko – všetky svoje schopnosti i všetky vyhovujúce prostriedky – ticho, pokoj, samotu.

Sústredene sa mám zahľadieť na dané Božie tajomstvo a hľadať v ňom svoje osobné tajomstvo. Rozumom si mám všetko rozobrať, pamäťou oživiť, vidieť, živo si predstaviť, akoby počúvať, cítiť, oduševniť sa, ľutovať, ďakovať, robiť si uzávery a program. Mám prežiť celkom osobne predložené tajomstvo Božie. A takto ho mám previesť a uplatniť vo svojom vlastnom živote. Živé a osobné spojenie s tajomstvami Kristovými mi potom zaručí, že spoznané osobné poslanie budem uskutočňovať vo svojom živote. Takto meditácia nebude pre mňa len vecou uvažovania a poznania, nebude to len dar viery ukrytý vo vnútri, ale zároveň moje najosobnejšie presvedčenie a program, najosobnejší zážitok a úkon, ktorý prerastie ako čin aj do môjho vonkajšieho života.

Tajomstvá Božie sú nám darované. My ich prijímame, prijímame ich z bohatstva Kristovej blahozvesti. Ale prijímame ich činne a tvorivo. Rozvíjame ich vo svojom živote. Prijímame ich cez zjavené slovo Božie a cez náuku Cirkvi, ale aj cez vnútorné osvietenie mysle a svedomia. Prijímame ich cez Cirkev, cez výchovu a vzdelávanie, cez mnohých, čo žili pred nami, vhĺbili sa do Božích tajomstiev, zanechali nám to slovom alebo písmom, ohlasovali Božie tajomstvá, ktoré im Kristus dal pochopiť a zaznačili ich či už v inšpirovaných knihách, alebo v iných. „Nie seba kážeme, ale Ježiša Krista Pána nášho, seba však pokladáme na vašich služobníkov“ (2 Kor 4, 5). Toto ohlasovanie tajomstiev Božích máme prijať a rozvíjať vo svojom živote.

Mgr. L. Franc, výpomocný duchovný

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.