Piate cirkevné prikázanie…

Ako člen Farskej ekonomickej rady (FER) sa vám, naši veriaci, chcem prihovoriť týmto krátkym príspevkom. Na základe mesačných bilancií vašich milodarov na obnovu fasády našej „katedrály“ viete presne, koľko finančných prostriedkov sa už nazbieralo. Ku koncu mesiaca marec sme si svoju kresťanskú povinnosť splnili ešte len na slabých 22 %, preto aj v zastúpení FER vás týmto chcem povzbudiť a zároveň aj poprosiť – nadišiel čas!

20. marca 2010 sme ukončili výberové konanie na dodávateľa prác obnovy fasády. Dodávateľom prác bude firma REINTER z Humeného. Táto firma nám maľovala interiér kostola. Cenu nám ponúkla v dvoch technických riešeniach.

Prvý návrh rieši osekanie zničených a nesúdržných (odtiahnutých od muriva) omietok a ich vyspravenie. Nad soklovým murivom do výšky 0,6 m okolo celého kostola sa vyseká stará omietka až do „živého“ a tieto miesta sa ošetria sanačnou omietkou. Týmto riešením sa zabráni prechodu vlhkosti zo soklového muriva do fasádnej omietky. Po vyspravení a ošetrení starých omietok sa na starú omietku natiahne na celý kostol hladká omietka. Táto omietka sa potom nafarbí akrylátovými vodeodolnými farbami. Odtieň a kombináciu farieb určí liturgická komisia.

Druhý návrh rieši osekanie zničených a nesúdržných (odtiahnutých od muriva) omietok a ich vyspravenie. Po vyspravení a ošetrení starých omietok sa na starú omietku natiahne na celý kostol vyrovnávajúca hladká omietka. Na túto omietku sa natiahne farebná fasáda. Štruktúru a rozsah kombinácií zrnitej a hladkej fasády ako aj kombináciu farieb určí liturgická komisia.

Ešte k výberu dodávateľa. Po odsúhlasení FER k výberu dodávateľa užším výberom sme oslovili troch dodávateľov fasádnych systémov. Výber bol uskutočnený na základe referencií jednotlivých firiem. Všetkým trom firmám sme následne zaslali súťažné podklady – jednoduchý projekt so zámerom prác a ich rozsahom. Všetky tri firmy si osobne prišli overiť rozsah prác.

Prvou prihlásenou firmou bola firma Pilár z Kľušova, ktorá nám tieto práce ohodnotila na 59 749 EUR (1 800 000 Sk). Druhou prihlásenou firmou bola firma Štefaňák z Prešova, ktorá nám tieto práce ohodnotila v dvoch cenách na 21 815 EUR (657 192,-Sk) a na 28 426 EUR (856 361,-Sk). Treťou prihlásenou firmou bola firma REINTER Humenné, ktorá nám tieto práce ohodnotila: prvý návrh na 39 833 EUR (1 200 000 SK) a druhý 35 849 EUR (1 080 000 Sk).

Výber dodávateľa prác bol uskutočnený kritériom časového rozsahu (záruka skutočného zhotovenia prác) s prihliadnutím na reálny finančný náklad požadovaných prác. Bonusom pre vybratú firmu REINTER bola výborná spolupráca pri maľbe interiéru nášho farského kostola.

Na záver si vás, naši veriaci, dovoľujem v mene FER poprosiť, aby ste s vašimi milodarmi nečakali na poslednú chvíľu. Realizácia obnovy fasády je načasovaná na mesiac máj, hneď po odpuste sv. Jozefa robotníka, patróna nášho farského kostola. Počul som názor, aby sme si požičali peniaze z banky, alebo od našej filiálky Ovčie. Súhlasíte s tým? Môj osobný názor je, že nie, nepožičiame si, lebo naši starí rodičia dokázali za oveľa ťažších podmienok postaviť tento veľkolepý chrám! Lebo aj predchádzajúce investície sme zvládli tak, že susedné farnosti žasli nad našou ochotou a obetavosťou! Teda nech budúcoročné 50. výročie nášho kostola oslávime s hrdosťou, hodnou kresťana z Víťaza.

Pre tých, ktorí váhajú, alebo si nachádzajú rôzne zámienky a výhovorky, si dovoľujem pripomenúť piate z pätoro cirkevných prikázaní: „Podporovať cirkevné ustanovizne“. Jeho rozpracovanie podľa kánonického práva vám v nasledujúcom odstavci ponúkam.

Vieme, že každý spolok, každá ľudská inštitúcia pre svoju existenciu potrebuje určité materiálne prostriedky vo forme budov, rôznych zariadení, potrebných pre pozitívnu aktívnu činnosť svojich orgánov. Podobne aj pre svojich členov na rôzne akcie ako sú schôdzky, školenia, sociálna starostlivosť, vzdelávanie členov, ale aj na ich kultúrne vyžitie. A tak pre prevádzku a údržbu spolkového života sa jej členovia skladajú formou finančných príspevkov, alebo aj inou formou, podľa potrieb. Cirkev ako veľký spolok veriacich a zároveň ustanovizeň, ktorej ciele určil sám Ježiš Kristus potrebuje prostriedky na svoju činnosť a preto formou prikázania vyzýva veriacich: Podporovať cirkevné ustanovizne a stanovuje kánon 222, ktorý hovorí nasledovne: § 1: „Veriaci majú povinnosť prispievať na potreby Cirkvi, aby mala to, čo je potrebné na božský kult, na diela apoštolátu a dobročinnej lásky, ako aj na slušné materiálne zabezpečenie služobníkov.“ § 2: „Majú aj povinnosť napomáhať sociálnu spravodlivosť, ako aj pamätajúc na prikázanie Pána, z vlastných príjmov podporovať chudobných.


Veriaci sú povinní prispievať podľa svojich možností na hmotné potreby Cirkvi. V niektorých katechizmoch sa hovorí primeraným spôsobom. Čo značia slová „primeraným spôsobom“ alebo „podľa možností“?

Uvedené slová podľa niektorých autorov značia:

a/ Každý katolík vie, že všetko imanie, ktorým vládne, je Božím darom a preto z neho ochotne platí daň vďačnosti Bohu.

b/ Každý katolík sa ohodnotí vo svojom svedomí, koľko môže podľa najlepšieho vedomia a svedomia obetovať na cirkevné ciele. Cirkev neočakáva nemožnosti, ale veľkodušných darcov, ktorí cítia s ňou.

c/ Každý katolík je presvedčený, že Katolícka cirkev z Božej moci žiada aj tieto finančné podpory, čo vyplýva zo slov Pána: „Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi…“ (Mt 18,18a).

Táto povinnosť veriacich sa odvádza aj z Mojžišovho zákona, kde bolo stanovené, že kňazi nebudú mať dedičný podiel, teda nebude im pridelené územie ako ostatným izraelským kmeňom, ale že budú dostávať desiatky od ostatných.
Pokiaľ ide o Cirkev, tá koná v zmysle Kristových slov uvedených u Matúša 18,18. Z nich vyplýva, že Cirkev môže aj vo svedomí zaväzovať svojich veriacich na plnenie svojich prikázaní a každý, kto ich prestupuje vedome a dobrovoľne, dopúšťa sa hriechu.

V 1. liste Korinťanom čítame: „Neviete, že tí, čo konajú svätú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia oltáru, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia“ (1 Kor 9, 13-14). Sám Kristus sa postavil ku chrámovej pokladnici, aby si všímal, koľko kto dáva, a pochválil chudobnú vdovu, ktorá vhodila všetko, čo mala, lebo vhodila svoje posledné peniaze (por Mk 12, 41-44).

Teda, ak čítame slová z Cirkevného kódexu, je potrebné chápať toto cirkevné prikázanie v tom zmysle, ako sa o tom píše vyššie:

Ak som členom Cirkvi, tak mi musí záležať na tom, aby Cirkev mohla plniť svoje úlohy. Na to potrebuje aj prostriedky. Plnenie úloh je prezentáciou aj veriacich a vydávaním svedectva o blahozvesti!

za FER Martin Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.