Homília Mons. Viliama Judáka

Ohrozenie rodiny ako takej je na Slovensku veľmi aktuálne. Čo sa nepodarilo minulému komunistickému režimu cez „vedecký svetonázor“, darí sa tomuto „režimu“, ktorý je od neho odvodený. Táto „demokratická liberálna spoločnosť“ búra všetky morálne zábrany, čím narúša okrem iného aj základný princíp zdravého spoločenstva – rodinu. Určite vo vás zarezonoval príhovor slávnostného celebranta odpustovej slávnosti pri sv. Anne, ktorý sa venoval práve neúplnej rodine s jej následkami, ktoré sa prenášajú na budúcu generáciu – na deti.Drahí bratia a sestry, milí pútnici!

Mnohí iste viete, že za letných jasných večerov, ktoré nám v tomto roku akosi chýbajú, môžeme voľným okom vidieť tritisíc až päťtisíc hviezd. Odborníci hovoria, že vzdialenosť od vesmírnych telies na zemi je veľmi veľká a tak jednoducho povedané, hviezda, ktorá vysiela svetlo, už mohla zaniknúť, hoci svetlo môžeme ešte pozorovať. Tento obraz vesmíru môžeme aplikovať aj na ľudské dejiny, pretože si uvedomujeme, že stojíme na pleciach iných.

Žili tu ľudia pred stáročiami i tisícročiami, z ktorých myšlienok, diel, tvorby, čerpáme a žijeme. O to viac môžeme aplikovať tento obraz aj na comunium sanctorum – spoločenstvo svätých. Ľudia, ktorí žili na tejto zemi a dokázali svojim životom prejaviť hrdinský, heroický stupeň svojej viery, nádeje či lásky, sú pre nás svetlým príkladom, ale s nimi tvoríme aj živé spoločenstvo, pretože sa za nás prihovárajú a nám pomáhajú, aby sme aj my vedeli ísť cestami, ktoré nám ponúka Boh.

Dnes máme pred našim duchovným zrakom svätcov, od života ktorých nás delí vyše dvetisíc rokov. Svätého Joachima a Annu. Vieme veľmi dobre, že evanjeliá o nich mlčia, alebo ich aspoň konkrétne nemenujú. A vlastne, zachovali sa len v pamäti kresťanského ľudu a starobylý spis Protoevanjelium Jakubovo, ktorý nepatrí medzi kánonické evanjeliá, spomína aj ich mená. Kresťanský ľud ich od začiatku uctieval ako vzorných rodičov, ako ľudí, ktorí žili z viery a preto sa ich úcta najskôr na východe a potom aj na západe veľmi rozšírila. Preto aj tu takmer pred štyristo rokmi bolo zriadené pútnické miesto k svätej Anne, kde chodia generácie a generácie zo Šariša a Spiša i vzdialenejšieho okolia, aby tu sa učili od týchto svätých rodičov, ktorí dali tomuto svetu Božiu Matku, Matku Ježiša Krista, Spasiteľa sveta a aby sme sa učili od nich žiť vo viere. Oni totiž ako sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, niektoré veci verili a tušili v nádeji. My sme oveľa ďalej, my sme svedkami toho, že tieto udalosti sa udiali a že Boh je veľký vo svojich prísľuboch.

Drahí bratia a sestry, keď vy mnohí prichádzate na toto miesto, niektorí dokonca aj stovky kilometrov, pretože vás tu viažu detské spomienky, milé chvíle, ktoré ste prežili a preto si viete zariadiť mnohí čas, aby ste prišli na tento odpust. Iste to nie je len akási detinská nostalgia. Je to túžba žiť hodnoty, ktoré nám títo svätci predstavujú a ktorými chceme obohatiť náš život. Ba aj mnohí kňazi, ktorí pochádzajú z tohto okolia hovoria, že ich kňazské povolanie začalo tu, alebo sa upevňovalo, podobne aj rehoľné povolania a mnohí ste aj ako snúbenci, mladí ľudia, ktorí si chceli založiť svoju rodinu tu prišli vyprosovať a privádzali ste tu aj svoje deti, aby ste v týchto hodnotách pokračovali.

Tak ako naznačil aj váš duchovný otec na začiatku, je to dobrý znak, že uprostred tohto sveta, ktorý nám ponúka iné hodnoty, ktorý nám dáva pred oči iné priority, vieme, kde sú tie pravé hodnoty, ktoré nás môžu obohatiť. Samozrejme, musíme byť realisti a uvedomujeme si, že takmer polovica našich manželstiev v ostatných rokoch je rozpadnutých, najmä v mestách. Že deti žijú bez rodičov, alebo s náhradnými rodičmi, alebo v detských domovoch či iných zariadeniach. Nie je to dobrý znak, ktorý sa takýmto spôsobom prejavuje v konkrétnom živote. Iste, príčiny môžu byť rôzne, ale my kresťania sme vyzvaní a pozvaní k tomu, aby sme tieto hodnoty chránili, pretože dobre usporiadaná rodina je znakom usporiadaného kresťanského života. Musíme si uvedomiť, že v dnešných časoch od ideologického materializmu sme sa posunuli k pragmatickému materializmu. Pred viac ako 20-timi rokmi sme čelili diktatúre materialistickej ideológie, ktorú „architekti“ vtedajšej moci označili okázalým menom – vedecký svetonázor. Prívlastok vedecký dával ideologickému materializmu punc pravdy.

Akákoľvek iná myšlienka, ktorá sa z tohto vymykala, bola prežitkom, alebo ideologickou diverziou. Iba hmota mohla byť skutočná, všetky duchovné prejavy človeka, jeho túžby boli považované za vedľajší produkt fyzikálnych a chemických procesov. Duša oficiálne neexistovala. Boh bol zrušený. Tento ideologický materializmus padol so systémom, ktorý bol diktatúrou a na jeho miesto nastúpil materializmus pragmatický. Násilný prúd štátnej ideológie nahradil nenásilný prúd životného štýlu zameraného na pohodlie, zábavu a pôžitky. Ideologický materializmus bol vynútený, pragmatický materializmus je dobrovoľný. Nikto doň nikoho nenútil, má skôr sociologické než filozofické zdôvodnenie. Veď podľa niektorých v človeku sa nachádzajú tri odlišné vrstvy, v ktorých sa utvára jeho motivácia. Na povrchu je to oblasť správania sa, o niečo hlbšie je oblasť myslenia a najhlbšou vrstvou je spiritualita.

Bývalý režim so svojou ideológiou sa zameriaval na vrchnú vrstvu, diktoval ľuďom, ako sa majú správať navonok, aby vyhoveli. Ideologický materializmus sa ujímal aj druhej vrstvy motivácie, snažil sa preniknúť do nášho myslenia.

Pragmatický materializmus je iný, rešpektuje občiansku slobodu, nášmu správaniu nič nevnucuje, nevedie s nami názorové spory, dokáže žiť v pokojnej koalícii s každým svetonázorom, myšlienky pred ním nezavážia, filozofia ho nezaujíma. Pragmatický materializmus smeruje k centru našej bytosti do oblasti spirituality, tam, kde sa vytvára naša najhlbšia vôľa, tam, kde pramenia naše túžby po šťastí a ich naplnení. Usiluje sa získať priazeň, ponúka túžbe príťažlivé ponuky.

Je to podobné človeku, ktorý sedí za stolom plným jedla, na konci ktorého je nepatrná kniha, v ktorej sú ukryté tajomstvá o podstatných tajomstvách života. Kto som, prečo žijem? Na stole je však veľa chutného jedla a nezdá sa, že sa muž na koniec knihy nakoniec dopracuje. To je pasca pragmatického materializmu. Kedysi sme sa pýtali, aký je zmysel nášho života, dnes sa pýtame, aká je naša životná úroveň? Iste príjemný posun, veď na novú otázku sa oveľa ľahšie odpovedá. Samozrejme, neodpovedáme myšlienkami, ale tovarom a to sa ľahko meria. Čím sú naše dni pohodlnejšie, lepšie zabezpečené, o čo luxusnejšie je naše postavenie, o to úspešnejší je vraj aj náš život.

V podstate ide iba o jedno, aby sme sa od narodenia až do smrti mali dobre a vyhli sa, pokiaľ je možné, každej bolesti a obeti. Zdá sa, akoby vymrela etika založená na obetavosti. Človek už nie je ochotný vzdať sa svojich záujmov kvôli nadosobnému ideálu či kvôli spoločnému dobru. Teda mnohokrát ani kvôli rodine. Výsledok je, že človek našich čias končí popieraním a ničením samého seba. Uzákonenie eutanázie, mnohé pokusy s človekom aj vo forme ľudských embryí a nakoniec dochádzame k záveru, žeby bolo lepšie, keby človek vôbec nebol. Nesvedčí o tom strach pred preľudnením ľudstva a preto regulovanie pôrodnosti či politika jedného dieťaťa ako sme toho svedkami v Číne? A nemusíme ísť tak ďaleko. V susednom Česku okolo 8 % žien nechce byť matkami vôbec. A v Nemecku sa toto číslo vraj vyšplhalo až na 20 %. Iste, táto metafyzická malátnosť môže existovať aj v synbióze s ohromnou aktivitou a zaneprázdnenosťou dnešného človeka.

Jej podstatou je však únik pred Bohom, želanie byť sám sebou a so svojou konečnosťou a nenechať sa rušiť Božou blízkosťou.Áno, zavolajme nadšene trikrát hurá a obráť radostné pohľady k rannej zore, ako to uviedli pred časom médiá. Mimo manželstva sa na Slovensku v uplynulých rokoch narodilo už 27 % detí. Je to obrovský pokrok smerom k osvietenej, modernej, racionálnej a liberálnej spoločnosti, keďže v roku 1991 bolo takýchto detí len 9 %.

Mali by sme sa konečne tešiť, že sme svetoví, že sme na svetovej úrovni. Teda aspoň podľa niektorých odborníkov a skupín, ktorých poteší každé oslabenie rodiny ako sa to objavuje v médiách. V tomto smere tu panujú aj oficiálne niektoré mýty. Vraj deti, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách, sú aspoň také pohodové ako tie, čo vyrastajú v úplných rodinách. Dokonca sú možno na tom ešte lepšie, keďže nie sú zviazané takou umelou, nadprirodzenou inštitúciou ako je manželstvo ich rodičov. Veď vieme, že tradičná rodina je aj tak len nástrojom cirkvi a tyranského patriarchálneho muža, ktorý mláti ženu a zneužíva deti.

V skutočnosti je kult slobodného materstva jedným z najzávažnejších sociálnych problémov, aký by Slovensko mohlo postretnúť. Západoeurópske štáty by nám v tomto smere nemali byť vzorom, ale skôr odstrašujúcim príkladom toho, čo sa môže stať, ak sa prirodzene ľudská motivácia naruší sociálnym inžinierstvom.

Svedčí o tom aj jedna štúdia, ktorá bola publikovaná vo Veľkej Británii v roku 2002, publikovala ju Rebeca O´Neilová a tieto britské výskumy ukazujú, že na deti z neúplných rodín číha oveľa väčšie nebezpečenstvo v čase detského veku a mladosti. A to v návštevnosti školy, je tam vyššie nebezpečenstvo drog, závislostí na alkohole a fajčení. Podobne tu existuje vyššie riziko zločinnosti. Deti z neúplných rodín sú aj častejšími obeťami sexuálneho zneužívania. Páchateľmi sú najčastejšie partneri slobodných matiek týchto detí.

Okrem toho mať viac slobodných matiek znamená mať krajne viac ľudí ohrozených chudobou. Tieto ženy zvyčajne majú nižší príjem a keďže dieťa, o ktoré sa starajú samé, spôsobuje, že častejšie podliehajú stresu, depresiám a ďalším zdravotným problémom. Medzi britskými chudobnými je len 10 % manželských párov, ale až 51 % slobodných matiek. Deti tak vyrastajú v horších pomeroch, než by chceli a museli. Matka sama zvyčajne nemá čas na dieťa a tak jeho osobnosť formuje štátna škola a rozbité sídlisko so sociálnymi bytmi.

Po stránke kvalitatívnej je situácia azda ešte horšia. Ale poďme k nám. V roku 2007 sa na Slovensku narodilo 54 424 detí. Z týchto detí sa 29 % narodilo mimo manželstva, teda vyše 15 000 detí, zároveň rozvodmi v roku 2007 prišlo o jedného z rodičov takmer 8 000 detí. Spolu je to takmer 24 000 detí, ktoré sa v tomto roku ocitli v neúplnej rodine, teda 43 % detí narodené v tom roku. Čo tieto fakty a čísla konkrétne znamenajú? Dokazujú hlavne epidemicky sa šíriace ochorenie našej slovenskej rodiny. Na slovenské pomery nadobúdajúce nevídaný rozsah. Postupne sa väčšinovým fenoménom stáva neúplná rodina v rôznej forme. Teda nevhodné, rizikové, ťažké, až problematické podľa serióznych odborníkov choré prostredie pre výchovu detí.

Česť výnimkám, pretože to nemôžeme zovšeobecňovať. Iste, chceme kvalitných ľudí v každej oblasti, v politike, vo verejnej správe, v cirkvi. Tu vôbec nejde o to, aby sme triedili ľudí na lepších a menej. Ako však ukazuje stáročná skúsenosť a ako to uvádza v mnohých učebniciach detského lekárstva psychológie, sociológie, pedagogiky a iných oblastí, ktoré sa zaoberajú človekom. Ak dieťa nevyrastá v úplnej rodine, je sitovo ochudobnené, necíti istotu, je vystavené niekoľkonásobne vyšším rizikám v dospelosti. Rizikám toho, že si často nedokáže vybudovať pevný, trvalý, partnerský vzťah. Je vystavené oveľa väčším rizikám psychických porúch, rizikám porúch citového života, rizikám kriminality, nedokončeného vzdelania, rizikám predčasného pohlavného života so všetkými dôsledkami, rizikám drogových závislostí, alkoholizmu a iných.
Ak si teda uvedomíme, že nadpolovičná väčšina dnešnej mládeže vyrastá v objektívne rizikových podmienkach a v značnej časti z nich tieto rizikové podmienky zákonite zachovávajú trvalé následky aj v dospelosti. O niekoľko rokov sa práve títo mladí ľudia stanú dospelými, začnú preberať zodpovednosť, začnú prijímať rozhodnutia, osobné, spoločenské, presadzovať svoje hodnotové postoje, svoje názory na spoločnosť, na usporiadanie spoločnosti, na hodnoty, ktoré máme žiť a podobne.

Na Slovensku nám v súčasnosti rastie generácia detí a mládeže, ktorá je jednak v histórii Slovenska početne najslabšia, jednak väčšia polovica tejto aj tak už málo početnej skupiny detí a mládeže vyrastá v objektívne nevhodných a rizikových podmienkach. A to je pre nás veľký otáznik do budúcnosti. Ak si dávame otázku, prečo je tomu tak, odkiaľ sa to vzalo, treba zopakovať následné šírenie kultúry smrti ako nie náhodný proces. Je to cielené, sofistikované, medzinárodné koordinované úsilie, ako píše veľký pápež našich čias blahoslavený Ján Pavol II. v encyklike Evanjelium života. Žiaľ, cieľom útoku tejto kultúry smrti je hlavne rodina, deti a mládež, rozklad materiálnych hodnôt, záhuba tela i duše.

Zdravé úplné viacdetné rodiny, ako to sami viete aj v tejto oblasti Slovenska, ktoré zabezpečujú budúcnosť národa a spoločnosti jednak kvantitatívne počtom detí, jednak kvalitatívne vychované v objektívne vhodnom prostredí sú aj dnes u nás už v menšine. V tejto mimoriadne závažnej a kritickej situácii dnešná realita sa ešte zhoršuje. Ak si najprv napríklad porovnáme priemerný plat na Slovensku, náklady jedného dieťaťa, prídavky a daňové úľavy s tým súvisiace, tak vidíme, že viacdetné rodiny sú doslova trestané za počet svojich detí a sú ekonomicky zatláčané do pásma chudoby a sociálnej odkázanosti. Je to normálne?

Alebo snaha celosvetového úsilia presadiť rôzne národné programy, ktoré majú už dopredu úplne jasný katastrofálny dopad na ženy, deti, mládež a následne na celú spoločnosť, hoci treba povedať, že za ostatný čas sa mnohé tieto pochybné úsilia podarilo azda na čas u nás zastaviť. Samozrejme, súčasťou stratégie šialeného šírenia týchto nehodnôt sú aj iné faktory. Napríklad masívny spoločenský tlak médií, masírovanie verejnej mienky za účelom vykresliť deti ako niečo obťažujúce, brániace v rozvoji i v kariére, v užívaní si života a podobne.

Pýtate sa právom, bratia a sestry, čo sa dá v tejto vážnej situácii robiť? Ak sa tejto či podobnej situácii, ktorá nás oberá o pravé hodnoty, my kresťania iba prizeráme a niekedy sa aj prispôsobujeme, kresťanstvo takéhoto druhu by bolo nanič. Nestačí, aby sme sa len vyrovnali s tým, aby sme to kritizovali. Je potrebné, aby sme vedeli, ktoré sú hodnoty obohacujúce nás, našu rodinu, aby sme si ich chránili, aby sme aj za cenu obety vedeli ponúkať deťom tieto hodnoty a chránili ich pred nebezpečenstvom, ktoré im ponúka ulica, niekedy aj škola, médiá v mnohorakej podobe.

Iste, stojí to veľa úsilia, námahy a angažovanosť rodičov, ale aj iných inštitúcii, ale stojí to za to. Pretože chceme vychovať zdravé pokolenie, ktoré bude stavať na hodnotách, ktoré budú pre nich obohacujúce a ktoré budú okolo seba šíriť a na nich stavať aj svoju budúcnosť.

V 1969. roku minulého storočia narukoval na vietnamský front počas americko-vietnamskej vojny aj mladý námorník Dov Rover. Bol len tri týždne na fronte, keď ho postihlo nešťastie a neďaleko tváre mu vybuchol fosforový granát. Úplne to znetvorilo jeho tvár a ohrozilo na zdraví. Evakuovali ho do Japonska, kde ležal niekoľko týždňov a tam prežíval hrozné bolesti telesného utrpenia, ale najmä zamýšľal sa nad svojím budúcim životom. A keď si v slabej chvíli poprosil lekára, aby mu podal zrkadlo, nič netušiaci lekár naozaj dal do rúk pacienta zrkadlo. Zhrozil sa nad svojim výzorom, pretože mal ohorenú tvár, mal otvory do ústnej dutiny, chýbalo mu ľavé ucho, vychádzalo mu z jamky jedno oko, mal mnohé popáleniny aj na hrudnej strane svojich pŕs. Chýbali mu prsty na pravej ruke a mnohé iné hodnoty ktorými bol charakteristický, že sa v zrkadle sám nepoznal.

Prežíval veľmi ťažké obdobie, dokonca rozmýšľal aj o samovražde a dokonca vytiahol aj jednu z hadičiek, ktorá mu privádzala infúziu, aby si tak ukončil život. Myslel predovšetkým na svoju 19-ročnú manželku Brendu, s ktorou sa lúčil, keď odchádzal na front v kvalitnej námorníckej uniforme a hovoril jej: „Neboj sa, vrátim sa a budeme spolu šťastní.“ Myslel na to, ako ju 13-ročnú poprosil o ruku a ona mu dala zaucho, lebo vraj je to zavčasu a pritom trpezlivo čakal, kým ukončí školu a ako sa rozpomínal, hovorí: „Náš vzťah sme nebudovali na zadných sedadlách auta, ale v predných laviciach nášho chrámu.“ Keď bol prevezený do Texasu, očakával návštevu svojej ženy, ale stále mu prichádzali pesimistické myšlienky, ako je možné, aby ona mladá, perspektívna, krásna žena žila s takýmto netvorom ako som ja. Dokonca ho utvrdzovala v tom aj skutočnosť, ktorú zažil pred niekoľkými dňami, keď jeho spolubojovník podobne spálený mal návštevu svojej snúbenice, ktorá mu hodila snubný prsteň a povedala: „Končíme, s tebou by som aj tak nikde nemohla ísť!“

Prišiel deň návštevy. Videl, ako vošla jeho žena, krásna, mladá do nemocničnej izby, musela ho hľadať podľa visačky na ruke, pretože bol celý ešte v obväzoch. A keď ho zbadala, že je to on, nahla sa k nemu a povedala:“ Dov, vitaj doma, som tvoja manželka a vždy ňou aj ostanem.“ Takto ma oslovovala len vtedy, keď mi chcela naozaj urobiť radosť, alebo prejaviť lásku. Ja som začal koktať slová asi v tom zmysle: „Veľmi ma to mrzí…“ „Čo ťa mrzí?“ „Vieš, ja som chcel vždy vyzerať veľmi dobre kvôli tebe. A teraz to takto dopadlo, som netvor, som kalika…“ A ona odľahčila túto ťažkú situáciu a hovorí: „Nerob si z toho nič, ty si aj tak nikdy nevyzeral dobre.“ V tej chvíli, hovorí tento vojenský veterán, som sa začal uzdravovať nielen na tele, ale aj na svojej duši. Žili ešte niekoľko rokov spolu a využívali svoju životnú skúsenosť na to, že prichádzali na evanjeliové stretnutia, najmä mladých ľudí a rozprávali im o manželskej láske, ktorá sa nezakladá len na kráse, peniazoch a kariére, ale na iných hodnotách, ktoré dokážu prekonať aj situáciu, ktorú prežili oni.

Drahí bratia a sestry, svätá Anna a svätý Joachim nás svojim životom všetkých povzbudzujú, aby sme boli ľuďmi živej viery, aby sme stavali svoj každodenný život, svoje vzťahy i výchovu na Bohu a na jeho hodnotách. Iste sú to hodnoty, ktoré dnešný svet nenosí, často musíme ísť proti prúdu názorov ľudí okolo nás, aj tých, ktorí sa pokladajú za kresťanov. Ale zdanlivé hodnoty, tak krásne vyfarbené v reklame, ktoré ponúkajú kariéru, šťastie, alebo na základe toho, že si kúpite nejaký prípravok, že budete spokojní, je len bublina, ako to každodenne skusujeme. Opierajme sa o Boha, spolupracujme s jeho milosťou, snažme sa prekonávať naše ľudské nedostatky a limity aj prijímaním sviatostí, najmä Eucharistie, aby sme, aj keď padneme, vedeli znova a znova povstať, aby sme vedeli budovať svoj život ako ľudia, ktorí chcú byť šťastní tu i vo večnosti. Nech nám k tomu pomáha aj orodovanie a príklad dnešných svätcov.

Amen.

pripravili: M. Gondová a M. Magda

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.