Anjeli

Boh je stvoriteľom neba a zeme. Nebo, teda hlavný stan Boží, sa nedá ani predstaviť bez sluhov. Aj keď Boh nepotrebuje službu, je si sám postačiteľný, predsa jeho nekonečná hodnosť vyžaduje, aby bol obklopený sluhami, ktorí budú plniť jeho rozkazy. Tak teda si Boh stvoril veľký počet sluhov, ktorých my voláme anjelmi. Zaplnenie neba anjelmi bolo prvým činom tvoriacej ruky Božej.

Vatikánsky snem hovorí, že Boh stvoril na počiatku času dvojaké tvory: duchovné a hmotné – anjelov a svet a až potom človeka, ktorý je z tela a z duše. O anjeloch hovorí písmo ako o posloch, ktorých Boh vysielal k ľudom, aby ich upozornil na nejaký vážny problém alebo im doručil odkaz. Boh tak posiela anjela k zbožnému Lótovi, aby ho zachránil od pohromy, ktorou trestal Sodomu a Gomoru. Boh posiela anjela k Danielovi, aby ho zachránil od smrti v jame levovej. Posiela anjela do rozpálenej pece, aby zachránil troch mládencov. Boh posiela anjela k Zachariášovi, aby mu oznámil, že sa mu narodí syn Ján. Boh posiela svojho anjela, aby oznámil Panne Márii vtelenie Mesiáša. Anjel prichádza do väzenia k sv. Petrovi a neskôr aj k ostatným apoštolom a mnoho ďalších až do usnutia Panny Márie, keď poslom sa stáva práve ona, Matka Božieho Syna, ktorá cez vybraných ľudí nás napomína, varuje a smeruje na cestu spásy.
Boh stvoril všetkých anjelov v stave milosti. Každý z nich bol dobrým anjelom, ale ešte neboli utvrdení v dobrom a práve preto nemohli vidieť Boha z tváre do tváre. Mali bystrý rozum a slobodnú vôľu a mali Bohu dokázať, že ho milujú a že mu chcú zostať verní naveky.Keď prišiel deň skúšky, Lucifer, jeden z najpoprednejších anjelov, ktorý bol zaľúbený do svojej neobyčajnej krásy a do svojich schopností, odoprel Bohu poslušnosť a strhol na svoju stranu veľké množstvo anjelov, s ktorými chcel zasadnúť na jeho trón. Anjeli verní Bohu, vedení Michalom archanjelom, postavili sa mu na odpor a porazili jeho aj jeho spoločníkov. Po tomto boji nasledoval Boží súd. Bol to súd Božej spravodlivosti, ktorá odsúdila Lucifera a jeho prívržencov na večné väzenie v pekle.
Dobrých anjelov Boh odmenil nebom a priviedol ich pred Božiu tvár. Človek svojím rozumom nie je schopný opísať stav blaženosti anjelov, lebo nie sme schopní pochopiť duchovný svet ľudským rozumom. Sv. Ján, apoštol chcel opísať Božiu slávu, ktorú videl, ale nemohol. Podobne aj sv. Pavol nevedel vykresliť ten obraz, ktorý mu Boh ukázal.
Čo sa týka počtu odbojných anjelov, bol veľký. Vizionári na základe súkromných zjavení tvrdia, že Lucifer strhol so sebou asi dobrú tretinu anjelov. Nebo tým nič nestratilo. Ich miesta neustále zapĺňajú duše verných kresťanov, mučeníkov, ktorí žili v slzavom údolí a prešli do Božej slávy. Môžeme sa pýtať, aké služby nám preukazujú anjeli? Nato nám odpovedá Sväté písmo.
Aj traja anjeli, ktorí sa nazývajú archanjelmi, majú významné postavenie pred Bohom.
MICHAL v hebrejskej reči znamená otázku: „Kto ako Boh?!“ Je to možno aj výkrik, ktorým vodca nebeského vojska porazil Lucifera a jeho prívržencov. V knihe Apokalypsa, čiže Zjavenie apoštola sv. Jána čítame: „V nebi začal boj. Bojoval Michal a jeho anjeli proti drakovi.“
Michal je vodca a knieža nebeského vojska. Sám Boh mu dal hodnosť nad všetkých ostatných anjelov. On je anjel božej slávy. On je aj bielym rytierom Márie, našej nepoškvrnenej Kráľovnej. Preto je ochrancom katolíckej cirkvi, poslaním ktorej je zvelebovať Boha. Preto je aj anjelom súdu a anjelom duší v očistci. Vždy sa zúčastňuje na osobitnom súde, pre Božiu Slávu utešuje umierajúcich a pomáha im vydržať v poslednom boji proti diablovi, ktorý v tejto chvíli zúri a reve. Michal kráča pred našou nepoškvrnenou Kráľovnou, keď navštevuje duše v očistci, keď sprevádza vyslobodené duše do neba. On sprevádza svätých do ich príbytku. Michal vždy kráča pred Nepoškvrnenou, keď prichádza na návštevu na zem. Michal sa vždy zúčastňuje na mariánskych zjaveniach, aj keď jeho prítomnosť nevidia vizionári.
Danielova prorocká kniha nám o ňom hovorí ako o Danielovom pomocníkovi. Michal, jeden medzi prvými archanjelmi, prišiel mi na pomoc. Michal je opisovaný aj ako osobitný ochranca vyvoleného národa: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa.“ V prvom liste Solúnčanom sa sv. Pavol apoštol zmieňuje: „Keď totiž Pán zostúpi z nebies, na povel, hlas archanjela a Božej trúby najprv vstanú z mŕtvych tí, ktorí umreli v Kristovi.“
O archanjelovi GABRIELOVI sa vo Sv. písme hovorí štyri razy, dva razy v Danielových videniach. Prvým videním je boj kozla s baranom. Kozol predstavuje grécku ríšu, zlomí rohy barana predstavujúceho Perzskú ríšu, potom sám zmizne a prepustí miesto štyrom dravým zverom, symbolizujúcim štyri nástupnícke štáty.
Druhé videnie je o sedemdesiatich týždňoch. V dohľadnom čase príde aj oslobodenie spod útlaku Seleukidovcov a nie je už ani vzdialená doba Mesiáša: „I počul som nad Ulainom ľudský hlas, ktorý volal: Gabriel, vysvetli tam tému videnie! Ešte som hovoril v modlitbe, keď rýchle priletel muž Gabriel, ktorého som predtým videl vo videní.“ Dva razy spomína tiež Lukášovo evanjelium, keď sa v prvej kapitole hovorí o zvestovaní narodenia sv. Jána Krstiteľa a o zvestovaní narodenia Ježiša Krista.
RAFAEL – keď si otvoríme Tobiášovu knihu, je tam opísané, akú službu konal anjel Rafael starému a aj mladému Tobiáš ovi. Je sprievodcom, ochrancom a uzdravovateľom. Jeho meno sa uvádza niekoľko ráz. On je jeden zo siedmich anjelov, ktorí smú predstúpiť pred tvár Boha. Jeho úlohou je ochraňovať ľudí (v podobe mladíka ochraňoval Tobiáša juniora na jeho nebezpečnej ceste), predkladať Bohu ich prosby (zaniesol Bohu Tobiášovu a Sáriinu modlitbu) a uzdravovať chorých (vrátil zrak slepému Tobiášovi, ale aj oslobodil Sáru od zlého démona).
Náuka o anjeloch je pre nás veľmi dôležitá a potešiteľná, lebo pre človeka sú veľkou oporou. Vyprosujú, orodujú, ochraňujú ľudí, ktorí sa k nim modlia a prosia ich o to.

spracoval Ján Jenča, Víťaz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.