Stalo sa:


– 12. 10. – výpomocný duchovný, rodák z Víťaza, vdp. Ladislav Franc, odišiel z tohto sveta k Veľkňazovi, ktorému slúžil celých 45 rokov kňazstva

– 24. 10. – Misijná nedeľa – hmotným darom sme sa pridali k Pápežským misijným dielam, ktoré napomáhajú k šíreniu evanjelia po celom svete

– 1. 11. – prikázaný sviatok Všetkých svätých

– 2. 11. – Spomienka na všetkých verných zosnulých

– 7. 11. – navštívil nás kňaz Ján Knapík, ktorý nás oboznámil s televíziou Lux, prečo existuje, aký má zmysel

-re-

Trampoty v manželstve

Čo musia mať manželia?

– dobrú hlavu, pretože ju často stratia,

– dobré zuby, pretože musia často kadečo prehrýzť,

– dobrý chrbát, pretože toho musia často veľa uniesť,

– dobrý žalúdok, pretože musia často stráviť tvrdé sústa,

– dobré nohy, pretože ich často tlačia topánky hneď na mnohých miestach.

Jednoducho trpezlivosť patrí k hlavnej výzbroji, ktorú si manželia nesmú zabudnúť vziať so sebou na spoločnú životnú cestu.


Aj keď je homosexuálna túžba zdeformovaná, stále je v nej aj kúsok pravdy. Veď deformácia je vždy aj tak len pokrivením pravdy. Za žiadostivosťou je vždy osoba, ktorá túži, tak isto ako každý iný – byť milovaná a prijatá ako ľudská bytosť.

Avšak, súcit by nás nikdy nemal viesť ku kompromisom s pravdou, ale mal by nás viesť k prijatiu ľudí s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu ako ľudskej bytosti. Mal by nás viesť k snahe vykročiť k nim a počúvať ich. Súcit by nás mal viesť k pochopeniu ich problémov. Ak k nim vykročíme v láske, náhle my, čo si myslíme, že nám je všetko jasné, zisťujeme, že sa máme o živote veľa čo učiť zo snov a zážitkov, nádejí a obáv homosexuálov. Obojstranná láska k blížnemu je jedinou možnou ľudskou reakciou. Odmietať tých, ktorí sú aktívni v životnom štýle homosexuálov, ako hriešnikov a nemravníkov, je rovnako vzdialené láske k blížnemu, ako odmietať tých, ktorí nesúhlasia s ich životným štýlom ako „homofóbov“.

Ontogeneticky nie je nikto homosexuál. Žijeme totiž v padnutom svete a mnohí prežívajú zmätok v otázke svojej vlastnej mužskej identity. Aj niektorí ženatí muži majú problém s príťažlivosťou k iným mužom. Čo robiť, aby sa nezničilo manželstvo, kde sú už aj deti? Treba sa pokúsiť o zodpovedný zápas o šťastné a trvalé manželstvo. Tento zápas nie je neprekonateľnou prekážkou zdravého svätého manželstva. Ak je správny muž odhodlaný postaviť sa tomuto zápasu tvárou v tvár a hľadať pomoc Krista a chce sa stať dobrým manželom a otcom, k čomu je povolaný, nie je nijaký dôvod, aby mu to zničilo vzťah k manželke a deťom. V skutočnosti možno vidieť manželstvá a rodiny rásť míľovými krokmi potom, čo manželia s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu vyhľadali vhodnú pomoc.

Ako prekonať túto príťažlivosť, ktorú občas cítite?

Chlapci tým, že sú chlapcami, majú vrodenú potrebu identifikovať sa s tým, čo je mužské. Majú vnútornú potrebu stať sa mužmi. Prirodzene sa táto potreba naplní v zdravom vzťahu s mužským modelom správania, ktorému sa prirodzene chcú podobať (napr. otec, strýko, dedko, učiteľ, tréner).

Ak takýto zdravý vzťah chýba, ak chýba model správania sa, ktorý je hodný snahy o napodobenie, chlapci a mladí muži sa prirodzene snažia túto medzeru zaplniť. Budú uznávať a vyhľadávať spoločnosť a budú priťahovaní k tým mužom, ktorých budú vnímať ako tých, ktorí sa už stali mužmi. Táto túžba sa nebude automaticky meniť na erotickú, ale môže sa to stať a často sa to aj stáva.

Skutočnosť, že takmer každý chlapec si lepí na stenu plagáty svojich hrdinov, na tento vývoj poukazuje. Chlapci hľadajú, čo znamená byť mužom. Na nešťastie to, čo ponúka svet, je silne deformované. Dôsledkom toho je potom predpoklad dospievajúcich chlapcov a mladých mužov, že podstata mužskosti je vo všetkých možných falošných obrazoch zvodca, svalovec, model, drsňák… A potom vedome či podvedome sa túžia stať obrazom, ktorý sa im usídlil v ich duši ako najmužskejší. Ak sa im nepodarí podobať sa tomuto obrazu, stanú sa veľmi neistými, a to hlavne v prítomnosti tých mužov, ktorí stelesňujú ten obraz viac ako oni sami.

Je veľmi dôležité, aby si mladý človek vysníval ten najsprávnejší idol a položil si veľmi vážnu otázku: „Kto je pre mňa ten skutočný muž a s kým sa chcem navždy identifikovať?“ Ak v pravde a poznaní objavíme ten pravý idol – Ježiša Krista, vtedy sa vzdáme predstavy falošného obrazu mužskosti. V modlitbe a v jeho milosti môže naše srdce vykríknuť: „Ježiš, ty si pre mňa ten skutočný muž. Chcem sa identifikovať iba s tebou.“

Neexistuje magický recept na uzdravenie zmätených emócií a túžob, ale je potrebné využiť všetky možné prostriedky a tiež skúsenosti iných:

a) Je potrebné čítať knihy, ktoré prezentujú ortodoxné kresťanské chápanie príťažlivosti rovnakých pohlaví.

b) Pozrite sa do vlastnej duše a odhaľte klamstvá o význame mužskosti, ktorým veríte. Porovnajte všetko o čom si myslíte, že znamená byť mužom s Kristom. On je pravým modelom mužskosti: „Hľa, človek!“ (Jn 19,5). Klaňanie sa Kristovi a zakotvenie svojej identity v ňom nie je modloslužba, lebo on je Boh! On je obraz, ktorý sa máme snažiť napodobniť, pretože to je obraz, na ktorý sme boli stvorení. Takto sa staneme tým, čím skutočne sme.

c) Ak pocítite príťažlivosť k inému mužovi, naučte sa rozlišovať, čo znamená. Pomýlená príťažlivosť často vychádza z toho, čo obdivujeme, ale bojíme sa, že to nemáme. Ak takú hodnotu vidíme u druhých, niekedy ju tak veľmi chceme nadobudnúť, až sa v nás sama stáva posadnutosťou. Narovnajte tieto pokrivené túžby a zistite, že to, po čom skutočne túžite je prijať Krista. A chvála Bohu, Kristus nám dal možnosť jesť jeho vlastné telo v Eucharistii. Ak dovolíte, aby sa Eucharistia stala zdrojom vašej identity ako muža, zistíte, že vám nič nechýba a pomýlené príťažlivosti zmiznú.

d) Netrápte sa osamote. Zverte sa so svojím zápasom priateľovi, ktorému dôverujete, duchovnému predstavenému alebo poradcovi, o ktorom viete, že vám dá bezchybnú kresťanskú radu. Existujú aj skupinové programy uzdravovania, ktoré by pre vás mohli byť užitočné.

Každá rodina má svoj podiel nefunkčnosti, pretože každú rodinu tvoria padnuté ľudské bytosti. Bezpochyby sa ani jeden rodič nesnaží ovplyvniť svoje deti tak, aby mali homosexuálne sklony. Preto by sa rodičia nemali obviňovať, ak ich deti také sklony majú a o to menej brať na seba zodpovednosť za rozhodnutia už dospelých detí. Tak ako sa sama o sebe šíri láska, tak sa šíri aj hriech a nefunkčné vzťahy.

Preto nebojte sa priniesť Kristovo svetlo do všetkých zákutí rodiny Otvorte Kristovi dvere dokorán. Nebojte sa priznať si chyby, ktorých ste sa dopustili. Otvorené diskusia o svojich vlastných pádoch je často kľúčovým krokom k uzdraveniu rodinných zranení. Kristus prišiel na svet prostredníctvom rodiny a s cieľom rodinu obnoviť. Aj vám môže priniesť uzdravenie a odpustenie. Dovoľte mu to.

MUDr. Blažej Vaščák, Široké

Duchovnosť a psychológia (Časť XV.)

Po krátkej odmlke našich dopisovateľov zo Sankt-Peterburgu pokračujeme novými časťami, venovanými aj naďalej konfliktom. S konfliktami sa stretáme dennodenne, ako doma, na ulici, tak aj v práci. Uvedomujeme si, že sú to odborné články, avšak spracúvajú aktuálne témy dnešného sveta, môžme sa z nich poučiť.


Vo vzájomných vzťahoch vzniká štrukturálny konflikt mimo zamestnania z dvoch príčin:

1. nesprávne ohodnotenie možností človeka

2. orientácia na stereotypy

Pozrime sa najprv na prvú príčinu – nesprávne ohodnotenie možností človeka. Vždy, keď niekomu predkladáme naše požiadavky, či nám niekto predkladá jeho požiadavky bez poskytnutia reálnych možností človeka, vzniká hrozba štrukturálneho konfliktu. O aké možnosti ide? Fyzické, psychické, osobnostné a vekové. Nech nás dané skutočnosti akokoľvek hnevajú, kazia nám náladu, predsa – naše telo, výnimočnosť našej nervovej sústavy nás v mnohom obmedzujú.

Niektoré obmedzenia prijímame celkom pokojne, napr. ťažko si predstavíme človeka, ktorý by sa nejako znepokojoval, že nevie lietať ako vták. Gravitačný zákon, ktorým sme viazaní k zemi, berieme ako fakt. S podobným pokojom prijímame, že naše ruky nedokážu vyvinúť schopnosť prekonať zemskú príťažlivosť, hoci krídla vtákov spomínané dokážu. Jestvuje však mnoho obmedzení, ktoré nie sú takto očividné či zrejmé a ak ich neberieme do úvahy, potom dôjde k štrukturálnemu konfliktu. Nejaké príklady?

Dieťa v predškolskom veku nedokáže udržať svoju pozornosť pre istú činnosť viac ako 15 minút. Daná skutočnosť je podmienená úrovňou rozvoja a stupňom zrelosti jeho nervovej sústavy. Ak je dieťa v puberte, zasa ťažko kladie odpor skupine – očakávať teda, že ono v triede zostane, ak celá trieda z vyučovania ujde, je nereálne. Ak je manžel flegmatik, ťažko sa dá čakať, že sa radostne nadchne a podporí vaše plány emigrovať napr. do Austrálie. Dynamické zvláštnosti, osobitosti jeho nervových procesov sú také, že potrebuje viac času na to, aby prijal nejaké zmeny vo svojom živote. Taktiež starým ľuďom je ťažké meniť svoje návyky a učiť sa niečo nové. Nie však preto, že sa držia „starého“, ale preto, lebo nervový systém sa s vekom stáva rigidnejším (z latinského „rigidus“ – tvrdý, nehybný, neohybný, nepoddajný). Ak má človek slabo vyvinutý návyk sebakontroly, sebaovládania, ťažko od neho možno chcieť, aby sa ovládal napr. v emocionálne vypätých situáciách. Je nemožné žiadať od človeka závislého na alkohole (čo je choroba), aby „ napol všetky svoje sily“ a prestal už konečne piť „… ak mu za to stojí rodina, zdravie“. Jednoducho toto nedokáže, nevie urobiť – podobne ako silou vôle nemožno zastaviť kýchnutie, ak máme nádchu.
Nuž a v uvádzaní ďalších a ďalších príkladov by sme mohli pokračovať ešte riadne dlho. Všetky však vedú k spoločnému záveru – každý z nás je pod vplyvom ohraničení, ktorých zdrojom je naše telo a psychika. Preto vzniká štrukturálny konflikt a riešiť ho môžeme len vedomým úsilím. Ako?

1. Potrebujeme sa neustále vzdelávať. Získavať poznatky z oblasti fyziológie, medicíny, psychológie a sociológie. Príčinou mnohých nedorozumení, konfliktov a problémov v našom živote je totiž nevzdelanosť. Preto, ak chceme byť zdraví a šťastní, musíme sa stále učiť a zdokonaľovať. Dnešný svet nám ponúka mnoho možností ako získať nové poznatky – obchody sú preplnené knihami, máme po ruke internet, môžeme sa ísť poradiť so špecialistom, či človekom s mnohými skúsenosťami v aktuálnych otázkach.

2. Je dôležité poznať blízkeho človeka. Byť pozorný a vnímavý k jeho prejavom ako reálnej bytosti a nie podľa mojej predstavivosti o ňom, aký by, podľa mňa, mal byť. Získaná informácia nám pomáha orientovať sa v tej-ktorej situácii s tým-ktorým človekom. Potrebujeme odlíšiť jeho správanie podmienené zvláštnosťami organizmu a objektívne jestvujúcimi ohraničeniami od jeho vrtochov, rozmarov, lenivosti alebo „škodlivosti“. Až potom môžeme uvažovať, čo robiť ďalej. Tam máme dve možnosti:

1. Ak je správanie človeka podmienené faktormi, ktoré nemožno zmeniť, potom treba situáciu prijať takú, aká pre daný moment je. Napr. mnohé zmeny správania sa detí môžeme očakávať len s pribúdajúcim vekom. Prosto, nezostáva nám nič iné, iba čakať, až dieťa dozreje, aby mohlo splniť predkladané požiadavky. Túto cestu môžeme nazvať „cesta prispôsobenia sa, cesta zrieknutia sa nereálnych požiadaviek“. Spomínaná cesta sa na prvý pohľad zdá byť veľmi pasívna. Ba môže nás i pohoršiť: „Prečo takto?! Je predsa treba niečo robiť!“ Áno, treba. Treba prijať človeka takého, aký je. Nájsť v jeho zvláštnostiach, osobitostiach nielen slabé, ale aj silné stránky. Vyzbrojiť sa trpezlivosťou, milosrdenstvom – t.j. milovať ho takého, aký je.

2. Ak na faktory, ktoré určujú správanie sa človeka, možno principiálne vplývať, ale v danom momente nám chýbajú zdroje pre zmenu, môžeme si vybrať druhú cestu – „cestu spoločného hľadania a rozvoja chýbajúcich zdrojov“. Je totiž dôležité, aby sme neboli veľmi nároční a nežiadali sme zmeny od človeka, ale vybrali si cestu spolupráce a spojili sa s týmto človekom proti danej probléme.
Vezmime si ako príklad v súčasnosti vážny problém, ktorým je alkoholizmus. Ako prejsť od výčitiek, nadávok, škandálov ku konštruktívnemu riešeniu takého dlhodobého konfliktu?

1. Potrebujeme vedieť, aký je rozdiel medzi opitosťou ako jedným druhom spoločenského správania sa a alkoholizmom ako chorobou.

2. Pri analýze správania sa opilca je potrebné určiť, či trpí alkoholizmom, alebo je to len jeho škodlivý návyk dať si v krčme či bare cestou z práce „za pohárik, dva“ s priateľmi.

3. Potrebujeme mať poznatky ako prekonať alkoholizmus, aká je ich efektivita a učiť sa aj zo skúseností, ktoré nahromadilo ľudstvo v danej záležitosti doposiaľ. Po tom, ako sme získali nevyhnuté informácie a ak je už čas pre riešenie problému, si môžeme „sadnúť za stôl pohovoriť“ – spoločne s alkoholikom prediskutovať ďalšie kroky k uzdraveniu.

Predošlým nechceme povedať, že cesta uzdravenia bude rýchla a ľahká. Skôr bude veľmi dlhá a ťažká. Môže sa stať, že alkoholik nie hneď prijme, čo mu predkladáte. Ako „vec“ vidíte vy. Nie hneď bude súhlasiť a pripustí si fakt, že je alkoholikom. Skôr s ním bude treba trpezlivo hovoriť a argumentovať.

Avšak inej cesty, iného spôsobu riešenia niet. Osobnostne a rodinne rásť, niečo budovať sa dá iba vzdelávaním a vynakladaním každodenného úsilia pre uskutočnenie tohto cieľa.

Miroslav a Lilia, Sankt-Peterburg

Ahoj deti!

Začal sa predposledný mesiac tohto roka – november. Jesenné prázdniny (hoci trošku krátke) máme za sebou a teraz nám len ostáva odpočítavať dni do Mikuláša a potom do Vianoc.

Určite ste v týchto dňoch aj Vy boli s rodičmi alebo starými rodičmi na cintoríne a zapálili ste na hroboch svojich blízkych sviečku. Mnohí ľudia si však tieto dni spájajú aj s iným sviatkom, ktorý v našej kresťanskej krajine sa nám snaží nanútiť pohanský a ateisticky svet. Pre všeobecný prehľad vám stručne predstavujeme túto nič duchovne nepripomínajúcu oslavu. Halloween je oslavovaný večer 31. októbra. Oslavuje sa hlavne v západných krajinách sveta, najmä v USA, Írsku, Veľkej Británii, Kanade, ale aj v Austrálii a na Novom Zélande.

Súťaž

Milí naši detskí čitatelia!

V tomto dušičkovom období si intenzívnejšie spomíname na našich predkov, ktorí nás už predišli do večnosti. Zároveň sa však tešíme z tých, čo sú ešte medzi nami.
Dostala sa nám do redakcie dobová fotografia, na ktorej sú odfotografované deti. Dobré si ju poprezerajte, nielen tváre, ale aj oblečenie a všimnite si ešte, aké bolo niekedy oplotenie. Potom sa deti opýtajte ak ešte máte svojich dedkov a babičiek, alebo mamky, otecka, čie sú deti na tejto fotografií.

Keď ich všetkých identifikujete a určite máte doma internet, pošlite nám ich mená do redakcie na emailovú adresu uvedenú v tiráži nášho časopisu (na strane 3). Stačí ich rodné priezviská a mená. Najrýchlejšieho a najpresnejšieho odmeníme darčekom – hodnotnou knihou Naša farnosť. Nezabudnite uviesť svoje meno, vek a adresu.
K samotnej fotografii: Majiteľkou fotografie je Mária Magdová r. Motýľová 1936 (s jej súhlasom ju aj uverejňujeme) a na fotografii sú deti po pohrebe Mateja Gregu 1939, brata žijúceho Ladislava Gregu, ktorý zomrel ako trojtýždňový. Dievčatá oblečené v bielom niesli truhlu.

Ak máte doma veľmi starú fotografiu vhodnú na súťaženie, pošlite alebo doneste nám ju do redakcie (v kostole po sv. omši). My ju skopírujeme a vrátime vám ju. Poznávaním našich predkov si pripomíname našu históriu. Existuje totiž výrok: „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, musí si ju zopakovať!“

-re-

Za dobrú radu

Mesiac október je mesiacom Úcty k starším ľuďom. Zapojili sme sa do akcie „Za dobrú radu“, kde sa deti, vnúčatá mali porozprávať so svojimi starými rodičmi ako oni žili a tak počúvali dobrú radu ako žiť a čo je dôležité pre život.

Moja babka sa volá Žofia. Má 69 rokov. Narodila sa ako najstaršia zo siedmych súrodencov. Keď bola babka malá, nebola ešte elektrina, svietili lampou, petrolejkou. Nebol televízor ani rádio. Vodu si nosili zo studne. Ťažko sa žilo. Prežila aj 2. svetovú vojnu. Mala asi päť rokov, trošku si z toho pamätá. Keď boli ukrytí v pivnici a prišli ich zavolať Rusi, že už je koniec vojny, tak ju ruský vojak zobral na ruky a od radosti vyhadzoval. Keď bola väčšia, musela pracovať, pásť husi, kravy. Musela pomáhať v domácnosti. Jej mamka a dvaja bračekovia ochoreli na týfus. Chlapci zomreli. Babka pral plienky, varila, chodila robiť na roľu, lebo bola najstaršia. Jedla nemali dostatok, jedli zemiaky a mäso bolo iba v nedeľu. Na prvé sv. prijímanie bola vo Víťaze. V Ovčom bola sv. omša iba raz v mesiaci. Do základnej školy chodila 8 rokov, nemohla ísť ďalej do školy, lebo ako najstaršia musela doma pomáhať a starať sa o súrodencov. Chlieb sa piekol iba raz za týždeň, jedli aj suchý. Ľudia boli veselší, šťastnejší. Mali sa radi a nebol taký zhon ako dnes.

Peter Magda

Moja babka sa volá Regína. Za ich čias nemali televízor, internet. Mali jedno rádio a jednu kravu. Predali ju a kúpili televízor. Babka chodila pásť husi a sliepky. Mali aj svine. Keď bola zabíjačka, prišla celá rodina a bola hostina. Chlapci chodili pásť kravy. Naša babka nemali sprchu a tak museli sa kúpať v budvánke. Nemali vodovod a tak chodili po vodu k studni. Večer sa tkali pokrovce na krosnách. Chlapi robili košalky, prútkové metly, aby mohli v zime odmetať sneh. Večer, keď boli doma, vždy sa pomodlili svätý ruženec. Otec s mamou začali a deti sa pridali.

Dominika Balogová

Rodičia kopali zemiaky. Babka mne aj bratovi dali obed, fazuľovú polievku do kantiky, aby sme rodičom zaniesli na „zatky“, kde robili. Mne bolo ťažko, preto som dala niesť bratovi. Jemu spadlo z ruky a vylialo sa. Báli sme sa. Tak sme pozbierali, čo sa dalo. Keď rodičia zistili, že sme vyliali dostali sme bitku a oni museli byť o hlade až do večera.

autor neznámy

Starí ľudia žili v skromných a chudobných podmienkach. Nemali internet, telefón, chladničku, práčku a ani televízor. Deti chodili pásť zvieratá. Dievčatá husi a chlapci kravy. Po večeroch sa stretávali ženy z celej dediny na priadkach, kde párali perie z husí do perín a vankúšoch.

Miriam Kollárová

stránku pripravila: Lenka Novotná

Už viem, ako chutí večnosť


…spieva sa v známej piesni skupiny No Name. Nie, nechystám sa uvariť nejaký čarovný elixír, aby sme posúdili chuť večnosti, nie som jedna z tých haloweenských čarodejníc :). Chcem sa spolu s Vami v týchto pochmúrnych, ale dôležitých dňoch zamyslieť nad podstatou večnosti.

V týchto dňoch sme sa možno viac a intenzívnejšie zaoberali slovom „večnosť“. Najmä vtedy, keď sme prechádzali popri hroboch, zapaľovali sme sviečky a kahance a ponorili sa do spomienok. Možno nebudem sama, keď poviem, že mi pri všetkých tých spomienkach naskakujú zimomriavky. Vyzdobený cintorín, kvety a vence rôznych druhov a farieb, mihotajúce sa plamienky sviečok… To všetko vo mne vyvoláva akúsi nostalgiu.

Živo si spomínam na chvíle strávené s blízkym človekom, na ktorého hrob som zapálila sviečku. Pri dedkovom hrobe sa mi vybaví sánkovanie v zime, pestovanie maku na záhradke alebo jeho pokusy naučiť ma na bicykli bez pomocných koliesok, čo sa mu, samozrejme, úspešne podarilo. Väčšinu zosnulých príbuzných som nepoznala a len podľa fotografií som si skúšala predstaviť, o koho presne ide.

Vtedy, keď som bola ešte malá, nechápala som podstatu večnosti, vybavovala som si to len cez slová rodičov, starých rodičov a pani katechétky v škole. Ale ani teraz nemôžem s istotou povedať, že tomu všetkému rozumiem.

Človeku sa v mysli vynárajú predstavy o živote „na druhej strane“, ktoré si vytvorí sám, ale na to, či sú pravdivé, príde až vtedy, keď sa raz sám stane ich súčasťou.
Teraz, keď som zas o kúsok staršia, si uvedomujem, že život je nevyspytateľný a ľudia nežijú večne, tak ako som si kedysi myslela. Na tej druhej strane sa človek môže naozaj ocitnúť zo dňa na deň. Je to smutná, no zároveň aj radostná skutočnosť. Dá sa na ňu pozrieť z dvoch strán.

Smutné je na nej to, čo vidíme. Vonkajšok – slzy, plač, autonehoda, hrob, depresie pozostalých, strach zo samoty, sviečky, fotky, spomienky… Veci, ktoré v nás vyvolávajú smútok a pocit, že nám náš blízky hrozne chýba. Ale… áno, aj keď sa to nezdá, existuje aj tá krajšia stránka skutočnosti. Je to vnútro, podstata večnosti. Nebo, večná blaženosť, pokračovanie života aj po smrti.

Ľuďom ich blízkych už nikto späť nevráti a mnohí si želajú, aby tu boli opäť s nimi. Ale zoberme si súčasnosť a dianie vo svete. Stres, chaos, každodenné starosti. My sa musíme každý deň zaoberať dianím okolo nás, zvládať požiadavky života. Ľudia na „druhej strane“ už nemusia riešiť, ako uživiť rodinu, nemusia žiadať vyšší plat, čakať s bolesťami v čakárni u lekára či stáť v niekoľkometrovom rade pred pokladňou v hypermarkete. Dá sa povedať, že sú v stave „bez tiaže“. Ich čas tu na zemi už vypršal. Podľa Boha už možno naplnili poslanie, pre ktoré boli stvorení a On si ich opäť vzal k sebe Domov.

Možno si teraz pomyslíte, aké morbídne myšlienky používam a čo to tu táram, veď nič z toho nemôžem vedieť. Máte pravdu, nemám (tak ako určite ani vy) ani najmenšie tušenie ako večnosť vyzerá. Ale jedno je isté – je to predstava reálneho života , ktorý bude nasledovať po smrti. Nie je to rozprávka pre deti či sci-fi pre dospelých.

A smrť? Parafrázujem citát, ktorý použil náš duchovný otec: „Smrť nie je bodka, je to len čiarka v živote človeka, respektíve za životom človeka.“

Žiaľ, určite sa nedá rozmýšľať o pozitívnej stránke večnosti, keď si na náhrobnom kameni nádherne vyzdobeného hrobu prečítate meno mladého človeka. Či už zomrel tragicky, náhle či po prehre boja so zákernou chorobou. Pomyslíte si: „Prečo odišiel tak skoro? Celý život mal pred sebou…“

Na to nevie nikto odpovedať. Je to skutočnosť, ktorú sa nepodarí zmeniť ani Davidovi Copperfieldovi ani žiadnemu z astrológov.

A nám, tu na Zemi, s ktorými má Boh ešte čo-to na pláne, ostáva len spomínať, obetovať za duše zosnulých modlitbu a veriť, že sa na nás zhora pozerajú a držia nám prsty pri prekonávaní životných prekážok…

Lenka Novotná, Víťaz

Mystérium viery


Boh nás na počiatku stvoril dokonalých, lebo nás stvoril zo seba a pre seba – pre lásku. My sme ho sklamali, no vzápätí sme mu dali nádherný dôvod, aby k nám prišiel osobne ako Syn. Boh ako dokonalý Tvorca a Stvoriteľ všetkého, čo je, v samej múdrosti svojho Svätého Ducha prišiel medzi nás, ako jeden z nás, aby svoje deti už nielen učil, či vychovával, ale v osobe Syna a človeka aj prijal.

Mnohí z nás ani netušia, kto to Boh vlastne je, sú. Ako trojjediný Boh v trojjednote a jednej podstate neustále tvorí svoje stvorenie a napĺňa poriadkom svojej múdrosti v Duchu všetko, čo je. Syn nás chráni a dáva zmysel aj tomu ľudsky nepochopiteľnému a bolestivému, čo sa na svete udeje. Dal zmysel Adamovmu hriechu, dal zmysel našej biede a dal zmysel smrti, ktorú zmenil v život. A aby sme si nemysleli, že nás ponechal osamelých a vzdialených od jeho moci, zoslal nám anjelov a svätcov, aby sme pochopili, že nebo je bližšie ako si vieme predstaviť.Stačí si uvedomiť, akú moc dávame Bohu svojou vierou a ako mu umožňujeme pôsobiť v našom živote.

Čo je vlastne viera – mnohí si mylne myslia, že je to akýsi náboženský tradicionalizmus, ktorý má svoje pravidlá a dogmy, ktoré sa nesmú porušiť. Chybou je, že človek hodnotí všetko nepochopiteľné a nepoznané len v medziach svojho rozumu, ktorý sa v dnešnej dobe tak veľmi preceňuje. Viera je ako otvorené dvere, cez ktoré umožňujeme zázrakom aktívne pôsobiť v nás a okolo nás. Viera nepozná pojem nemožného alebo nereálneho, nemá rozmery a nič ju neohraničuje. Ak v niečo veríme, prispôsobujeme všetky udalosti v našom živote tak, aby vo viere mali konkrétny zmysel a teda nič nie je náhodné. Náhodou ľudia nazývajú to, čo sa logicky nedá zdôvodniť a čo je v skutočnosti Božím riadením. Aby mohla byť naša viera živá, teda nielen v našich slovách, počte omší a ružencov či pútí, musí byť upevnená neustálou VĎAČNOSŤOU. Ak sa vo viere modlíme a o niečo prosíme, tak vo svojej ľudskej slabosti môžeme zapochybovať o splnení našich prosieb. No ak neustále ďakujeme aj za tie najobyčajnejšie veci, naša viera sa stane zhmotnenou a reálnou, samozrejmosť zmení v dar a Bohu dá konkrétne črty a skutočnú moc. Mnohí z nás neustále len prosia a sťažujú sa, lebo si neuvedomujú nesmierne množstvo darov a milostí, ktoré každý deň od Boha dostávajú a to len preto, lebo neďakujú. Ak ďakujem, uvedomujem si reálnosť Boha, ktorý už nie je len kdesi v nebi, ale je veľmi blízko nás.

Okolo nás je množstvo jeho anjelov, ktorí chcú pomáhať a plniť naše prosby a potreby, ale tým, že je pre nás Boh príliš transcendentný a vzdialený, neveríme a neprijímame ich prítomnosť a moc. Sú s nami, keď plačeme a objímajú nás a utešujú, sú s nami, keď sa učíme a radia nám, uzdravujú nás prostredníctvom Boha, no my ich neprosíme. Ak vo viere poprosíme Boha a jeho anjelov o pomoc, dodávame im tým silu a reálnosť. Je to, ako keď zažnete zhasnutú žiarovku, tak aj bezmocní, no stále prítomní anjeli dostanú cez našu prosbu a vieru moc, aktívne pomôcť. Anjelov je veľmi veľa v našej prítomnosti, nikdy nie sme sami, no veľmi sa nudia, lebo ich neprosíme o pomoc a neprosíme preto, lebo neveríme a neďakujeme. Keď v niečo veríme, tak máme aj dôveru, že neprosíme do vetra či ničoty, ale preto, že vieme, že nás niekto počúva. A keď ďakujeme, dokazujeme, že nás vypočuli a že počúvajúci a pomáhajúci Boh existuje. Problém je ale v tom, že my ďakujeme často len za to, čo nám vyhovuje a čo sa nám hodí, či o čo sme žiadali a dostali sme to. No Boh nie je sluha a pre všetko má čas, lebo On najlepšie vie kedy, ako a prečo. Kedy napríklad ďakujeme za urážku – to je to druhé nastavené líce – ak ju neprídeme a zahoríme nenávisťou a pomstou, strpčíme život sebe, iným a nakoniec to bude ešte horšie. Neďakujeme za neúspechy, lebo nie všetko, čo by sme chceli, je pre nás dobré a prospešné, dokonca by to mohlo vzbudiť pýchu a ublížiť duši. Neďakujeme za bolesti, veď nimi sa učíme prijímať sa. Len v bolesti a smútku dávame Bohu šancu a spomenieme si na neho, ňou sa posväcujeme – sme ako trpiaci Ježiš a podobáme sa mu, ňou zachraňujeme svet a pomáhame dušiam v očistci.

Boh nehľadí ľudským pohľadom ani nezodpovedá ľudským kritériám, ktorými ho obmedzujeme na úroveň našej obmedzenosti. Boh urobí aj to najmenej očakávané či príjemné len preto, aby nás nestratil a aby sme sa zobudili z našej klamnej a zhubnej spokojnosti a zaslepenosti. Nič nie je pre človeka a jeho dušu zhubnejšie, ako pýcha – teda nadradenosť v sebe a voči iným, sebaklam či v osobnej spokojnosti, zbožnosti, spravodlivosti, múdrosti či poníženosti. Dôležité je, aké svetlo dobra pôsobí v našich skutkoch a srdci, s akým úmyslom konáme dobro – či z vypočítavosti a pokrytectva, alebo len a len z nezištnej a pravej lásky. Toto je u Boha a pri jeho súde jediné a pravé kritérium spásy.

Lucia Galdunová, Víťaz

Jesenná nálada


Jesenné lístie zo stromov už opadá, jesenná je aj naša nálada.
Neľahko sa nám ráno veru vstáva, keď za oknami ešte tma pretrváva.
Ale jeseň taká býva, častejšie sa nám večer zíva.
Aj slnko za hory skôr zájde, sused k susedovi na návštevu nech zájde.
V tom unáhlenom svete
vy to dobre viete,
ako sa to teraz žije,
že sa už brat
s bratom nenavštevuje.
Potešiť sa môžete spolu, keď si zasadnete
k spoločnému stolu.
Nech večer
vám príjemne uplynie,
nech láska v srdci
nezahynie.
Veď jej vo svete
tak málo býva,
kdeže sa tak asi skrýva?
Ľahko sa však
ona obnoví,
kto si k sebe
cestu otvorí.
Po tej ceste treba kráčať,
nohy v blate si nemáčať.
Nech nás Pán
po ceste vodí,
nikomu to neuškodí.
Skôr naopak,
hlavu hore,
pozri sa na ranné zore.
Nech ti silu dodajú,
a vo všetkom pomáhajú.

Marta Pacovská, Široké

Ružencová Panna Mária, oroduj za nás!


Prežívali sme mesiac ružencovej Panny Márie, chodievali sme na októbrovú pobožnosť svätého ruženca. Prosili sme ju o každodennú pomoc a ochranu v našich rodinách, v školách, na pracoviskách, aby Mária stála pri nás a neopustila nás.

10. októbra sme sa v Obišovciach zúčastnili na slávnostnom odpuste, veriaci z Ovčia a Víťaza. Našou návštevou sme ju chceli uctiť a ďakovať za všetko, čo nám dáva. Svätú omšu celebroval arcibiskup Bober, príhovorom nás duchovne obohatil. Hovoril, že „keď sa nebeský Otec pozerá , aký hojný počet veriacich pristupuje ku svätej spovedi, tak sa celé nebo sa teší z nás.“ Bolo chladné počasie, ale zasvietilo slniečko, aby nám nebola zima. Vďaka Bohu! Otec arcibiskup dostal od veriacich darček z obišovského dreva drevorezbu.

Misionár Jožko Humeňanský, náš rodák prišiel k rodičom na dovolenku, veľmi sme sa mu potešili. Na svätých omšiach nám predniesol, akú máme mať vieru v sebe, či sa modlíme na kolenách vrúcne, či žijeme ako sa patrí na kresťana katolíka, podľa Desatora, aké máme skutky, či si donesieme niečo vzácne na stretnutie s Pánom Ježišom. Pán Boh zaplať za jeho milé slová, prajeme mu, aby ho ružencová Panna Mária ho sprevádzala do Afriky.

Duchovný otec Ladislav Franc nás opustil, Pán ho povolal. Ďakujeme mu za sväté omše, čo sme s ním prežili, ostáva v našich srdciach, nech odpočíva vo svätom pokoji. Budeme na neho myslieť v modlitbách.

Október bol mesiacom úcty k starším, sme si vedomí, že máme mať v úcte starších ľudí. Koľko nocí naši rodičia nespali, kým nás vychovali. Máme im dať lásku a starať sa o nich, kým žijú, lebo aj nás to čaká, všetko sa vráti na tomto svete. Nám hovoria, že svet je teraz iný, ale Boh bol, je a bude ten istý, len my si uľahčujeme. Akú vieru sme dali našim deťom, vidíme podľa výsledkov v ich živote.

Mária Tobiášová, Ovčie, ilustračná snímka: M. Magda

Žijú medzi nami


Iste sa Vám, milí čitatelia nášho farského mesačníka „Spektrum“ stalo, že Vás zastavili nejakí cudzí ľudia a informovali sa o nejakých známych, ktorých hľadali. Vzhľadom k tomu, že naša obec je dosť veľká, vás v prvom momente ani nenapadne, kde sa hľadaná osoba nachádza. Väčšie obce majú pomenovanie svojich ulíc, žiaľ, naša nenastupuje spomínaný trend. Chcem podať svedectvo v dnešnom čísle, kde som použil vlastne pomenovanie ulice a kde sa spomínaná ulica nachádza.

Je to časť ulice, ktorá sa nachádza na konci obce a začína u Božej muky čiže pri troch čiernych krížoch smerom na Ovčie. Osobne si myslím, že tejto ulici by prináležalo pomenovanie „Vdovská ulica“. Prečo?

Nuž na tejto ulici sa nachádza viac žien, ktoré už nemajú svojich manželov čiže sú sami, majú svoje domy, svoje súkromie, ale nemajú tých, čo v živote najviac potrebujú. Na tomto sotva dvesto metrovom úseku obce je desať vdov, žien, ktoré sú osamelé.

Mnohé majú svoje deti, vnúčatá, s ktorými sa spoločne tešia. Iba jedna zo spomínanej desiatky nemá svoje ratolesti, nikto jej nepovedal to pekné slovo mama. Dnes žije osamote a ako sama hovorí, samota je zlá.

Je to Hanka Jenčová rod. Sabolová. Mala pekné detstvo. Jej rodičia ich vychovali ako najlepšie vedeli, aj keď bolo ich päť dievčat a jeden chlapec. Tak ako za mladi, tak aj teraz sa s láskou stretávajú. Hanka sa vydávala veľmi mladá. Bola doba, že mladí chlapci odchádzali na vojenčinu a Jožko jej manžel sa obával, aby sa mu nevydala, keď bude na vojenčine.

Spoločne s Jožkom prežila 41 rokov. Boli to roky pekné a nikdy naň nemôže zabudnúť. Spomína, že aj spoločne začali pracovať v pekárni, pri rozvoze chleba, boli vždy spolu. Mali veľa priateľov, ba dnes nebohý Peter Adamčák, keď chodil k nim, cítil sa u nich ako doma. Z jeho príhovoru k nim vyberám: „Jožko a Hanka, i keď vás Všemohúci nepožehnal dietkami, vaša vzájomná láska bude istotne stačiť, aby ste aj ďalšie roky svojho života prežívali vo vzájomnej zhode porozumenia a tak si spríjemňovali aj tú druhú polovicu svojho manželského života.“ Pekné slová duchovného otca, ktorými sa im prihováral. Hanka ich má vždy na mysli a pohľadnicu, na ktorej je to želanie napísané, je u nej na poprednom mieste.

Aj keď je už 17 rokov vdova, vždy sa modli k Božskému srdcu a Sedembolestnej Panne Márii. Ako sama hovorí pri týchto modlitbách, dostáva do svojho organizmu silu, že má ešte pre koho žiť, tešiť sa so svojimi sestrami, aj keď prostredná už nie je medzi nami.

A kto bol Hanke zo švagrov nápomocný? Nuž všetci. Keď jej bolo treba pomôcť, boli vždy ochotní bez akýchkoľvek výhovoriek. Trápi ju, že aj jediný brat má tiež chatrné zdravie. Praje mu, aby mu čím dlhšie vydržalo a spoločne sa mohli ešte dlhé roky navštevovať a byť si na pomoci.

A čo ti máme, Hanka, my všetci popriať? Iba to, aby tak, ako doposiaľ, bola si veselá a nestrácala nádej v Boha.

Imrich Jenča , Víťaz, fotokoláž: M. Magda

ROZHOVOR

Rogacionista, rodák z Ovčia, syn Jozefa a Františky Humeňanských, už desať rokov pôsobí na misi v africkej Rwande.


Rwanda je malý vnútrozemský štát z okolia Veľkých jazier v strednej Afrike, ktorý hraničí s Ugandou, Burundi, Kongom (býv. Zairom) a Tanzániou. Vďaka jej hornatém, ale úrodnému terénu sa zvykne nazývať „Kraj tisícich vrchov“ (francúzsky: Pays des Mille Collines). Okolitému svetu sa táto najhustejšie obývaná krajina kontinentálnej Afriky stala známa genocídou z roku 1994. Predtým ju svet poznal ako domov horských goríl.

Posledný rozhovor sme robili asi pred ôsmymi rokmi. Roky utekajú a mnohí z nás prijali misiu pátra Jozefa Humeňanského už za samozrejmosť. Každá misia má však svoje poslanie. Z čoho pozostáva dnešná misia v Rwande, čo je nosnou úlohou vašej rehole rogacionistov?

V prvom rade misia sama o sebe je stále ohlasovaním tej radostnej zvesti, teda toho tajomstva vtelenia Boha v smrti a zmrtvýchvstaní Ježiša Krista. Takže v prvom rade to, čo naša kongregácia a všetky kongregácie, všetci misionári, ktorí idú do sveta, alebo aj tu, lebo misie sú všade, kde je kňaz poslaný, preto, lebo on bol poslaný a naplňuje misiu, v prvom rade je ohlasovať túto radostnú zvesť. Radostnú zvesť spásy, že ten Boh prišiel medzi nás, že žil s nami, že nás vykúpil a otvoril nám cestu spásy. Takže v prvom rade aj my rogacionisti ohlasujeme túto radostnú zvesť, no a charizma našej kongregácie je modlitba za povolania. Teda snažíme sa aj ohlasovať toho Krista, ktorý vyslovil modlitbu za povolania: „Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy.“ Teda my rogacionisti v Rwande snažíme sa už viac ako 30 rokov ohlasovať túto radostnú zvesť o povolaní každého človeka. Každý človek, ktorý je povolaný, slúži na tejto veľkej žatve v tejto vinici Pána.

Kedy si pocítil volanie? Prečo rogacionisti, prečo Rwanda?

Dá sa povedať, to kňazské povolanie, najprv to kňazské a potom aj misijné sa zrodilo už v detstve. Mal som stále túžbu stať sa kňazom a ísť na misie. Vzorom pre mňa a myslím si, že aj pre viacerých chlapcov v našej dedine v Ovčom, bol don Kočík. Bol takou postavou, figúrou, vzorom pre nás všetkých. Ešte ako deti sme si to vysvetľovali tak, že je v Afrike, môže cestovať, vidí veľa vecí, zvieratá. To boli také detské sny. Ale hovorím, od detstva som mal túžbu stať sa kňazom a misionárom. Ten život sa odvíjal s ťažkosťami, samozrejme, s radosťami, aj s trápeniami, pokušeniami, so všetkým, čo patrí k ľudskému životu.

Bol tu totalitný režim a tiež problémy dostať sa na štúdium gymnázia, vtedy brali do seminára len z gymnázia. Po všelijakých skúsenostiach, aj na vojenskej škole, aj na základnej vojenskej službe ma prijali do seminára v roku 1987 ešte za totality. A v tom 1989-om som po prvýkrát stretol pátra Antónia Barbangela. Bol to Talian, veľký misionár, oduševnený. Založil rogacionistické misie najprv vo Filipínach, potom v Indii, v Južnej Kórei. Vlastne, keď prišiel v decembri 1989 do Bratislavy, tam sme sa stretli prvýkrát. Bol s jedným slovenským kňazom, s ktorým sa poznali z Ríma. V tom čase ako seminarista košickej diecézy aj s inými seminaristami sme mali nejaký záujem, ktorý sme prechovávali v srdciach. A potom dokončil som školský rok 1989/1990 a od júla 1990 presne na sviatok svätej Anny som odchádzal do Talianska. Tam som pokračoval v štúdiu teológie v prvom ročníku, filozofiu, ktorú som urobil na Slovensku prvé dva roky, mi uznali. Potom sa to prerušilo. Začal som noviciát, pastoračný ročník, a potom pokračovali štúdiá.

Ešte v roku 2000 sme sa stretli v Taliansku, v Ríme aj s duchovným otcom Jurajom Riškom.

Áno, stretli sme sa v Ríme, to už bolo po tej prvej skúsenosti v Rwande. Vlastne prečo Rwanda? Chcel som ísť do Afriky, možnosť bola ísť aj na iné kontinenty. To, čo som mal isté a jasné, môj projekt, myslím, že to bolo viac aj v tom Božom projekte, ktorý som nejakým spôsobom interpretoval bolo, že chcem ísť do Afriky. Naša kongregácia mala misie aj v južnej Amerike, v Argentíne, Paraguaji, v Brazílii, aj v ázijských krajinách ako Indonézia, India, Filipíny, Južná Kórea, Vietnam, ale ja som mal túžbu ísť do Afriky. V tom čase naša kongregácia mala misie len v Rwande, takže to bola potreba kongregácie a aj moja veľká túžba. Kongregácia potrebovala misionárov po vojne v roku 1994, po genocíde, tých masakroch, čo tam boli. Vlastne misionári, aj tí, čo tam boli predtým, nemohli sa už vrátiť, tak kongregácia naozaj potrebovala niekoho odoslať, aby sme mohli pokračovať v našom misijnom diele. Pred vojnou sme mali tri domy, potom sa to zredukovalo na jeden. Teraz znovu už máme tri, máme aj domorodých kňazov, aj Rwandčanov, aj z Konga. Takže v 1999. roku som išiel po prvýkrát do Rwandy, potom som sa ešte vrátil. Začal som sám, ale keď som cestoval na tú misiu, mali sme tam veľký sirotinec. Tak som tam bol a potom sa ešte v jubilejnom roku vrátil. No a potom som išiel definitívne.

Koľko rokov to už v Rwande fungovalo?

Ako som už spomínal, je to už viac ako 30 rokov. Misia bola založená v roku 1978. Vtedy tam išli naši misionári po prvýkrát, takže teraz je to 32 rokov. Mali sme aj farnosť. A ja som tam už 11 rokov.

Možeme pospomínať aj na začiatky?

Ďakujem Pánu Bohu, nemám nejaké nepríjemné zážitky začínať, vlastne život je stále o začínaní. Takže nemal som nijaké problémy aklimatizovať sa, alebo zvykať si na niečo. Myslím si, že človek je doma všade. Stačí sa nenaviazať, veľmi nepriľnúť. Samozrejme, rodina je rodina, obec je obec, vlasť je vlasť. Slovensko je stále v srdci. Nakoniec, všade žijú ľudia a tam v Rwande ľudia potrebujú pomoc. Myslím si, že je to miesto, ktoré Pán pripravil pre mňa, že som na svojom mieste, v tom čase, ktorý Pán chcel, aby som tam bol. Myslím, že plním Božiu vôľu, alebo som presvedčený, že to bola Božia vôľa, nielen nejaký sen. Takže nemôžem hovoriť o ťažkých začiatkoch, myslím, že stále som bol šťastný. Keď som prišiel v 1999. roku, bol som najprv v Neanzi, tam som bol zakladateľom nového spoločenstva v Synbugu, takého staronového spoločenstva. Bolo tam spoločenstvo pri konžských hraniciach, lebo cez vojnu bolo všetko zničené a potom sme ho znovu otvorili v roku 2001. Od mája tohto roku sme otvorili tretie spoločenstvo v meste Kigali. Tam už takisto máme noviciát. Teraz som majstrom novicov. Máme tam aj dielo pre opustené deti z ulice, budujeme ho, je stále vo výstavbe, je to už tretia misia. Medzičasom sme otvorili misie v Kamerune, máme tam dve spoločenstvá. Máme kňazov aj z Konga, aj seminaristov, takže v blízkej budúcnosti pôjdeme aj do Konga. Máme seminaristov aj zo Stredoafrickej republiky, takže sme v tomto optimisti.

Vrátim sa predsa len na začiatok. Stále ma osobne fascinuje ten stret civilizácie, našej európskej a tej africkej. Naväzuje to určite aj na to praktizovanie viery. Takže akú tam majú ľudia vieru, alebo akú vieru si tam našiel, keď si tam prišiel? Od detí počnúc, cez mladých až po dospelých ľudí?

Musím najprv povedať toto. Rwanda bola evanjelizovaná v roku 1900, presne 8. februára prišli prví misionári, bieli otcovia z tej kongregácie. Dnes má Rwanda okolo 50 % katolíkov, je tam veľké percento, niektorí hovoria o 30 % animistov, teda to ich prírodné, alebo prirodzené náboženstvo, no a zvyšok sú nejaké pentekostálne sekty. K tomu stredu tých civilizácií, myslím si, že je to najdôležitejšie, nesnažím sa hľadať nejaké rozdiely. Myslím si, že ľudia sú všade rovnakí, toto je najpodstatnejšie, hoci farba pleti je iná, ale človek v hĺbke svojho bytia je ten istý.

A nerobí ti problém to, že už to vieš a teraz trpezlivo sedieť pri tom Afričanovi a učiť ho to?

Niekedy áno, aj toto je pokušenie, v niektorých veciach áno. Každý človek, každý kresťan sa musí cvičiť v tej trpezlivosti. Niekedy mi skrsne taká myšlienka: „Ja toto viem, toto poznám a učte sa odo mňa.“

Myslel som aj na technické možnosti. Nadväzujem na to, že dnes existuje internet, alebo už aj samotné pripojenie na elektrinu vám ako misionárom nechýba, alebo je to len v tom zvyknúť si?

Nikdy som nebol nejakým veľkým fanúšikom elektroniky, nikdy som nevlastnil mobil, alebo iné prístroje, nemal som s tým problém ani v Taliansku, hoci som tam žil skoro deväť rokov. Človek to prijal, ako je. Teraz napríklad v Kigale máme elektrický prúd, kedy je, vtedy je, raz za týždeň, niekedy 2, 3 hodiny, ako-kedy. Prístup na internet sa niekedy dá napojiť, niekedy nie, keď je elektrický prúd a telefonický signál, môžeme sa napojiť na internet, ktorý, okrem iného, stojí veľmi veľa.

Som technik, preto ma zaujíma, máte nejaké vlastné zdroje, elektrocentrály?

V tomto spoločenstve v Kigali vlastný nemáme. Mali sme v Neanzi, kde je sirotinec. Tam, kde je škola pre deti choré na AIDS, tam je generátor. Teraz sme napojení na štátny systém – je tam priehrada medzi Kongom, Burundi a Rwandou na rieke Rusizi, ktorú vybudovali ešte za koloniálnej vlády, tam sa vyrába elektrická energia. Elektrický prúd sa delí medzi tieto 3 republiky. Takže to nepostačuje. No a potom sú ešte obrovské generátory a to je energia veľmi drahá. Aj na Slovensku je jedna z najdrahších, ale v Rwande je ešte drahšia. Takže, keď ho nemáme, na jednej strane možno nie sme spokojní, ale na druhej strane je aj spokojnosť, že tie ekonomické prostriedky, ktoré sú možno dôležitejšie, sa nepremárnia na iné účely.

Vrátime sa teraz k tomu terajšiemu pôsobeniu v Kigali. Spomínal si, že máš na starosti noviciát. Aké sú to povinnosti?

Noviciát – to sú kandidáti na kňazstvo v rehoľnej kongregácii, mladí, ktorí sú vybratí. V našej kongregácii je to takto: najprv musia byť kandidáti 2 roky, žijú v ich rodinách, alebo školách, študujú, chodia trikrát do roka na týždenné duchovné cvičenia, aby spoznali kongregáciu, aby kongregácia spoznala ich. No a tí, ktorých si vyvolia, vstupujú do takzvaného propedentického roku, to znamená, že je to prípravný rok, aj na štúdiá filozofie a aj na prípravu na rehoľný život. Tí, ktorí obstoja v tomto prípravnom ročníku, idú na filozofiu a študujú 3 roky. Po 3 rokoch robia bakalára z filozofie a potom žiadajú o vstup do noviciátu. Teraz mám 7 novicov, sú z 3 krajín – z Konga, Kamerunu aj z Rwandy. Ten prípravný rok je celý rok duchovný, tam sa v prvom rade učia pochopiť, čo je zasvätený život, čo je to život v chudobe, poslušnosti a čistote. My máme aj štvrtý sľub – rogate, teda modliť sa, modliť sa za povolania, propagovať túto modlitbu za povolania a žiť ako dobrý robotník na žatve Pána. No a v tom noviciáte sa ďalej učia poznávať dokumenty cirkvi, Svätých Otcov, koncilov, vlastne o tom doktrinálnom a potom o morálnom učení našej katolíckej cirkvi, to je prvoradá náplň noviciátu. Po noviciáte robia prvé sľuby, vtedy ešte nie sú rehoľníci, hoci žijú s nami, pokračujú v štúdiu teológie 4 roky, ďalšie 3 alebo 4 roky špecializáciu licenciát v niektorom teologickom odbore a potom už prichádzajú ku kňazstvu. Formácia ku kňazstvu v našej kongregácii trvá 12, 13 aj viac rokov.

Vychovávate ich aj k takej samostatnosti, že idú kdesi, kde začínajú?

Samozrejme toto je náplň, aby oni sami v ich vlastnej krajine, lebo sú územia, kde ešte evanjelium nebolo ohlasované, aby boli pripravení ísť tam, kde je to najviac potrebné.

Čo pomoc pre Afriku? Sú nejaké projekty na vašu podporu?

Musíme povedať, že akokoľvek, je potrebné byť v prvom rade vďačný. Sú ľudia, ktorí pomáhajú, no a samozrejme, ja si myslím, že pomáhajú tí, ktorí aj napriek svojej chudobe sú schopní podeliť sa. Inak by naše projekty nemohli existovať. My žijeme z dobročinnosti ľudí a z dobrého srdca ľudí aj z Talianska, aj z Belgicka, aj zo Slovenska. Samozrejme, ktorí nám pomáhajú pri tých našich charitatívnych projektoch pre opustené deti, deti z ulice a deti choré na AIDS. No a pri výchove seminaristov, ktorá je tiež veľmi dôležitá, aby oni potom mohli pokračovať v tomto diele. Takže akokoľvek tie cirkevné projekty, si myslím, že to je taký ako múdry mrak. Ale potom sa financuje aj to, čo nie je až také potrebné. Veľa konfliktov, veľa tých nespravodlivostí, ktoré sú v Afrike, sú zapríčinené nami.


A občianska vojna je už zažehnaná?

Zažehnaná je, lenže duch tej vojny žije medzi ľudmi, je to cítiť. Lebo ťažko sa bude zmierovať po takomto konflikte, kde zomrelo, tažko povedať, koľko ľudí. Oficiálne sú teraz pri moci ttuci, ktorí hovoria len o svojich, že stratili viac-menej okolo 800 000 až 1 000 000 ľudí, čo pravdepodobne ani nie je pravda. Ale stále je to tragédia, možno, že sa nepríde až k tomuto číslu. Zatiaľ čo huttu hovoria až o 2 000 000 ľudí, ktorí boli povraždení, zmasakrovaní a už bol takzvaný mier. Režim, ktorý je teraz pri moci, vlastne zdecimoval obyvateľstvo. A koľko ľudí je ešte vo vyhnanstve vo všetkých afrických krajinách. Takže nie je to zjednotené, bude to ťažké. Treba čakať na nové generácie, tie, ktoré sa musia vychovať v duchu bratstva a jednoty, lásky, odpúšťania.

Takže skôr prevláda strach, ako šťastie, či radosť zo života?

Rwandčania počas tých rokov sa naučili nepreukázať to, čo cítia v srdci. Je tam, ako ste hovorili strach, a ten dominuje každému – aj tým, čo vládnu, lebo oni sa boja o svoje životy, o vládu a moc a tým, čo sú podriadení, ktorí takisto majú strach, aby neboli zavraždení, kriminalizovaní, vyhnaní. Ale na druhej strane je to paradox, ale z tých ľudí vyžaruje radosť. A treba vidieť, do akej miery je to radosť úprimná, alebo neúprimná, na čom je založená. Prichádzame do kontaktu s deťmi z novej generácie, s mládežou a tam je to už dobré, lebo asi štvrtina obyvateľstva sú už tí, ktorí sa narodili po genocíde. Keď ten evanjeliový duch sa nejakým spôsobom propaguje, potom aj oni túžia žiť tie hodnoty.

Určite by sme mohli na túto tému rozprávať dlho. Položím osobnejšiu otázku. Ako prežívaš prechod z Afriky domov, aký máš vtedy pocit. Tešíš sa, keď máš ísť domov?

Teším sa. Naozaj sa teším ísť domov, chodím každé dva roky. Stále je to veľká radosť ísť domov a, samozrejme, v prvom rade kvôli rodičom, lebo starnú. Vidieť ich je stále pre mňa povzbudením aj veľkou pomocou. Nerobím si nejaké veľké prípravy na návrat, ale je to radosť. Niekedy prežívam takú nostalgiu, keď je zdravotný stav rodičov, súrodencov v nejakých problémoch, tak človek to cíti pri srdci. To by musel byť človek z kameňa, aby to necítil. Rád sa vraciam domov a potom, keď som už doma, mám zasa myšlienky na Afriku.

Ešte by som ťa poprosil o odkaz pre nás čitateľov, pre celú Európu v porovnaní s Afrikou, mám na mysli žitie vo viere.

To, čo je dôležité, ako sa hovorí, myslieť srdcom. Aby život bol srdečnejší, myslím si, že žijeme v pretechnizovanej spoločnosti a aj človek je častokrát pretechnizovaný, ubúda tej ľudskosti, dobrosrdečnosti. Takže myslím si, že je veľmi dôležité pestovať tieto hodnoty, aby sa nejakým spôsobom aj naša spoločnosť dopracovala k nádeji, aby sa trošku spomalil rytmus nášho života, aby sa viac človek uchýlil k zamysleniu sa.

Ďakujem pekne za rozhovor.

pripravili: M. Gondová, M. Magda snímky: M. Magda st.