Desatoro kňaza


1. Ježiš Kristus je Boh; ako človek trpel, bol ukrižovaný, zomrel a vstal z mŕtvych a ty si Kristov kňaz. Budeš ohlasovať len Kristovo evanjelium a Božie kráľovstvo. Chráň sa ohlasovať iné mocnosti a neklaňaj sa nikomu iba Najsvätejšej Trojici.

2. Vyslovuj meno Pána Ježiša osobne a priamo, keď si s Ním sám; s vierou i za iných, za ktorých sa verejne modlíš, a ohlasuj ho s pevnou dôverou, že Kristus už viac neumiera a je Boh s nami.

3. Prežívaj nedeľu a sviatky tak, aby si ich slávil s radosťou i ty i Tvoji veriaci a s myšlienkou, že to môže byť Tvoja posledná slávnosť.

4. Cti si všetkých otcov a matky v Tvojej farnosti a spolu s nimi Máriu.

5. Chráň život, pomáhaj slabším a maj v úcte každého človeka.

6. Ako Kristov kňaz žehnaj manželom i deťom, buď ochrancom manželstiev a liečiteľom ich rán.

7. Darom si dostal, darom dávaj.

8. Podľa pravdy uč Božej ceste, zastávaj sa utláčaných a roztváraj zvierajúce putá.

9. Nenechaj sa ovládnuť svetskými starosťami a ostatnými túžbami.

10. Buď šťastný – chudobný v duchu; nenechaj sa oklamať bohatstvom. Dobrom premáhaj zlo a rob to tak, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá.

(prevzaté)

Stalo sa:


– 24. 11. na sviatok Krista Kráľa bol po druhej sv. omši požehnaný novopostavený prícestný kríž

– 28. 11. v daný deň sme slávnostnými svätými omšami oslávili 12. výročie konsekrácie kostola sv. Ondreja, apoštola a 21. výročie konsekrácie farského kostola sv. Jozefa, robotníka vo Víťaze

– 29. 11. sme oslávili 21. výročie konsekrácie kostola sv. Barbory v Ovčí

– 30. 11. v sobotu sme slávili odpust v kostole sv. Ondreja, apoštola na Vyšnom konci sv. omšou o 10:30, ktorú celebroval Marek Roják, moderátor Arcidiecézneho centra mladých v našej arcidiecéze

– 1. 12. odpustová slávnosť sv. Barbory v Ovčí; slávnostnú sv. omšu o 10:30 celebroval Marek Eliáš, farár v Krížovanoch
– 1. 12. zo zbierky na Charitu – jeseň sa vyzbieralo vo Víťaze 351,45 eur, v Ovčí 325 eur

-re-

Trampoty v manželstve

V žiadnom prípade by sme nemali podceňovať obrovský vplyv, ktorý majú na naše manželstvo vzťahy so širšou rodinou. Rodiny sú pravda rôzne – niektoré spôsobujú trápenie a bolesť, ktorá trvá roky a dokonca celé generácie; – iné sú zdrojom radosti a šťastia, kde reťazová reakcia nespočetného množstva životov prináša mnoho požehnania a dobra. Ak teda majú naše vzťahy so širšou rodinou fungovať v prospech každej generácie, musíme v prvom rade pochopiť, ako by sa mal vyvíjať náš vzťah s rodičmi počas nášho rastu a dospievania.


Ako prejsť od závislosti k nezávislosti:

Náš vývoj od úplnej závislosti na našich rodičoch, keď sme boli deti, až ku konečnej nezávislosti je pre naše manželstvo životne dôležitý. Počas vývoja z dieťaťa cez tínedžera na dospelého človeka až po ženatého/vydatú prechádzame rôznymi stupňami. Pripomeňme si 4 diagramy s cieľom ilustrovať primerané vzťahy rodič – dieťa v týchto 4 fázach.

Samozrejme, že skúsenosti z rodinného života väčšiny ľudí nie sú také učebnicové, ako to ukazujú diagramy. Príčinou mohol byť rozvod, smrť, ďalšie manželstvo, náhradný rodič, či náhradná rodina. Niektorých vychovával iba jeden rodič. No je veľa milujúcich a vysoko funkčných rodín s osamelými rodičmi, ktorí dokážu vytvoriť zdravý a šťastný domov pre vývoj dieťaťa. Všeobecné zásady prechádzania jednotlivými stupňami sa však vzťahujú na každého z nás.

Spolu s manželským partnerom sa pozrime na tieto diagramy a predstavme si, že sme raz boli v tejto rovnici deťmi. Robíme to preto, aby sme lepšie pochopili náš vlastný, ako aj partnerov proces výchovy a to, či sa náš vzťah k rodičom primerane zmenil tak, ako sa mal pri každom stupni. Musíme spolu otvorene hovoriť o silných a slabých stránkach našich rodičov a ich manželstiev. Zrelý vzťah s nimi od nás vyžaduje, aby sme zanechali fantázie nášho detstva, keď sme si rodičov idealizovali, rovnako ako typické rozčarovanie pubertálnych rokov, keď sa nám zdalo, že vlastne nič nevedia, a vidieť ich takých, akí skutočne sú. Dúfam, že nám pohľad na tieto 4 stupne pomôže.

Prvé roky

Počas prvých rokov nám rodičia zabezpečovali naše telesné potreby – jedlo, pitie, spánok, hygienu, teplo a zdravotnú starostlivosť. Boli tiež zodpovední za naše citové potreby – zahŕňajú: náklonnosť, prijatie, pocit bezpečia, povzbudzovanie, pohodlie, atď. Naše citové potreby boli rovnako dôležité, hoci nie okamžite zjavné, ako naše telesné potreby. Prežívanie rodičovskej lásky buduje detskú sebadôveru, ktorá je dôležitou kvalitou pre vytváranie vzťahov v ďalšom živote. Vzťahy vždy znamenajú určité riziko a my všetci potrebujeme sebadôveru, ak máme riskovať, že naša láska bude odmietnutá. Náš zážitok bezvýhradnej rodičovskej lásky nás robí schopnými podujať sa na toto riziko a prejaviť lásku iným.

Činnosť malého dieťaťa musí byť pozorné sledovaná, preto potrebuje hranice. Treba sa vyhýbať nebezpečenstvám. Miesta nebezpečné na hranie musia rodičia zakázať. Ako deti sme nemali potrebnú zrelosť na posúdenie takých otázok.

Puberta

Počas týchto rokov nám rodičia umožňujú rastúcu nezávislosť, dovoľujú nám robiť vlastné rozhodnutia – to sa mohlo týkať výberu priateľov, využívania voľného času, obliekania alebo účesu a tiež usporiadania našej izby.

Toto postupné uvoľňovanie je podstatnou súčasťou prechodu od úplného ovládania rodičmi ku konečnej nezávislosti. Aj tak sme ako tínedžeri ešte stále potrebovali ohraničenie našich aktivít. Aj tak sme ešte neboli dosť zrelí na to, aby sme o všetkom rozhodovali sami. Aj naďalej sme potrebovali emocionálnu podporu našich rodičov.

Tu niekde sme si začali uvedomovať, ako by sme mohli pomáhať rodičom.

MUDr. Blažej Vaščák

MÁŠ PROBLÉM…………..? (20)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Bolo by dobré, keby ste si v tom vašom mladom veku uvedomili, že keď je človek ešte sám a slobodný a nie je ešte citovo na nikoho viazaný, mal by sa opravdivo sústrediť na Boha.

Najkrajší a najsilnejší milostný vzťah môžeme prežívať so samotným Bohom, pokiaľ sme si nezamenili Boha za niečo, alebo za niekoho.

Ja sám po mnohých životných skúsenostiach môžem povedať a v priebehu posledných rokov mi Boh jasne ukazuje, že pokiaľ nie je moja láska k Nemu na prvom mieste, nie som schopný naplno sa tešiť z ľudskej lásky.

Stredom vášho života musí byť opravdivá láska k Bohu, ktorá je základom všetkého, inak sa všetko ostatné vychýli z rovnováhy. Jedna z vecí, ktorá vám v tomto vašom hľadaní hlbšieho a trvalého vzťahu s Bohom bude pomáhať, je čas, ktorý strávite v tichosti domova, alebo prechádzkami s Bohom v Jeho stvorenej prírode.

Niekedy je dobré vyjsť na prechádzku pri mesačnom svetle – len Boh a ty (možno aj psy, pobehujúci za plotom) – a jednoducho otvoriť sa, vyliať Mu svoje srdce a všetky svoje city k Nemu. A možno vtedy sami zažijete, že vás Boh objíme okolo ramien a že vás drží, utešuje a priťahuje si vás bližšie k sebe. A kto už zažil, dokáže popísať, aký je to vôbec najúžasnejší pocit radosti. A neviem, ako by sa mohla láska človeka rovnať tomuto hlbokému pokoju, ktorý prináša práve Jeho láska.

Zavše sa oplatí vojsť hlboko do milostného vzťahu s Bohom – je to ten najlepší a najvernejší “milenec” zo všetkých. „Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery” (Prís 16,3).

Musíme znovu začať snívať a je preto potrebné v milostných vzťahoch stlačiť „RESET“ a znova nastaviť svoju myseľ na Boha. A tu si tiež uvedomujeme, že naše poznanie a skúsenosti starších, ako aj naše svedomie, no hlavne naša myseľ hrá v ochrane čistoty nesmierne dôležitú úlohu.


Dozvedeli sme sa – ísť proti Božiemu plánu v ochrane čistoty máva hrozné následky a rešpektovaním Jeho zákona lásky, sme znovu objavili krásu i radosť čistého milostného vzťahu. Obdobie slobodného vzťahu si tiež treba vychutnať a to zvlášť vtedy, keď si vás Boh pritiahne bližšie k sebe a upevní vaše rozhodnutie dbať vo vašom vzťahu na čistotu. A za to všetko sa s vami spoločne modlím, aby Božia Pravda pomáhala uzdraviť zranenia z rozbitých snov i bolestných prehmatov a obnovila vieru v krásny Boží plán pre váš život.

Pri tom všetkom poznaní cítime, že sa máme naučiť odpúšťať. Pokiaľ patríme Kristovi – Boh nám odpustil. Preto nemáme právo neodpustiť druhým, alebo sami sebe.

Nech vám Boh stále žehná a zachová vás na vašej ceste k čistote.

Modlitba mladých:

„Pane Ježišu! Prichádzam k Tebe s vedomím, že máš odpoveď na moje každodenné potreby. Ty vieš, o čom premýšľam. Poznáš moje túžby do budúcnosti. Chcem Ti robiť radosť svojou mysľou, srdcom i telom – celým svojím “ja”. Duchu Svätý, naplň ma, potrebujem Tvoju silu. Odovzdávam Ti znovu svoj život, aby Ťa oslavoval. Odo dneška sa zaväzujem žiť životom zasväteným sexuálnej čistote. Pomôž mi utekať pred pokušením a vrhnúť sa k Tebe. Budem čakať, pretože si Ťa ctím. V Tvojom drahom mene, amen.”

rubriku pripravuje MUDr. Blažej Vaščák

Samota

Je dobré čakať v mlčaní na Božiu pomoc. Ten, kto sedí sám a mlčí, bude povznesený sám nad seba.

prorok Jeremiáš

Iba vlastná skúsenosť ukáže, aký úžitok prináša samota a mlčanie pustatiny tým, ktorí ju milujú.

sv. Bruno, zakladateľ rehole kartuziánov

Nejestvuje nič lepšieho, čo by si človek mohol v živote vybrať, než samotu s jemnou sladkosťou žalmov, usilovným čítaním, žiarom modlitby, hĺbkou rozjímania a s uchvátením kontemplácie.

Guido, 5. prior kláštora La Grande Chartreuse


Samota je viac ako len to, že naokolo nie sú ľudia. Je plnosťou sama v sebe. Kto prichádza k iným ľuďom, odchádza od seba. Ten, kto je však sám, prichádza k sebe.

Zahĺbení do rozhovorov, riešenia problémov, zaujatí prácou, pohltení starosťami všedného dňa – zabúdame často na seba, niekedy až tak, že sa nespoznávame! Vtedy zvykneme hovoriť niečo, čo vôbec nevychádza z nášho vnútra, robiť to, čo sa nám neskôr zdá úplne cudzie! Až keď „vstúpime“ do samoty, znovu nachádzame samých seba. Stretávame sa so sebou, môžeme pravdivo posúdiť naše konanie, oľutovať, čo nebolo dobré a znovu vykročiť, správnym smerom. Samota neznamená, že človek má byť len navonok sám, ale má byť i vnútorne sám u seba. Osobnosť sa rodí v samote. Neznamená to však, že človek má pred ľuďmi utekať, alebo že sa nesmie radovať z ich prítomnosti – to nie! Samota, to nie je opustenosť, prípadne ostych pred ľuďmi. K samote patrí spolupatričnosť – skutočne spolupatričný môže byť len ten, pre koho je samota domovom.

Spolupatričnosť znamená, že človek sa na jednej strane druhému a na druhej, zasa od neho prijíma, ide tu o živé prúdenie. To, čo človek môže rozdávať – tá úcta, láska, vľúdnosť, dobré slovo – onen prameň vyviera z hĺbky srdca a otvára sa len a len v samote.

Pravá spolupatričnosť tiež znamená, že pri všednej blízkosti dávania zostáva istá hranica, aby každý pevne stál v sebe a v úcte k druhému. V opačnom prípade sa spolupatričnosť stráca a vytvára sa stádo.

Sú ľudia, ktorí si svoje šťastie nedokážu nechať len sami pre seba, ale ho musia zaniesť i druhým, ľudia, ktorí sa musia s každou bolesťou podeliť s druhými. To sa zaiste smie, ba niekedy je to veľmi potrebné. Šťastie sa tak znásobí a bolesť už nie je taká ťažká. Človek sa však musí niekedy i sám vysporiadať s bolesťou i radosťou. Sám v samote.

Vytrvať v samote je často veľmi ťažké. Ak však človek vytrvá a k druhým ľuďom prichádza z takejto samoty, prichádza silný a bohatý, aby štedro rozdával.

-re-

Vianočná polievka pre dušu

Kde bolo, tam bolo, ďaleko, za širokánskymi kopcami a útlymi dedinkami, na mieste, kde ľudia nepoznali moc peňazí a každý mal čas pomáhať, bolo jedno malé mestečko. Jeho obyvatelia boli veľmi chudobní a žili len z toho, čo si sami vyrobili a neskôr predali. Žiaľ, nie každému sa v takomto spôsobe obchodovania darilo. Niektorí zarábali viac, niektorí menej.


Na jednej z ulíc žil aj istý kuchár so svojou sedemročnou dcérou. Bol vdovec, manželka mu zomrela, keď mala ich dcéra asi tri roky, a tak sa o ňu aj o seba musel postarať ako vedel. Začal teda robiť to, čo mu odjakživa išlo najlepšie, a tak sa po celom mestečku rozšírilo, že si otvoril obchod, v ktorom varí a odkiaľ sa dá kúpiť hotové jedlo. To, čo sa mu z varenia neskôr zvýšilo, rozdával najchudobnejším a bezdomovcom, ktorí prišli žobrať pred jeho obchod. Jeho malá dcérka ho vo všetkom poslúchala a ockovi v obchode aj usilovne pomáhala.

V jedno ničím neobyčajné utorkové dopoludnie sa však tichou ulicou začal rozliehať veľký krik. „Hej! Zastavte ho! Je to zlodej!“ kričala akási žena a utekala za malým chlapcom, ktorý ozlomkrky preskakoval košíky s ovocím, ktoré mu stáli v ceste. Chvíľami sa zdalo, že nemá šancu ho chytiť, no napokon ho potiahla za golier a len-len, že ho neudrela. „No, povedz, čo si ukradol?“ prísne sa naňho zahľadela a čakala okamžitú odpoveď. Chlapec sklonil hlavu a mlčal. Žena mu z rúk vytrhla sirup proti kašľu a dve škatuľky tabletiek, ktoré pomáhali znižovať horúčku. Ukázalo sa, že je to prísna pani lekárnička, ktorá vlastní jedinú lekáreň v meste. „Čo si s tým chcel robiť?! Odpovedz!“ kričala ďalej na celú ulicu. Bolo ju počuť zrejme až na druhý koniec mesta. Odrazu stíchla a čakala na chlapcovu výhovorku. „Chcel som to dať mame…“, šepol chlapček do ticha. „Čože?!“ nechápavo zatiahla. Kuchár stál obďaleč vedľa svojho obchodu a celú situáciu pozorne sledoval. Bodaj by nie, keď teraz celá ulica čakala, čo sa bude diať. Všetci netrpezlivo čakali, čo lekárnička urobí. Tá sa zahnala a chcela chlapcovi uštedriť poriadnu príučku.

Keď v tom sa spomedzi prizerajúcich sa ľudí ozvalo náhlivé: „Počkajte!“ Kuchár sa predral pomedzi ľudí a podišiel k nahnevanej lekárničke. Tá sa naňho prekvapene pozrela a nechápala, prečo sa stará do toho, do čoho ho nič. Kuchár sa ku chlapcovi jemne naklonil a spýtal sa ho: „Je tvoja mama chorá?“ Chlapček chvíľu váhal, no potom smutne prikývol. Kuchár vytiahol zo zástery zopár bankoviek, ktoré ráno utŕžil za predané jedlo a podal ich lekárničke so slovami: „Nech sa páči, to je v poriadku.“ Žiaľ, ľudia, ako bola hysterická lekárnička, takýmto gestám nerozumejú a v dobe, keď žije každý z ruky do úst si táto žena nemohla dovoliť odpustiť žiadnu, ani najmenšiu krádež, ktorá by jej spôsobila stratu. Zlostne na chlapca zagánila a vrátila sa späť do lekárne. Kuchár podal chlapčekovi zaplatené lieky a k tomu mu pribalil do vrecúška aj malú zaváraninovú fľašu s výbornou zeleninovou polievkou. Ľudia stojaci naokolo sa len prizerali. Niektorí krútili hlavami a nechápali, prečo kuchár svoju doterajšiu tržbu obetoval úplne neznámemu chlapcovi. Iní sa len opatrne usmievali. Chlapček bojazlivo zdvihol hlavu a uvidel neznámeho darcu, ktorý mu práve pomohol. Očami mu poslal veľké ĎAKUJEM, vzal si vrecúško s liekmi a utekal domov k mame.

O niekoľko rokov neskôr, pár dní pred Vianocami, bol kuchár so svojou, už dospelou dcérou, opäť v obchode. Ako zvyčajne si pripravoval suroviny, z ktorých chcel počas dňa pripravovať jedlo pre ľudí, ktorí sa občas zastavili v jeho obchode.
No odrazu mu prišlo zle, zatočila sa mu hlava a on prudko dopadol na drevenú dlážku… „Ocko, ocko! Čo ti je?! Zavolajte niekto sanitku!“ kričala jeho prestrašená dcéra a zúfalo prosila okoloidúcich o pomoc. O pár minút prišla sanitka, ktorá jej otca urýchlene previezla do nemocnice.


„Bude tu musieť zostať a liečiť sa, vyzerá to na operáciu,“ poznamenal doktor, keď urobil všetky vyšetrenia.
„Koľko to bude stáť?“ opýtala sa dcéra, ktorá naňho cez slzy pozerala.
„Obávam sa, že náklady na liečbu budú privysoké. Ale môžu mu zachrániť život,“ zahľadel sa na ňu doktor.

„Dobre, urobím, čo budem môcť, aby som mu pomohla,“ sľúbila mladá žena a pomaly sa pobrala domov.

Doma zháňala peniaze, počítala všetky bankovky, ktoré s otcom doteraz zarobili, ale suma nikdy nebola dostatočne veľká. Zúfalej dcére nezostávalo nič iné, len umiestniť na dvere obchodu nápis „Na predaj.“ Aj keď jej to bolo ľúto, vedela, že je to jediná možnosť, ako zachrániť otcovi život a zároveň verila, že sa nájde niekto, kto im kúpou obchodu finančne pomôže.
O pár dní neskôr sedela pri otcovej posteli a držala ho za ruku. Jeho stav sa pomaly stabilizoval, postupne sa zlepšoval. Zrazu jej pod lakťom čosi zašušťalo. Bola to biela obálka bez adresy. Slečna obálku opatrne otvorila a vybrala z nej list. Vlastne, išlo o správu a vyúčtovanie nákladov na liečbu jej otca. Suma na konci ukazovala nulu. Nemohla uveriť vlastným očiam a už vôbec netušila, kto všetky výdavky zaplatil.

Na konci listu bol malými písmenkami napísaný odkaz: „Všetky výdavky boli splatené už pred tridsiatimi rokmi. Dvoma liekmi a polievkou.“ Vtom si kuchárova dcéra spomenula na malého chlapca, ktorému jej otec v minulosti pomohol a zaplatil mu lieky pre jeho chorú mamu. Bol to teraz jeho ošetrujúci lekár.

Spomenula som videopríbeh, ktorý je už niekoľko týždňov jedným z hitov sociálnych sietí. Mnohí ho určite poznáte, avšak pre tých, ktorí o ňom počujú po prvýkrát, nesie taktiež veľmi pekné posolstvo. A síce, že darovanie je najlepšia forma komunikácie.

Tento odkaz môže byť pre nás práve teraz, v predvianočnom období veľkou motiváciou prežiť prichádzajúce vianočné sviatky inak, než sme ich prežívali doteraz. Vianoce sú predsa o darovaní. Stačí sa usmiať, otvoriť svoje srdce, pomôcť a nečakať za to nič späť. Pretože pomoc je najefektívnejšia vtedy, keď je nečakaná, nezištná a úprimná.

Želám vám pokojné, šťastné a krásne Vianoce plné lásky a radosti v kruhu rodiny a najbližších 🙂

Lenka Novotná, Víťaz

Ahoj deti!


Aj vy si ešte spomínate na leto, keď ste vonku behali v krátkom tričku, lízali zmrzlinu a pili chladenú limonádu? Veru, zážitky z leta máme ešte čerstvo v pamäti. Určite sa vám teraz objavil aj úsmev na tvári 🙂 No verím, že úsmev vám vyčaria aj blížiace sa prázdniny a najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Keďže budete mať veľa voľného času, tak vás nezaťažujem čítaním, no pripravil som si pre vás tri úlohy. Tak sa teda zabavte!

Tým z vás, ktorí ste sa odhodlali koledovať a pomôcť tak deťom v Afrike, vyjadrujem obdiv a povzbudzujem, aby ste sa do toho pustili s chuťou a radosťou. Sľubujem vám, že napriek vyčerpanosti po dvojdňovej námahe budete mať úžasný pocit z toho, že ste pomohli deťom, ktoré si samé pomôcť nedokážu.

Prajem vám teda krásne, bohaté, no hlavne požehnané Vianočné sviatky 😉

Úloha číslo 1:
Vyrieš osemsmerovku a dozvieš sa, ktorý okamih Vianoc je jedným z najkrajších.

Slová z osemsmerovky:
Betlehem, jasličky, Vianoce, Tichá noc, Gašpar, myrha, Baltazár, sneh, vločka,
Melichar, chatrč, kocúr, Níl, kosť, dom, myš, zlato, osol, auto, omša, polnoc,
tato, rok, stromček, Oto, víla, kadidlo, maštaľ, robot, smola, tank, kapor.

Úloha číslo 2:
Poskladaj slová do správneho poradia a dozvieš sa znenie známej slovenskej koledy.


Slová: sa narodil, pri betlemskom, Dobrý, by ovečky, valasi, pastier, radujme sa, vyslobodil, salaši, veseľme sa.

Úloha číslo 3: Vianočný test.
Poznáš Vianoce naozaj? Vyskúšaj sa! Test pozostáva z dvanástich otázok. Na konci testu si sprav vyhodnotenie podľa počtu správnych odpovedí. Držím palce!

1. Ako sa volal rímsky cisár za čias narodenia Krista?
a) Tibérius
b) Nero
c) Augustus

2. Čo znamená meno Mesiáš?
a) Pomazaný
b) Ten, ktorý príde
c) Boh s nami

3. Aké povolanie mal svätý Jozef?
a) murár
b) tesár
c) kňaz

4. Ktoré evanjelium hovorí o mudrcoch, ktorí navštívili a priniesli dary Ježišovi?
a) Matúš
b) Lukáš
c) Marek

5. Ako sa volala príbuzná, ktorú Mária navštívila?
a) Anna
b) Alžbeta
c) Rút

6. Do ktorej krajiny ušla svätá rodina?
a) Samárie
b) Júdei
c) Egypta

7. Odkiaľ prišli mudrci hľadať Ježiša?
a) z Egypta
b) od Východu
c) od Západu

8. V ktorom meste bývala svätá rodina?
a) v Betleheme
b) v Nazarete
c) v Jeruzaleme

9. Aké dary dostal Ježiš od mudrcov?
a) ovcu, mlieko, vlnu
b) zlato, diamanty, kadidlo
c) zlato, kadidlo, myrhu

10. Ktorý kráľ chcel zabiť malého Ježiška?
a) Dávid
b) Herodes
c) Šalamún

11. Kde leží Betlehem?
a) v Júdei
b) v Samárii
c) v Galilei

12. Keď mal Ježiš 12 rokov, stratil sa v Jeruzaleme. Koľko dní ho rodičia hľadali?
a) 7
b) 3
c) 2

POZNÁMKA:
Správne odpovede obráťte hore nohami!
Správne odpovede: 1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.c, 7.b, 8.b, 9.c, 10.b, 11.a, 12.b.

VYHODNOTENIE:
10 až 12 správnych odpovedí:
Blahoželám! Si naozaj skutočný a výborný znalec! O Vianociach vieš toho dosť. Môžeš byť na svoje vedomosti právom hrdý.

7 až 9 správnych odpovedí:
Tvoje vedomosti o Vianociach sú veľmi dobré. Keď na sebe ešte trochu popracuješ, doženieš aj malý sklz, ktorý ti chýba k známke výborný znalec Vianoc.

4 až 6 správnych odpovedí:
V teste si uspel približne na polovicu, ale tvoj výsledok je v celku dobrý.

1 až 3 správne odpovede:
Nebuď smutný! Síce si veľmi neuspel, ale do ďalších Vianoc to máš šancu napraviť.

Nikdy nebudem veriť …

Nikdy nebudem veriť v Boha, ktorý by nestál o človeka a nemal by v ňom zaľúbenie,
… v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho bál, a ktorý by číhal na človeka, len aby ho nachytal pri hriechu,
… v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme každú skúšku zložili iba na výbornú,
… v Boha, ktorý by hrozbou ohňa trestal každú ľudskú radosť,
… v Boha neschopného pochopiť, že deti sa niekedy zatúlajú a že zabúdajú,
… v Boha, ktorý by neponúkal nové stretnutia tomu, kto ho opustil,
… v Boha, ktorý by nemal pre každého človeka zvláštne, osobné a len jemu určené slovo,
… v Boha, ktorý by prekážal človeku v raste, v premene seba a sveta,
… v Boha, ktorý by bol nepriateľský k hmote,
… v Boha, ktorý by bol nepriateľský k sexualite,
… v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal by premeniť v lásku všetko, čoho sa dotkne,
… v Boha, ktorý by navždy zničil telo namiesto toho, aby ho vzkriesil,
… v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí,
… v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred ktorých dverami je bieda a hlad,
… v Boha, ktorý by sa tešil z bolesti,
… v Boha ľudí, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú ľudí vo svojom okolí,
… v Boha ľudí, ktorí chodia do kostola a pritom neprestávajú klamať, kradnúť, podvádzať a donášať,
… v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú,
… v Boha, ktorý by v mene nádeje na večný život bránil úsiliu o pretvorenie sveta,
… v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na každú otázku,
… v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy, či kultúry,
… v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú,
… v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť len v kostole,
… v Boha – naivného starčeka, ktorého je možné zneužívať podľa ľubovôle,
… v Boha, ktorého by mohli pochopiť len múdri a zrelí ľudia,
… v Boha bez tajomstva,
… v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti všetkej nádeji…

Maximos IV., kardinál a gréckokatolícky patriarcha antiochijský

Tomáš Magda ml.

Blahoslavený


Chodníček sem,
chodníček tam,
uprostred parku
stojí veľký pán.
Nádhernú sochu
pred kostolom máme,
Blahoslavený ho nazývame.

Stojí hrdo za tmy, svetla,
ozdobou je pred chrámom.
Priblížiť sa k nemu bližšie,
je to veru veľký dar,
z jeho tváre úsmev žiari
a oči hľadia v šíru diaľ.

On dobrý človek
s veľkým srdcom
lásku ľuďom rozdával,
až do poslednej chvíle,
kým si ho Pán povolal.

A po smrti uznania
sa mu dostalo,
že Božie slovo
s láskou nám hlásalo.

Nech sme hrdí na to,
že sme to práve my,
čo našu farnosť
tak krášli.

Marta Pacovská, Široké

Vršovice – chrám sv. Václava a sv. Mikuláša


Aký nádherný pocit, keď sa stretnete s ľuďmi zo svojej rodnej obce v ďalekej Prahe. Ale ešte radostnejšia chvíľa, ak vám Pražák v rozhovore povie, že on pozná Víťaz.

Už je zvykom, že chlapi, ale aj ženy z východu pracujú v ďalekej Prahe. Pracuje sa tu „od vidím, do nevidím“, ale aj napriek tomu si nájdete čas na to, aby ste v deň Pána boli na svätej omši aj napriek únave.

Vršovice – barokový kostolík po ceste okolo učupeného staručkého futbalového štadióna. Nádherné prostredie s rušným životom, ktorý pretína hukot kolies pražských električiek. Je 18:30, malá skupinka „tvrdých“ chlapov z Víťaza prichádza práve včas. O 19:00 začína sa svätá omša.

Pán farár víta postupne prichádzajúcich do malého kostolíka, ktorý by v našej obci bol už dozaista obnovený. Na otázku: „Odkiaľ ste, chlapi?“ Ticho odpovedám, ako sa v chráme patrí: „Zo Slovenska, z Víťaza, od Prešova“. Hruď sa mi začína rýchlejšie pohybovať a dych je trasľavejší. „Ja Víťaz poznám!“ V tom, akoby ma boxér ovalil pravým direktom. „Tak tedy vítejte!“ „Ďakujme pekne“, odpovedáme nesmelo.

Pán farár nám hneď ponúka Katolícke noviny, ktoré sú pre hŕstku ľudí bezplatné. Nikde nevidíme mikrofóny, ako asi bude počuť toho, ktorý zastupuje Krista? Miništrant zvonením oznamuje začiatok sv. omše. Všetci vstávame a pán farár po úvodnom slove pristupuje bližšie pred prvé lavice, privíta všetkých a začína obrad Kristovej obety.

Osobne víta nás Víťazanov, ktorým už fakľa prudko horí na srdci, ticho sa skláňame a vyznávame svoje hriechy. Sedíme v poslednej lavici, ako podľa Sv. písma. Nevyberáme si popredné miesta, aby sme nemuseli presadnúť na iné, ale naopak posúvame sa na výzvu smerom dopredu.

Ako hrom rezonujú slová, ktoré v homílii povedal kňaz. Citujem: „Vo Víťaze za najtvrdšej totality postavali kostol“. „Tak aj to vedia vo vzdialenej cudzine o rodnom Víťaze?“, šeptáme si navzájom. Počas kázne je živá debata, odpovedá sa na otázky. Do diskusie sa zapájame aj my, všetko sa v laviciach otáča. Vyberáme Český spevník, zapájame sa do spevu na plné hrdlá. Chválime Boha, až sa kantor za nami obracia a prikyvuje hlavou.

Po svätej omši prichádza k nám hlúčik ľudí, aby sme si zaspievali. „Ktorú? pýtam sa.“ „A okolo Levoči“. Dobre, sme za každú srandu a už spievame. Keby to bolo vo Víťaze, pomyslím si, tak by starší kričali: „Sodoma, Gomora!“ „Túto poznáte?“ Dodávam: „Dolu Vicežom jareček ceče.“ „Tuhle ne.“ Tak vás ju ešte naučíme.

Chrám sv. Václava – VršoviceChrám sv. Mikuláša – Vršovice

Ján Jenča, Víťaz

Nezabudnuteľná pieseň


Nie vždy bolo deťom tak dobre ako teraz. Prvá polovica minulého storočia bola poznamenaná odchodom rodičov za chlebom, za prácou do Francúzska, Ameriky, Kanady. Zvyčajne nechali deti u starých rodičov v nádeji, že keď v zahraničí niečo zarobia, vrátia sa, postavia si dom a prikúpia aj nejaký kus políčka.

Stará mať, pri ktorej rodičia nechali malého Jurka, sa po čase rozhodla, že svoj diel dedovizne i domu prepíše dvom dcéram zo svojich piatich detí. Nazdávala sa, že u nich pookreje a v pokoji dožije dni na sklonku svojho života. Darmo jej starý manžel hovoril starú osvedčenú pravdu: „Pokiaľ vlastníš dom, políčko, budú ti hovoriť zlatá mamičko. Keď to ale priskoro prepíšeš deťom, pôjdeš po žobraní svetom.“ Nedala na jeho radu a potom sa priskoro ukázalo, akú mal jej muž pravdu. Pre starkých odrazu nebolo miesta v dome a ich vnuk musel nechtiac znášať ich ťažký údel s nimi.

V lete bolo ešte ako tak, dalo sa spávať na povale, no keď prišli mrazy, traja vydedenci sa uchýlili do maštale. Tu starý otec rozložil posteľ. Priblížili sa Vianoce. Na Štedrý deň mal vnuk so starým otcom za úlohu narúbať dreva, narezať pre kravu sena so slamou a stará mať v malej kuchynke mala pripraviť síce skromné, ale chutné chody jedla na štedrovečerný stôl. Žiaľ, stalo sa čosi, čo jej v tom zabránilo. Nie dobré vzťahy starkých s jedným zo zaťov urobili koniec akejkoľvek príprave. V dedine sa už rozsvecovali vianočné stromčeky, rodiny sadali k večeri, ale oni traja sedeli smutní v maštali. Nedá sa povedať všetko, čo tento stav spôsobilo, no nepodarilo sa v dedine utajiť fakt, že stará mať pre svoju dobrotu utŕžila iba nevďak.

V ten večer po úplnom zotmení sa jeden z trojice vydedencov vytratil z domu. To Jurko sa vybral až do susednej dediny a od domu k domu sa pod oknami ozýval jeho spev. „Pastieri vstávajme a spania nechajme, poďme na cestu. Hľa, volá nás anjel, či je to archanjel, k Betlemu mestu…“ A to nemal ani jedenásť rokov! Za spev ho obdarovali koláčikmi, jabĺčkami, orieškami a sem-tam aj korunku pridali. Taška, ktorú si z domu zobral, sa pomaly zaplnila. Nuž čo. Podviazal si rukávy na kabáte aj tie sa zapĺňali.

Dobrí ľudia ho zatiaľ nespoznali a on vo vedomí, že svojim starkým urobí radosť, neobišiel ani jeden dom. Neuvedomil si to a vošiel do dvora Ďurišovcov oproti kostolu, kde bývala babičkina sesternica. Zanôtil: „Akože ta dôjdeme, cestu neznáme. Však nám ju ukáže, ten, ktorý ísť káže, nepochybujme…“ Dúfal, že dvere na dome sa otvoria a dostane zaslúženú odmenu. Lenže tie sa neotvorili. Tak spieval ďalej. „Anjelu, ty Boží, čos budil nás z loží, čo nám ukážeš! Do mesta Betlema, kam cesta neznáma, prečo ísť kážeš?“ A znova nič. Dvere ostali zatvorené, hoci svetlo cez oblok prezrádzalo, že majitelia sú doma. Bolo vylúčené, aby ho nepočuli. Veď sa tak snažil. Bola to pieseň, ktorú v kostole pred polnočnou spievala jeho babička. Veľmi sa mu páčila a často si ju spieval, aj keď neboli Vianoce. A keďže sa nič navonok nedialo, spustil aj tretí verš. „Narodil sa Spasiteľ, Boh sveta Vykupiteľ, v meste Betléme. Tam leží v jasličkách, v chudobných plienočkách, na slame, v zime…“ Mýlil sa však, keď si myslel, že ho nepočujú. Domáci už po prvom verši zistili, že to chlapča, čo vonku spieva, nemôže byť iný ako Magdin vnuk a radili sa, čo robiť, veď sa im do uší donieslo, čo sa tam udialo. Skutočnosť, že chlapec chodí spievať pod okná ich vyburcovala a vedeli, že musia okamžite niečo urobiť. Sotva tretí verš dospieval, dvere sa otvorili a ozval sa hlas: „No, poď dnu!“ To babičkina sesternica prehovorila. Až vtedy si uvedomil, u koho vlastne je. Vyzuli mu ihneď topánky, premočené od snehu, dali suché ponožky, i staršie topánky, čo mu pasovali. Potom ho posadili k stolu a všetko musel rozpovedať.

Ujo Ďuriš bol svedomitý človek. Zapriahol kone do saní, naložil do nich chlapca i jeho nádielku. A priložil aj tú od nich. Ktovie, akoby bol Jurko dopadol, keby nechtiac práve k nim nebol zavítal. Veď ho naspäť takého ustatého čakala cesta okolo škrípa, tehelne, cez hofiere k lehotskému cintorínu. Unavený na smrť by bol iste niekde zaspal.

Vďaka Bohu, nestalo sa tak, lebo sa našli aj pre neho dobrí ľudia na tomto svete. A skôr, než zaspal v saniach, sa ho ujo Ďuriš opýtal: „Tá pesnička, ktorú si spieval, páči sa ti?“ Prikývol a v tej chvíli netušil, že na tú pieseň i na túto chvíľu nikdy nezabudne.

spracoval Pavol Majerník ml.