Kňaz


Pravý pastier duší je čistý vo svojom zmýšľaní,

bezchybný v konaní, múdry v mlčaní a užitočný v reči.

Nakláňa sa ku všetkým s láskou a súcitom.

Svojím životom v Bohu povznáša sa nad všetkých.

Pokorne sa pridružuje k tým, čo robia dobre,

ale povstáva v spravodlivom zápale proti neprávostiam hriešnikov.

Starajúc sa o vonkajšie veci nezanedbáva

starosť o veci duchovné a pre starosť o veci duchovné

nezanedbáva starosť o veci vonkajšie.

(sv.Gregor Veľký)

Stalo sa:

– 18. 5. deviata rozhlasová púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove.

– 20. 5. v svätodušný pondelok bola v našej farnosti celodenná poklona vo farskom kostole sv. Jozefa, robotníka

– 26. 5. a 2. 6. v našej farnosti pri 1. svätom prijímaní prijalo po prvý raz Pána Ježiša do svojho srdiečka 5 detí z Ovčia a 20 detí z Víťaza

– 30. 5. slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie telo), prikázaný sviatok

-re-

Ohlášky júl a august 2013


– sobáš 6. júla vo Víťaze o 15:00 – Ján Čenščák syn rodičov Jozefa a Márie rod. Irhovej, narodený v Starej Ľubovni, bývajúci v Veľkej Lesnej a Beáta Galdunová dcéra rodičov Jozefa a Márie rod. Baranovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

– sobáš 13. júla vo Víťaze o 15:00 – Marek Kovaľ syn rodičov Jozefa a Márie rod. Stašíkovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Jana Uličná dcéra rodičov +Jána a Daniely rod. Bednarikovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

– sobáš 13. júla vo Víťaze o 16:30 – Marek Pella syn rodičov Václava a Marty rod. Magdovej, narodený v Krompachoch, bývajúci vo Víťaze a Slavomíra Galdunová dcéra rodičov Štefana a Boženy rod. Gajdošovej, narodená v Prešove, bývajúca v Sabinove.

– sobáš 20. júla vo Víťaze o 15:30 – Martin Kráľ syn rodičov Jaroslava a Márie rod. Uličnej, narodený v Prešove, bývajúci v Ovčí a Simona Mária Čechová dcéra rodičov Mariána a Márie rod. Bednárovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

– sobáš 27. júla vo Víťaze o 15:00 – Andrej Gruľ syn rodičov Jána a Anny rod. Biroščíkovej, narodený v Prešove, bývajúci v Chminianskej Novej Vsi a Lucia Stašiková dcéra rodičov Štefana a Heleny rod. Galdunovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

– sobáš 31. augusta vo Víťaze o 15:30 – Martin Antol syn rodičov Imricha a Marty rod. Baranovej, narodený v Prešove, bývajúci v Širokom a Svetlana Mária Brodová dcéra rodičov +Rudolfa a Melánie rod. Mlynarčikovej, narodená v Prešove, bývajúca vo Víťaze.

– sobáš 7. septembra v Ovčí o 15:00 – František Pavlík syn rodičov Františka a Márie rod. Januvovej, narodený v Prešove, bývajúci vo Víťaze a Lucia Kráľová dcéra rodičov Petra a Márie rod. Tartaľovej, narodená v Prešove, bývajúca v Ovčí.

-re-

Trampoty v manželstve


Konfliktom s najbližšími sa vyhnúť nedá a nie vždy je ľahké nájsť v sebe pre nich dostatok lásky. Väčšina manželstiev máva svoje obdobie sucha. V našom vlastnom manželstve objavujeme, že prítomnosť Boha je v ňom prameňom života. Keď dvaja manželskí partneri zveria svoje životy do Božích rúk a požiadajú ho, aby bol v centre ich manželstva On, ich vzťah je potom napájaný zvnútra a vyživovaný z vonkajšieho zdroja.

Niektorým prítomnosť Boha v manželstve prinesie obnovenie dôvery, iným láskavý záujem, ktorý nahradí sebectvo a u iných spôsobí zmenu deštruktívneho správania. Treba sa modliť, aby sa Boh znova dostával do centra nášho manželstva. Boh nás napĺňa láskou a drží naše manželstvo pokope.

Boh je najlepším uzdravovateľom konfliktu. Poznáme mnoho manželských párov, ktoré by už dávno neboli spolu, keby Boh nebol v srdci ich manželstva. Či sme vystavení veľkým prekážkam alebo len menším problémom každodenného života, ak je Boh v strede, je to obrovský rozdiel. Sú štyri dôvody, prečo je to tak.

1. Manželstvo je dar od Boha

Keď Adam prvýkrát uvidel Evu, povedal: ”Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa“ (Gn 2, 23). Tieto krásne slová hovoria o stotožnení sa, intimite, oslave a pocite úplnosti.

Často bez toho, žeby sme si to uvedomili, sa po niekoľkých rokoch, či dokonca mesiacoch manželstva ocitneme v polohe, kedy si navzájom všímame len chyby toho druhého a stávame sa kritickými. Ak sa však namiesto toho sústredíme na to, aké dobré je byť partnerom jeden druhému, pokúsime sa vidieť silné stránky toho druhého a ďakovať za ne Bohu, posilní to našu lásku.
V našej mysli by nikdy nemala tkvieť otázka: Prečo som si zobral/a práve môjho manžela/ku a nie… kohokoľvek iného? Ak však budeme Bohu za nášho manžela/ku neustále ďakovať, budeme schopní si jeden druhého oveľa viac vážiť. Kritika a nevďak iba zvýrazňujú slabosti toho druhého. Ak vnímame nášho manželského partnera ako dar od Boha, dokážeme mu byť za neho vďační.

2. Biblia vyžaduje vzájomnú úctu

Ježišovo učenie o manželstve pochádza z čias, keď sa žena považovala za menejcennú a od muža sa očakávalo, že jej nanúti svoju vôľu. Podľa rímskeho práva mal manžel absolútne právo nad svojou domácnosťou, ženou, deťmi a otrokmi. Jeho manželka nemala žiadnu ochranu pred zneužívaním, ktoré umožňovala jeho fyzická sila.

Učenie nového zákona bolo revolučné: “Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu”; “A tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky, ako vlastné telá” (Ef 5, 25-28).

V Pavlových pokynoch sa odrážala výnimočná úcta a starostlivosť, ktorú ženám preukazoval samotný Ježiš. Ježiš dal mužovi aj žene rovnakú hodnotu. Toto výrazne ovplyvnilo manželský vzťah. Nasledovať Ježišov príklad znamená rešpektovať jeden druhého a vážiť si navzájom svoje názory. Vylučuje to nadradzovanie vôle niektorého z partnerov pri rozhodovaniach, ktoré ovplyvňujú oboch.

3. Boh je zdrojom lásky

Mnoho ľudí vstupuje do manželstva s nerealistickými očakávaniami voči svojmu manželovi, alebo manželke. Ale skúsenosti nám ukazujú, že žiadny človek nemôže tieto potreby úplne naplniť. To dokáže iba Boh. Manželia, ktorí sa zoberú v očakávaní, že ich partneri naplnia ich najhlbšie potreby, budú nakoniec sklamaní.

Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa veľkými očakávaniami obracali na Boha a volali k nemu o lásku, trpezlivosť, nádej, odpustenie, povzbudenie, alebo čokoľvek iné, čo nám chýba. Kresťanský model znamená prijať lásku prostredníctvom úzkeho, osobného vzťahu s Bohom a potom si ju navzájom darovať.

4. Boh prináša do manželstva harmóniu

V našom manželstve sa snažíme predkladať dôležité rozhodnutia a nezhody Bohu a hľadať jeho cestu vpred. Stále pozorujeme, že modlitba prináša do manželstva veľkú harmóniu. Biblia nás ubezpečuje o sile spoločnej modlitby dvoch ľudí, alebo modlitby jeden za druhého.

To nie je len prísľub telesného uzdravenia, ale aj uzdravenia našich vzťahov. Stane sa, že máme medzi sebou nezhody a zdá sa nám, že neexistuje východisko. Modliť sa s integritou znamená žiadať Boha, aby nám dal múdrosť a ukázal nám jeho východisko. Po spoločnej modlitbe sme často prekvapení, ako zrazu dokážeme oceniť stanovisko toho druhého a vidíme aj tretiu možnosť, ktorá nám predtým vôbec neprišla na um. Modliť sa v čase konfliktu je ťažké. Avšak sme nútení prehodnotiť naše postoje a pocity, ktoré na nás doliehajú.

Modlitba nejde dokopy so zúrivosťou a nenávisťou. V čase nezhody sa dokážeme modliť spolu iba vtedy, ak sa aj inokedy spolu modlievame. Rozdiely a nezhody nemusia zničiť manželstvo. V skutočnosti môže byť ich výsledkom posilnenie a rozvoj nášho vzťahu.

Vedome žiť v Božej prítomnosti – uvedomovať si jeho prítomnosť všade okolo nás, v nás a s nami v našom manželstve – a prosiť ho o jeho múdrosť a lásku. Boh nás spojil jeho láskou a vždy pre nás nájde aj východisko. Veľmi často diskutujte o vzájomných rozdieloch a modlite sa spolu za jednotu, aby ste boli jedno srdce a jedna duša.

MUDr. B. Vaščák

Modlitba pre každý prst ruky


1. Palec je prst najbližší. Začni sa teda modliť za tých, ktorí sú ti najbližšie. Sú to ľudia, na ktorých si spomenieme najľahšie. Modlitba za našich drahých je „milá povinnosť.“

2. Ďalším prstom je ukazovák. Modli sa za tých, ktorí učia, vzdelávajú a starajú sa o druhých. Sem patria učitelia, profesori, lekári a kňazi. Potrebujú podporu a múdrosť, aby ostatným ukazovali správny smer. Vždy na nich pamätaj vo svojich modlitbách.

3. Ďalší prst je najväčší. Pripomína nám našich vodcov. Modli sa za prezidenta, poslancov, podnikateľov a ďalších zodpovedných. Sú to ľudia, ktorí riadia osud našej vlasti a ovplyvňujú verejnú mienku. Oni potrebujú Božie vedenie.

4. Štvrtým prstom je prsteník. Mnohí se budú čudovať, ale je to náš najslabší prst, čo môže potvrdiť každý učiteľ hry na klavír. Tento prst nám má pripomínať modlitbu za slabých, skúšaných a chorých. Oni potrebujú tvoje modlitby vo dne i v noci. Modlitieb za nich nebude nikdy dosť. Prstenník nás pozýva i k modlitbe za manželské páry.

5. Nakoniec prichádza malíček, najmenší zo všetkých. Podobne malými sa máme cítiť pred Bohom a pred blížnymi. Biblia hovorí, že „poslední budú prvými.“ Malíček ti pripomína, aby si sa modlil za seba. Potom, čo sa pomodlíš za všetkých ostatných, lepšie pochopíš, aké sú tvoje potreby a uvidíš ich správnym uhlom pohľadu.

Papež František

MÁŠ PROBLÉM…………..? (16)

ÚVODNÉ MOTTO:
Múdri ľudia vedia, že pravá láska dokáže čakať.
Najlepšia a najkrajšia Božia cesta je nechať si sex až do manželstva.
Je potrebné pomáhať mladým, aby žili v čistote, pokiaľ prijmú naše rady.
Ale verím, že modlitbou za nich nič nepokazíme.


Mám nejakú nádej na odpustenie, keď som zranený a zaťažený vinou?

Je potrebné varovať ľudí pred následkami sexu pred manželstvom a mimo manželstva! Ak takto sklamaný a zlomený citovo človek poprosí Pána Ježiša o odpustenie, je teraz niekto nový, čistý a uzdravený. Taký človek je Bohom milovaný.

Niektoré názory na sex a na odpustenie

Svet robí zo sexu niečo prehnane dôležité, dokonca aj v manželstve sa dosť zdôrazňuje. Skúsený muž si tiež uvedomuje, že sex netvorí najväčšiu časť manželskej intimity. Je to požehnanie naviac, ale nie hlavné požehnanie. Odpustenie…, tam nie je na výber. Pokiaľ patríme Kristovi, potom nám Boh odpustil a tak nemáme právo druhým alebo sebe neodpustiť.

Ľudia často hovoria o tom, ako nás sex mimo manželstvo ovplyvňuje po telesnej a duchovnej stránke, ale už menej počujem, aby sa hovorilo o emocionálnych dôsledkoch, ako je vina a problém so sebaúctou. Keď nám satan pripomína naše chyby z minulosti, snaží sa nás znekľudniť a podviesť a chce, aby sme sa necítili hodní Božej lásky. U každého z nás sú v minulosti naše chyby, ktorých určite ľutujeme, ale musíme mať na mysli, že Boh je väčší než akákoľvek prekážka, s ktorou sa môžeme stretnúť. Pre Božie odpustenie nie je nič príliš veľké alebo zlé. Boh predsa môže uzdraviť každého, pokiaľ ho to požiadame a urobíme nápravu svojho života.

Aby Boh mohol byť v našom živote Pánom a skutočne nás uzdravil a obnovil, musíme samých seba zosadiť z trónu! A tu je dosť možné, že sa často snažíme porovnávať Božiu schopnosť odpúšťať s našou vlastnou. Je to skoro akoby sme nechceli prijať Božiu moc odpustiť náš hriech a snažili sa za Boha rozhodnúť, čo odpustíme a čo nie. Nie je to šialené? Všetko je potrebné odovzdať Bohu.

Pokiaľ začneš žiť mimo manželstva, tak budeš žiť s jazvami na duši. Každý hriešny skutok v živote má určité následky. Preto nám Boh s láskou hovorí, aby sme nehrešili, i keď rešpektuje našu slobodu. Ale Boh môže všetky tieto naše veci zvrátiť a použiť k dobrému. Prial by som si, aby si ľudia a zvlášť mladí ľudia uvedomili, že ak zveria túto oblasť telesnej lásky Bohu do rúk, On sa o nich postará a môže im požehnať. Je ale na vás, aby ste s vierou prijali Božie uzdravenie a nastúpili na cestu nevinnosti a bezhriešneho vzťahu. Ak sa ocitnete v situácii, že ste zranení a zaťažení vinou, je potrebné si niekoho dôveryhodného nájsť a povedať mu všetko. Čím viac toho niekomu zveríte o tom, čo sa vám stalo, alebo čo prežívate, tým menej vás to ovláda, pretože to bremeno nesie spolu niekto s vami. Potom už ten tlak neprežívame sami. Dobré je nájsť si kresťanského poradcu, alebo psychológa, lebo takíto ľudia sú znalí veci, skôr vás pochopia aj vám poradia. Pokiaľ žijeme v sústavnom ľutovaní seba, vlastne ani nežijeme. Naše zranenia a obavy nás držia v otroctve a my neraz kvôli nim veríme satanovému klamstvu namiesto Božieho plánu nádeje pre našu budúcnosť. Dobre si pamätajte: strach nikdy nie je od Boha.

Pokiaľ ste svoj hriech odovzdali Bohu, On vám úplne odpustil. Nie ste odsúdení a máte opäť novú budúcnosť v ktorej nehrajú úlohu vaše predchádzajúce chyby. Takže nechajte všetky svoje starosti, bolesti a zranenia na Pána a on sa o ne postará.

rubriku pripravuje MUDr. Blažej Vaščák, Široké

Mamke kňaza


Ak by som bol lekárom,
osobne by som jej predpísal
tie najsladšie pilulky
a tie najlepšie maste,
aby mama bola zdravá.

Keby som bol lekárom,
tak by som sa postaral o to,
aby nikdy neležala v posteli.
A keby sa to predsa len stalo,
tak by som jej poslal
tie najmilšie sestričky
a najkrajšie kvety,
aby zabudla na chorobu.

Keby som bol tým lekárom,
bola by najzdravším pacientom na tejto planéte.
Ale ja nie som lekár,
som kňaz a o to viac
jej chcem zaželať veľa zdravia
a hlavne Božie požehnanie.

dp. Vladimír Čech, duchovný otec

Pochválený buď Ježiš Kristus!


Vďaka Bohu, mám sa dobre, choroba už ustúpila. V nedeľu 12. mája sme mali 1. sv. prijímanie. Pána Ježiša v našom farskom kostole prijalo 7 detí. Na filiálke prijmu 2. júna Pána Ježiša 3 deti.

Včera som bol v susednej farnosti u gréckokatolíkov na ďakovnú sv. liturgiu za dar života 100 rokov. Dožila sa ich babka Ema. Poznáme sa už 10 rokov. Zúčastňuje sa na každom odpuste po celom okrese. Každú nedeľu je v cerkvi, niekedy aj cez týždeň. Aj keď je gréckokatolíčka a nie je moja franička, mam ju rad. Viem že sa za mňa modli. Preto som sa aj ja včera spolu s jej duchovným otcom modlil za ňu.

Babka Ema bola aj včera na sv. omši, je čiperná, počuje a má dobrú pamäť. Vo februári v tomto roku pochovala 68-ročnú dcéru, ktorá sa o ňu starala. Teraz k nej dochádza druhá dcéra. Babka má ešte kravu, svine, sliepky, všetko, čo na dedine u gazdinej má byť :))

Tak som si uvedomil, že treba nám obdivovať nielen jej vieru, ale ju aj nasledovať.
Nech jej Pán pomáha v jej starobe a nech ju raz prijme do svojej slávy, to som jej aj ja včera zaprial pred všetkými prítomnými.

V nedeľu 19. mája sme mali odpustovú slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Hlavným celebrantom i kazateľom bol náš Patrik.

Budem prosiť, aby aj na Vás zišiel Tešiteľ Duch Svätý.

o. Adrián Kovaľ, Dovhe, Ukrajina

Ahoj deti!

Aby ste sa nenudili, pripravil som pre vás osemsmerovku. Po jej vylúštení sa dozviete znenie jedného afrického príslovia, ktoré sa týka jedla.

Slová z osemsmerovky: klobása, lekvár, maslo, med, mlieko, múka, olej, omáčka, párky, polievka, ryža, syr, špagety, torta, vajíčko, zemiaky;

LETNÝ TÁBOR

Pripravujeme pre vás!!!
Milé deti, tak ako minulé dva roky aj tento rok počas prázdnin pre vás chystáme letný tábor. Prežili sme spolu úžasné a nezabudnuteľné chvíle, či už na fare, alebo v oddychovom centre vo Víťaze. Aj preto sa budeme snažiť, aby sa nám takéto chvíle podarilo zažiť aj tieto prázdniny. Tábor sa uskutoční pravdepodobne:

Kedy? 22. až 24. júla

Kde? v Bijacovciach

Všetky informácie vám poskytneme v čo najskoršom čase pred táborom. Veríme, že sa nám to aj tento rok podarí. Tešíme sa na vás! Vaši animátori z Víťaza.

POŽEHNANÉ LETO

Už len dva týždne nás delia od dlho očakávaných letných prázdnin. Určite sa veľmi tešíte, no predsa len máte ešte čas, aby ste sa posnažili v škole a opravili si známky z predmetov, ktoré možno nie sú vaše najobľúbenejšie. Snažte sa a dobrý pocit z vášho vysvedčenia nebudú mať len vaši rodičia, ale aj vy. No a po odovzdaní vysvedčenia vás čakajú dva mesiace leňošenia a zábavy. Nezabudnite však, že Pán Boh je pri nás aj cez prázdniny a preto si aj v tomto bezstarostnom období prázdnin nájdite čas na modlitbu a svätú omšu.

Mnohí z vás určite radi trávite voľný čas čítaním kníh. Každý z nás má ten svoj obľúbený žáner. Dievčatá majú radi romantické príbehy o láske, chalani detektívky, niekto básne a iný zasa encyklopédie a náučnú literatúru. Je tu avšak jedna kniha, ktorá je vhodná pre deti, mladých aj starých, dievčatá aj chlapcov. Jednoducho Boží list nám všetkým. Určite už viete, na čo myslím. Ponúkam vám jeden krátky skutočný príbeh o tejto knihe kníh.

Vyhodená Biblia

Vojaci cestovali vlakom. Na skrátenie času vymýšľali rôzne šašovstvá a chceli sa od srdca zasmiať. V kúte vagóna sedel mladý nováčik a čítal si vreckovú Bibliu. „Viete čo, chlapci, vystreľme si z toho pobožného chlapčeka a vyhoďme mu tú Bibliu von.“
O niekoľko sekúnd ležala Biblia medzi koľajnicami. Hneval sa snáď na nich ten mladý vojak? Ale kdeže. Mal dobrého Učiteľa, ktorý povedal: „Som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29).

Bol smutný ale mlčal.

O niekoľko dní dostal tento mladý vojak poštou balíček, v ktorom bola jeho Biblia. Bol tam aj veľmi zaujímavý list. Traťový pochôdzkár, ktorý mal na starosti ten úsek vlakovej trate, našiel Bibliu a cez ňu počul Boží hlas. Mal veľké obavy pre svoje hriechy, ale čítaním Svätého písma sa stretol s Ježišom.

Teraz už ten mladý vojak rozumel, prečo mu musela jeho Biblia na niekoľko dní chýbať.

Pekný príbeh, však? Jednoduchý, ale zaujímavý. Boh si naozaj ku nám cestu nájde stále. My však musíme hľadať a mať oči otvorené, aby sme mohli vidieť krásne zázraky každého dňa.

Deti, prajem vám aj sebe krásne prázdniny! Naplno si ich užite a vychutnajte. 🙂

stránku pripravil: Tomáš Magda ml., Víťaz

Duchovnosť a psychológia


„Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem.“ Rim 7, 19

Telesné cvičenia sú zdravé!

„No hej, to je každému jasné …“- tak nejako by znela vaša odpoveď, drahí čitatelia.
Samozrejme, všetci vedia, že telesný pohyb prospieva zdraviu. Aspoň o tom všetci hovoria. No v skutočnosti len málokto dokáže tieto slová aj reálne uskutočniť, a čo je ešte horšie, len niekoľkí vedia aj s istotou vysvetliť, aké sú ozajstné účinky fyzickej aktivity. Pozrime sa preto teraz spolu na telesné aktivity optikou znalostí o strese, ktoré máme z predchádzajúcich našich úvah.

Keď už máme predstavu o stresovej reakcii, a vieme, že počas nej sa organizmus nachádza v stave pripravenosti k útoku, alebo k úteku, môžeme si utvoriť obraz o tom, aký úžitok nám prinášajú telesné cviky. Počas telesných cvičení totiž využívame presne ten istý fyziologický potenciál nášho tela, ktorý náš organizmus vytvára počas stresovej reakcie. Pravidelná fyzická aktivita trénuje srdce, pľúca a cievy a preto napomáha rýchlemu obnoveniu normálneho arteriálneho tlaku, pravidelného pulzu a dýchania. Ďalej pomáha spaľovať kalórie, čím predchádza vysokému krvnému tlaku, ochoreniu srdca, diabetu a iným chorobám, ktorých príčinou je prebytok tuku v organizme. Taktiež urýchľuje a skvalitňuje spracovanie potravy v ľudskom tele.

Športové cvičenia posilňujú svalstvo a zlepšujú jeho zovňajšok, rozvíjajú fyzickú odolnosť, zlepšujú držanie tela a schopnosť pohybovať sa rýchlo a skoordinovane. Keď športujete, lepšie rozumiete svojmu telu. Napríklad, ľahšie rozoznáte svalové napätia. Ba čo viac, keď vaše telo tréningami a cvičeniami nadobúda stále lepšiu formu, zvyšuje sa aj vaše sebavedomie. Telesné cvičenia zmenšujú váš sklon k stresu, keďže pomáhajú odvrátiť pozornosť od každodenných starostí. Fyzické aktivity vyžadujú bezprostrednú koncentráciu na tej činnosti, ktorú konáme, a preto sa len ťažko dá myslieť popri cvičeniach aj na problémy a starosti. To je prejav tzv. výberového vnímania, kedy nie všetky informácie, ktoré vnímame aj ďalej spracovávame.

Telesné cvičenia majú teda vplyv aj na psychický stav. Vďaka fyzickému tréningu a lepšiemu pocitu z vlastného tela sa človek cíti sebaistejší. Cvičenia ďalej zlepšujú vitalitu a tiež práceschopnosť, preto zdraví ľudia sú menej chorí, podliehajú menšiemu riziku nešťastných udalostí a sú tiež lepšie motivovaní k vyššiemu pracovnému výkonu. Cvičenia taktiež odstraňujú depresívne stavy a znižujú celkové znepokojenie. Fyzická aktivita zdokonaľuje vašu schopnosť riadiť svoj život, vďaka čomu miznú aj príznaky stresového správania sa. Počas športovania sa v organizme uvoľňujú špeciálne látky, tzv. neurotransmitery, spomedzi ktorých možno spomenúť najmä endorfíny. Tie potláčajú prejavy bolesti a vyvolávajú pocity spokojnosti. Organizmus produkuje počas cvičenia aj iné látky, ku ktorým patrí napr. dopamín. Dopamín sa považuje za antidepresívum. Existuje množstvo dôkazov o tom, že zlepšenie psychického stavu v súvislosti s telesným cvičením je založený na fyziologickom základe.

Je zreteľné, že zdraví ľudia, ktorí nemajú zdravotné či iné obmedzenia, môžu smelo začať športovať s miernou intenzitou cvičení, a to bez toho, aby potrebovali zdravotnú prehliadku alebo predbežné testy. Ostatným, ktorí trpia nejakými ochoreniami, sa odporúča pred začiatkom cvičenia konzultácia s lekárom. Nie je nutné stať sa maratónskym bežcom, či bežkyňou, aby vám športové cvičenia priniesli úžitok. Umiernená fyzická aktivita, tridsať až štyridsaťpäť minút denne prináša nesmierny osoh pre vaše zdravie. Touto „umiernenou fyzickou aktivitou“ sa rozumie aj prechádzka, rýchla chôdza, bicyklovanie či jazda na korčuliach. Každý môže vyťažiť zo športu to pozitívne, a znížiť tak vplyv stresu na svoj organizmus, odhliadnuc od takých prekážok, akými sú nedostatok času, zlá fyzická kondícia či zdravotné problémy.

Preto, aby pre vás boli telesné cvičenia osožné, je potrebné cvičiť dvadsať až tridsať minút denne, tri- až štyrikrát týždenne. A keďže odolnosť srdcovocievnej a dýchacej sústavy sa počas štyridsiatich ôsmich hodín znižuje, je potrebné po dvoch dňoch cvičení dopriať si oddych. Môžete si vytvoriť plán svojich cvičení i ostatných príjemných povinností. V takom prípade musíte vnímať plánovaný tréning ako povinnosť a niesť zodpovednosť za jeho včasné plnenie, a neodkladať ho dovtedy, kým si nenájdete voľný čas..
„Som zázračne stvorený …“

Dostali sme do daru unikátny mechanizmus – naše telo. Ako s ním zaobchádzame? Môžeme očakávať od človeka úprimnú starosť o svojich blízkych a k okolitému svetu, ak jeho vlastná záhrada chátra? Máme zvyk myslieť si, že slová „zodpovednosť za svoj život“ sa týkajú takých dôležitých udalostí a zvratov, akými sú prijatie na vysokú školu, prijatie do zamestnania, svadba a pod. Nepochybne je to pravda. No okrem tejto, trochu nadnesenej Zodpovednosti, existuje ešte každodenná zodpovednosť. Okrem iného aj za správny vzťah k svojmu zdraviu. Nemyslím si, drahí čitatelia, že ste počas dnešného nášho uvažovania zistili niečo nové. Veľmi by sme si však priali, aby sa dnešná úvaha stala dôvodom k zamysleniu sa nad otázkou: „Keď teda viem, že fyzická aktivita je osožná, prečo je jej tak málo v mojom živote, alebo vôbec nie je?“

Miroslav a Lilia, Sankt Petersburg